העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש מרץ 2004

02.05.04

העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (03/04)
והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (02/04) השוק האפור

הריביות והמרווחים (באחוזים)

מרץ

 2004

פברואר

 2004

ינואר

 2004

דצמבר

 2003

הריבית הממוצעת על סך האשראי לציבור:

7.60

7.90

8.11

8.46

סך הכל

6.65

6.94

7.08

7.49

אשראי זמן קצוב

10.37

10.64

11.00

11.16

עו"ש ביתרת חובה וחח"ד

 

 

 

 

הריבית הממוצעת על פיקדונות הציבור:

3.41

3.57

3.86

4.22

סך הכל

3.69

3.85

4.18

4.52

פיקדונות לזמן קצוב

1.14

1.16

1.13

1.36

עו"ש ביתרת זכות

4.19

4.33

4.25

4.24

פער הריבית – ההפרש בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות

3.12

3.20

3.08

3.09

המרווח הפיננסיבין תשואת הנכסים לעלות ההתחייבויות

 

8.49

8.66

9.08

עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*

 יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ש"ח)

מרץ

פברואר

ינואר

דצמבר

 

156.0

155.3

157.3

153.6

יתרת האשראי לציבור

127.2

126.4

128.6

126.1

   מזה: ללקוחות עסקיים

236.3

237.0

240.2

236.9

יתרת פיקדונות הציבור

 

על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד.

*