ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2004

25.04.04

ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2004

מבנק ישראל נמסר, במסגרת תכניתו המוניטרית לחודש מאי 2004, כי ריבית בנק ישראל תישאר ברמה של 4.1 אחוזים, לאחר הפחתה מצטברת בשיעור של 5.0 אחוזים שהחלה בסוף 2002.

מבנק ישראל נמסר, כי פסק הזמן שהוא נוקט בתהליך הפחתת הריבית, על רקע עלייה מסויימת בציפיות האינפלציה לשנה ובתחזיות החזאים הפרטיים, נובע מההתפתחויות במספר גורמים שהצטברו מתחילת השנה, אשר לוחצים לעליית מחירים:

ראשית, נרשם פיחות מצטבר של השקל ביחס לדולר מתחילת השנה בשיעור של 4% ושל השקל ביחס לסל בשיעור של2.5  אחוזים;

שנית, חלה האצה בגידול של אמצעי התשלום, אשר עלו ב- 12 חודשים אחרונים בכ- 14%, לעומת כ- 8% בארבעת החודשים הראשונים של 2004;

שלישית, את האצת הגידול באמצעי התשלום יש לראות על רקע העובדה כי מתחילת השנה נעצרה מגמת הירידה בתשואות של המק"מ לשנה ובתשואות על אגרות החוב הממשלתיות - ואלה אף עלו, למרות ההפחתה המקבילה בריבית בנק ישראל - בשיעור של 0.7% ;

רביעית, מאמצע שנת 2003 נרשמה עלייה בשכר הנומינלי והריאלי למשרת שכיר, יותר בשירותים הציבוריים מאשר במגזר העסקי,  בניגוד למגמת הירידות בהם בשנת 2002 עד אמצע 2003;

חמישית, עודכנו ההערכות לצמיחת  התוצר העסקי וזה צפוי לעלות בכ- 5% בשנת 2004, לעומת עליה מתונה של פחות מ- 2% בשנת 2003.

בבנק ישראל מדגישים, כי מתחילת השנה התרחב בשיעור ניכר הפער בין התשואה על אגרות החוב הממשלתיות לבין התשואה על ריבית בנק ישראל - דבר שאינו עקבי לאורך זמן עם שמירה על יציבות מחירים. כך, פער התשואות בין אגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות ("שחר") ל- 10 שנים לריבית בנק ישראל עלה והגיע באפריל לכ- 3.3%, לעומת כ- 2.0% בלבד בינואר 2004. זאת, על רקע עליית התשואה של ה"שחר" לכ- 7.6 אחוזים  באפריל, לעומת 7.0 אחוזים בתחילת השנה, כאשר ריבית בנק ישראל נמצאת בירידה. כמו כן התרחב באותה תקופה הפער בין התשואה על אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ("גליל") ל- 10 שנים לריבית הריאלית של בנק ישראל לכ- 1.4 אחוזים, לעומת כ- 0.2 אחוזים בינואר 2004 . אף פער זה נפתח בשל עליית התשואה הריאלית על ה"גליל"  מחד, וירידת התשואה הריאלית הנגזרת מריבית בנק ישראל מאידך (לוח א'), ל 2.9 אחוזים.

 

בבנק ישראל מציינים, כי אפשרות חידושו של תהליך  הפחתת הריבית בחודשים הבאים תושפע, בין היתר, מההתפתחות העתידית במספר גורמים, ובלבד שהתפתחות האינפלציה תמשיך להיות עקבית עם יעד יציבות המחירים ורגיעה בשווקים הפיננסיים. בין הגורמים האלה ניתן למנות:

 

ראשית, התגברות אפשרית בייבוא ההון למשק, על רקע ההאצה בפעילות של הסקטור העסקי, עשויה לגרום להתחזקות השקל, אם תהיה בהיקפים גדולים מיצוא ההון, ולצמצום לחצים לעליית מחירים;

שנית, מדיניות תקציבית שתשים דגש בצמצום נטל החוב הגבוה בתוצר – כ- 105 אחוזי תוצר ב- 2003 – עשויה להביא לחידוש מגמת ירידת התשואות בשוק המקומי , בניגוד למגמה בארבעת החודשים הראשונים של השנה, וזו עשויה לאפשר גם הפחתת הריבית לטווח קצר.

בנק ישראל ימשיך לשקול מידי חודש בחודשו את מדיניות הריבית על רקע ההתפתחויות שצוינו וההתפתחויות הרלוונטיות האחרות וזאת, מתוך המשך חתירה לשמירה על יציבות המחירים, במסגרת היעד שנקבע, ובכך לתרום ליצירת התנאים להבטחת המשך התפנית בפעילות הכלכלית והשגת צמיחה בת- קיימא.

עוד נמסר מבנק ישראל, כי ריבית בנק ישראל ממשיכה להיות נמוכה מהריביות של הבנקים המרכזיים של מספר משקים מפותחים- אוסטרליה וניו זילנד- ודומה לזו של הבנק המרכזי של אנגליה וכן לריבית הממוצעת של הבנקים המרכזיים במשקים המפותחים והמתעוררים.

לוח א'

הפער המתרחב בין ריבית בנק ישראל לבין התשואה על אגרות חוב ממשלתיות ל- 10 שנים

(אחוזים)

אפריל 2004*

ינואר 2004

ריביות נומינליות

4.3

5.0

בנק ישראל**

7.6

7.0

"שחר"

3.3

2.0

הפער

 

 

ריביות ריאליות

2.9

3.8

בנק ישראל***

4.3

4.0

"גליל"

1.4

0.2

הפער

 

עד 22 באפריל

*

ריבית אפקטיבית

**

ריבית אפקטיבית של בנק ישראל בניכוי הציפיות לאינפלציה ל- 12 חודשים.

***

 

לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית

פער התשואות  בין אג"ח ממשלתיות ל- 10 שנים

בין ארה"ב לישראל***

שעורי הריבית של בנקים מרכזיים

סופי שנה

פער ריביות

של בנקים מרכזיים**

ארה"ב

ישראל

 

שינוי

שעור

הריבית

 

שינוי

שעור

הריבית*

-

8.75

-

4.75

-

13.5

1998

-

5.70

-

5.50

-

11.2

1999

-

1.70

-

6.50

-

8.2

2000

1.6

4.05

-

1.75

-

5.8

2001

6.8

7.85

-

1.25

-

9.1

2002

3.0

4.2

-

1.00

-

5.2

2003

 

 

 

 

 

 

נתונים חודשיים

6.8

7.85

-

1.25

0.0

9.1

דצמבר 2002

7.5

7.65

-

1.25

0.2-

8.9

ינואר 2003

7.9

7.65

-

1.25

0.0

8.9

פברואר

7.0

7.65

-

1.25

0.0

8.9

מארס

5.6

7.45

-

1.25

0.2-

8.7

אפריל

5.0

7.15

-

1.25

0.3-

8.4

מאי

4.7

6.75

-

1.25

0.4-

8.0

יוני

4.1

6.50

0.25-

1.00

0.5-

7.5

יולי

4.3

6.00

-

1.00

0.5-

7.0

אוגוסט

4.0

5.50

-

1.00

0.5-

6.5

ספטמבר

3.6

5.10

-

1.00

0.4-

6.1

אוקטובר

3.3

4.6

-

1.00

0.5-

5.6

נובמבר

3.0

4.2

-

1.00

0.4-

5.2

דצמבר

3.1

3.8

-

1.00

0.4-

4.8

ינואר 2004

3.5

3.5

-

1.00

0.3-

4.5

פברואר

3.8

3.3

-

1.00

0.2-

4.3

מרץ

3.6

3.1

-

1.00

0.2-

4.1

אפריל

 

 

-

1.00****

0.0

4.1

מאי

 

ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית המוניטרית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.

