העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד לחודש מאי 2004

29.06.04

העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (05/04)
והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (04/04) השוק האפור

 

  1. הריביות והמרווחים (באחוזים)

מאי

 2004

אפריל

 2004

מרץ

 2004

פברואר

 2004

הריבית הממוצעת
על סך האשראי לציבור:

7.31

7.47

7.59

7.90

סך הכל

6.39

6.52

6.66

6.95

אשראי זמן קצוב

9.95

10.17

10.34

10.63

עו"ש ביתרת חובה וחח"ד

 

 

 

 

הריבית הממוצעת על
פיקדונות הציבור:

3.21

3.21

3.41

3.57

סך הכל

3.48

3.50

3.69

3.85

פיקדונות לזמן קצוב

1.11

0.99

1.14

1.16

עו"ש ביתרת זכות

4.10

4.26

4.19

4.33

פער הריבית – ההפרש בין הריבית
על האשראי לריבית על הפיקדונות

3.28

3.31

3.12

3.21

המרווח הפיננסי
בין תשואת הנכסים
לעלות ההתחייבויות

 

7.99

8.15

8.49

עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*

 

  1. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ש"ח)

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

 

158.7

157.7

156.5

156.0

יתרת האשראי לציבור

128.9

128.3

127.8

127.1

   מזה:ללקוחות עסקיים

236.8

236.0

236.3

237.0

יתרת פיקדונות הציבור

* על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד.