פרסום מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים - המפקח על הבנקים

13.07.04

פרסום מידע שנתי על התאגידים הבנקאיים – המפקח על הבנקים


מחלקת הפיקוח על הבנקים שבבנק ישראל פרסמה את המידע השנתי על התאגידים הבנקאיים. פרסום זה יוצא לאור זו השנה העשרים ושש ברציפות, והוא פרי עבודתה של היחידה למידע ולדיווח שבפיקוח על הבנקים.

בפרסום זה ניתן למצוא, בין היתר, נתונים מפורטים על האשראי הבנקאי, על הפיקדונות, על התוצאות העסקיות של הבנקים ועל הריביות, ששררו במשק בתקופה הנדונה. כן מופיע מידע על השלוחות הבנקאיות מחוץ לישראל, על בנקאות בתקשורת ועל כרטיסי האשראי.

השנה התווסף לפרסום זה פרק חדש ובו נתונים על בנקאות בתקשורת. מהמידע שבפרק זה עולה, כי מספר הפניות לקבלת מידע דרך אינטרנט הכפיל את עצמו בשלוש השנים האחרונות: בסוף 2003 מספר הפניות הסתכם ביותר מ-35 מיליון, לעומת כ-17 מיליון בסוף 2002 וכ-8 מיליון בלבד בסוף 2001. גם סכומי העיסקאות שבוצעו באינטרנט עלו לאורך כל התקופה ובדצמבר 2003 בוצעו עיסקאות בכ- 5 מיליארד ש"ח,  המהווה 40% מפעילות הלקוחות ללא הפעילות בניירות ערך.

מפרסום זה עולה עוד, כי הציבור העצים את השימוש באינטרנט לצורך קבלת מידע על חשבונותיו בבנקים. משקל הפניות  לקבלת מידע דרך האינטרנט בסך פניות הציבור עלה ל-72% בסוף 2003, לעומת 38% בסוף 2001. במקביל, מסתמנת ירידה הדרגתית לאורך זמן בשימוש בכלים המסורתיים לקבלת מידע - עמדות לקוח, תקשורת מחשב למחשב ובעזרת מכשירי בנק אוטומטיים.

כן ניתן ללמוד מהשנתון, כי המשיכה הממוצעת דרך מכשירי בנק אוטומטיים בחודש דצמבר 2003 היתה 333 ₪, לעומת 349 ש"ח ו- 319 ש"ח בחודשי דצמבר שנת 2002 ו- 2001, בהתאמה.

בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי מקור הנתונים בשנתון הוא בעיקר דיווחיהם של התאגידים הבנקאיים למפקח על הבנקים. בדיווחים אלה כלולים בעיקר נתונים על משרדיהם בישראל. בשל חובת הסודיות הבנקאית נתונים אלה מתפרסמים רק ברמה המצרפית של הבנקים. נתונים שמקורם בדוחות השנתיים לציבור כוללים גם את הפעילות של מערכת הבנקאות הישראלית מחוץ לישראל. הנתונים שבשנתון מתייחסים לקבוצה בנקאית בודדת או לחמש הקבוצות הגדולות על בסיס מאוחד. מידע על פעילות המערכת באמצעות שלוחותיה מחוץ לישראל נכלל בפרק נפרד, שמבוסס על נתונים הנשלחים לפיקוח על הבנקים. נוסף לשנתון, המתפרסם אחת לשנה, מפרסם הפיקוח על הבנקים "מידע שוטף על התאגידים הבנקאיים" במתכונת של עוקדן, המתעדכן באופן שוטף ומהווה המשך למידע שבשנתון.