(*)

פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה- CDS ל- 5 שנים, ירדה החודש לרמה של כ- 56 נקודות בסיס, לעומת כ- 60 נקודות בחודש הקודם

(**)

הפער בין תשואות השחר ל- 10 שנים לבין תשואת איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית לאותו טווח.

(***)               

ב-4 במאי צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.

(****)

  

לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, תשואת המק"מ וה"שחר"  והתשואה הריאלית על אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד

(ממוצע חודשי אחוזים)

התשואה על אג"ח לא צמודה

 ל-9-10 שנים4

התשואה הריאלית ברוטו של אג"ח צמודה ל-10 שנים

תשואת המק"ם ל-12 חודשים

ריבית בנק ישראל

הריבית המוצהרת1

החודש והשנה

 

 

 

ריאלית3

אפקטיבית2

 

 

6.6

3.8

4.3

1.7

4.0

3.8

1/02

6.7

4.0

4.7

0.9

4.0

3.8

2/02

6.9

4.5

5.3

2.5

4.6

4.4

3/02

7.6

5.0

6.0

2.1

4.6

4.4

4/02

9.2

5.3

6.7

1.5

4.9

4.6

5/02

11.8

5.4

8.7

2.7*

7.3*

7.1

6/02

9.3

5.4

9.0

7.0

9.7

9.1

7/02

9.3

5.5

8.8

7.8

9.6

9.1

8/02

10.4

5.7

8.9

7.1

9.6

9.1

9/02

11.7

5.8

9.3

6.4

9.7

9.1

10/02

11.5

5.8

8.9

6.6

9.6

9.1

11/02

10.9

5.7

7.9

7.2

9.6

9.1

12/02

11.4

5.9

8.1

6.5

9.4

8.9

1/03

11.7

5.8

8.7

5.4

9.4

8.9

2/03

10.7

5.6

8.6

6.1

9.4

8.9

3/03

9.5

5.4

8.2

7.2

9.2

8.7

4/03

8.5

5.0

7.6

7.4

8.8

8.4

5/03

8.0

4.6

7.1

6.8

8.4

8.0

6/03

8.0

4.4

6.7

5.4

7.9

7.5

7/03

8.6

4.7

6.6

5.4

7.4

7.0

8/03

8.3

4.6

6.2

5.2

6.7

6.5

9/03

7.6

4.4

5.8

4.7

6.4

6.1

10/03

7.3

4.2

5.4

4.7

5.8

5.6

11/03

7.0

4.1

4.9

4.6

5.4

5.2

12/03

7.0

4.0

4.7

3.8

5.0

4.8

1/04

7.4

4.1

4.8

3.2

4.7

4.5

2/04

7.4

4.2

4.7

3.3

4.5

4.3

3/04

7.6

4.3

4.7

2.9

4.3

4.1

4/04

 

 

 

 

 

4.1

5/04

 

כולל שתי העלאות ריבית במהלך החודש. שיעורי הריבית האפקטיבית והריאלית של בנק ישראל מחושבים על בסיס ממוצע חודשי.

*

הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).

1

הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").

2

הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.

3

עד יוני 2002 - תשואת המכרזים ל-10 שנים; מיולי ואילך - התשואה הממוצעת היומית בשוק.

4

 

 לוח 3 - ריביות רשמיות של בנקים מרכזיים – אפריל 2004

שיעור ריבית

מדינה

 

0.00

יפן

מדינות מפותחות

0.3

שוויץ

1.00

ארה"ב

2.00

ECB

2.2

דנמרק

1.75

נורבגיה

2.0

קנדה

2.0

שבדיה

4.00

אנגליה

5.3

ניו זילנד

5.25

אוסטרליה

1.3

תאילנד

מדינות מתעוררות        (emerging markets)

1.4

טייאוון

1.75

צ'ילה

3.8

קוריאה

4.10

ישראל

6.2

מקסיקו

8.00

דרום אפריקה

16.00

ברזיל

22.00

תורכיה

2.00

צ'כיה

מדינות מתפתחות אחרות

5.3

פולין

12.0

הונגריה