העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (06/04) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (05/04) השוק האפור

29.07.04

העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (06/04)
והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (05/04) השוק האפור

1. הריביות והמרווחים (באחוזים)

יוני  2004

מאי  2004

אפריל  2004

מרץ  2004

הריבית הממוצעת על סך האשראי לציבור:

7.35

7.32

7.45

7.59

סך הכל

6.49

6.39

6.50

6.66

אשראי זמן קצוב

9.93

10.00

10.17

10.34

עו"ש ביתרת חובה וחח"ד

 

 

 

 

הריבית הממוצעת על פיקדונות הציבור:

3.29

3.21

3.21

3.41

סך הכל

3.57

3.48

3.50

3.69

פיקדונות לזמן קצוב

1.16

1.11

0.99

1.14

עו"ש ביתרת זכות

4.05

4.11

4.24

4.19

פער הריבית – ההפרש בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות

3.28

3.29

3.30

3.12

המרווח הפיננסי –  בין תשואת הנכסים  לעלות ההתחייבויות

 

7.84

7.99

8.15

עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות* לסדרת הנתונים

2. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ש"ח)

יוני

מאי

אפריל

מרץ

 

159.1

158.7

157.7

156.5

יתרת האשראי לציבור

129.3

128.9

128.3

127.8

מזה: ללקוחות עסקיים

238.1

236.8

236.0

236.3

יתרת פיקדונות הציבור

 

על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד. נתון זה הינו זמני עד לפרסומו ב"ילקוט הפירסומים".

*