העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (04/04) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (03/04) השוק האפור

01.06.04

העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (04/04)
והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (03/04) השוק האפור

1. הריביות והמרווחים (באחוזים)

אפריל

 2004

מרץ

 2004

פברואר

 2004

ינואר

 2004

הריבית הממוצעת

על סך האשראי לציבור:

7.47

7.59

7.89

8.11

סך הכל

6.52

6.65

6.94

7.09

אשראי זמן קצוב

10.16

10.34

10.64

11.00

עו"ש ביתרת חובה וחח"ד

 

 

 

 

הריבית הממוצעת על  פיקדונות הציבור:

3.21

3.41

3.57

3.86

סך הכל

3.50

3.69

3.85

4.18

פיקדונות לזמן קצוב

0.99

1.14

1.16

1.13

עו"ש ביתרת זכות

4.26

4.18

4.32

4.24

פער הריבית – ההפרש בין הריבית

על האשראי לריבית על הפיקדונות

3.32

3.12

3.21

3.09

המרווח הפיננסי –  בין תשואת הנכסים

לעלות ההתחייבויות

 

8.15

8.49

8.66

עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*

 

2. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ש"ח)

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

 

157.9

156.6

156.1

158.3

יתרת האשראי לציבור

128.4

127.9

127.2

128.6

  מזה: ללקוחות עסקיים

236.0

236.3

237.0

240.2

יתרת פיקדונות הציבור

 

על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד.

*