פעילות ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים, לעניין איסור הלבנת הון

14.04.04

פעילות ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים, לעניין איסור הלבנת הון

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון נתנה ביום ה-4 באפריל את החלטותיה בעניינם של 9 בנקים מסחריים ו- 2 בנקים למשכנתאות. הבקשות להטלת עיצום כספי הם פרי של ביקורות מקיפות שביצעו צוותי הביקורת של הפיקוח על הבנקים בכל הבנקים בישראל, שבחנו את יישום הוראות החקיקה לעניין איסור הלבנת במהלך שנת 2003. הועדה מצאה כי הבנקים הפרו הוראות מסויימות בחקיקה לעניין איסור הלבנת הון וברוב המקרים, הסתפקה הוועדה במשלוח התראה בכתב, ולא הטילה עיצום כספי – בעיקר משום סמיכות ההפרות לכניסתם לתוקף של הוראות החוק הצווים והתקנות. עם זאת, מספר בנקים שאיחרו להיערך לנושא, ושנמצאו בהם בעת הביקורת ליקויים רבים, חויבו בקנסות כספיים, וזאת למרות שמאז תוקנו מרבית הליקויים. הבנקים רשאים לערער על החלטת הועדה בעניינם לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

 להלן עיקרי החלטות הועדה:

 הבנק הבינלאומי הראשון – עיצום כספי בסך 1,000,000 ש"ח;

בנק פועלי אגודת ישראל – עיצום כספי בסך 750,000 ש"ח;

בנק דיסקונט למשכנתאות – עיצום כספי בסך 350,000 ש"ח;

בנק לאומי – עיצום כספי בסך 350,000 ש"ח;

בנק דיסקונט – עיצום כספי בסך 100,000 ש"ח;

בנק מרכנתיל דיסקונט; בנק אגוד; בנק ערבי ישראלי; בנק אוצר החייל; בנק קונטיננטל ובנק אדנים – קבלו התראה בכתב מהועדה.

עניינם של בנק הפועלים, בנק המזרחי, בנק אינווסטק וחברת הנאמנות שלו נדונו לפני מספר חודשים. החלטות הועדה בעניינם היו מתן התראה בכתב, בעיקר משום שההפרות והליקויים שנמצאו בהם היו בתקופת השנה הראשונה ליישום החוק. 

מממצאי הביקורות, עולה כי המערכת הבנקאית, ככלל, פעלה ליישום אימוץ הסטנדרטים הבינלאומיים שנקבעו בחקיקה. בין השאר, בוצעה היערכות רחבת היקף בכל הרבדים בבנקים, שכללה תיאום ושיתוף פעולה בין מחלקות שונות, שינוי תפישה ומודעות בקרב אלפי עובדים, שנדרשים מעתה בנוסף למתן שירות ללקוח, גם לסייע למלחמה בהלבנת הון. יחד עם זאת, ולמרות מאמצי הבנקים והאמצעים שהם השקיעו ליישום הוראות החקיקה בעניין איסור הלבנת הון, התגלו גם ליקויים והפרות – בחלק מהבנקים אף הפרות מהותיות - שטופלו במסגרת ועדת העיצומים.

ההפרות והליקויים העיקריים – בהתייחס לכל הבנקים – נגעו להפרות בגין הליכי זיהוי ואימות בעת פתיחת חשבון, לרבות, קבלת הצהרה על נהנה ובעל שליטה, ושמירה על מסמכי הזיהוי. כמו כן, נמצאו ליקויים בהליכי העברת הדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, בדיווח על פי גודל הפעולה ובדיווח על פעולות בלתי רגילות. הועדה מצאה כי כל התאגידים פעלו לתיקון מהיר של הליקויים שנתגלו במהלך הביקורת.

ועדת עיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, (להלן – החוק) ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים, בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, יואב להמן, ובהשתתפות עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי של הרשות לאיסור הלבנת הון, ודודו זקן, הממונה על איסור הלבנת הון בפיקוח על הבנקים. תפקיד הועדה הוא לדון בהפרות לכאורה של הוראות החקיקה לעניין איסור הלבנת הון, ולהחליט, לאחר ששמעה את טענות התאגיד הבנקאי, אם אכן הפר הוראות אלו; במקרה בו מוצאת הועדה כי התאגיד הבנקאי הפר את החובות המוטלות עליו, רשאית הועדה לשלוח לתאגיד הבנקאי התראה בכתב או להטיל עליו עיצום כספי עד לגובה של כ-2 מיליוני ש"ח.