יום עסקים בתאגידים בנקאיים

21.07.04

יום עסקים בתאגידים בנקאיים

המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, הפיץ היום לתאגידים הבנקאיים טיוטות תיקונים הקובעות שינוי בקביעת השעות לביצוע פעולות ביום עסקים בתאגידים בנקאיים, כך שסיום יום העסקים יהיה בשעה 18:30. בד בבד עם שינוי שעת יום העסקים, המערכת הבנקאית תפעיל טכנולוגיית הדמיית שיקים - Imaging (היינו צילום השיק פנים ואחור) וכן סליקה אלקטרונית, אשר יקלו על המעבר כמו גם על הטיפול בשיקים בכלל. תחילת התיקון מתוכננת ל-1.10.2005.

מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל נמסר, כי בהוראת ניהול בנקאי תקין בדבר יום עסקים בתאגידים בנקאיים (הוראה מס' 402) נקבע עד היום, כי השעה המאוחרת ביותר שניתן לקבוע לעניין ביצוע פעולות היא 15:00. פעולות, כגון הפקדת שיקים, לאחר שעה זו מקבלות "ערך" של יום המחרת. הוראה זו נקבעה בשנת 1991, ובעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו מאז בשוק ההון והבנקאות התעוררו בעיות שונות בקשר עם סיום יום העסקים. לאחר השינוי, פעולה, כגון הפקדת שיקים, שתתבצע עד השעה 18:30, תקבל "ערך" של אותו יום עסקים. פעולה כזו המבוצעת לאחר השעה 18:30 תקבל "ערך" של יום העסקים שלאחריו.

בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי הארכת יום העסקים עד לשעה 18:30, תאפשר גם אחידות גדולה יותר מזו הקיימת היום בין יום העסקים לבין שעות הפעילות של התאגידים הבנקאיים ותקל על התחשבנות בפעילויות נוספות, כגון פעילות בבורסה לניירות ערך.

 כזכור, בבנק ישראל הוקמה "ועדת תשלומים וסליקה" בראשות משנה לנגיד, פרופ' אביה ספיבק, לטיפול במערך התשלומים ולהקמת מערכת סליקה סופית לתשלומים גדולים בזמן אמת (RTGS - Real Time Gross Settlement). מאחר ומערכת זו מתוכננת לפעול גם בשעות מאוחרות, כך שסיום יום העסקים בשעה 15:00 אינו מאפשר סליקה סופית ובזמן אמת לפעולות המבוצעות לאחר שעה זו, שעות הפעילות של מערכת התשלומים החדישה לא תהיינה אופטימליות בלא שינוי שעת הסיום. השימוש בטכנולוגיית הדמיית שיקים יקל על תהליך סליקת השיקים, ויאפשר עמידה בלוחות זמנים קצרים יותר עוד לפני העברה פיזית של השיקים.