ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2004

23.08.04

ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2004

מבנק ישראל נמסר, במסגרת תוכניתו המוניטרית לחודש ספטמבר 2004, כי ריבית בנק ישראל תישאר ברמה של 4.1 אחוזים, לאחר שהופחתה בשיעור מצטבר של 5 נקודות אחוז, החל מסוף שנת 2002 ועד אפריל  2004.

בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה לא לשנות את הריבית, זה החודש החמישי ברציפות, מתבססת על כך שההערכות לגבי התפתחות האינפלציה לתקופה של שנה ושנתיים קדימה – עפ"י הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון והתחזיות השונות של חזאים פרטיים – עקביות עם יעד יציבות המחירים – 1% עד 3% לשנה. זאת, גם לאחר עלייה מסוימת בהן בחודש האחרון. המשך היציבות והרגיעה בשווקים הפיננסיים, יחד עם אישור התקציב ל-2005 בממשלה באפן שמאשרר את האסטרטגיה התקציבית שנקבעה אשתקד, והמשך ההתאוששות בפעילות הריאלית מהווים רקע להחלטה לא לשנות את הריבית גם בחודש ספטמבר.

עוד מסבירים בבנק ישראל, כי בהקשר להמשך היציבות בשווקים הפיננסיים ראוי לציין בעיקר את שוקי המט"ח, אגה"ח הממשלתיות והמק"מ. כך, הרגיעה הנמשכת בשוק מט"ח מתבטאת בעיקר בנפחי מסחר מצומצמים יחסית, מפעילות הטרוגנית במסחר – קרי, קיומם של מספר רב של תנועות הנובעות מביקושים למט"ח מצד אחד, ומהיצעים של מט"ח מהצד האחר, על רקע צרכים וציפיות שונות, המקזזים במידה רבה אלה את אלה. כתוצאה מכך, ייצוא ההון מקזז את ייבוא ההון ושער החליפין ממשיך להתנהל ללא תנודות גדולות וללא מגמה, תוך מרווחי מסחר שנותרו נמוכים. התנהגות זו של שוק מט"ח ראויה לציון במיוחד לאור המשך הצמצום בפער הריבית בין השקל לדולר והתרחבות בפער (השלילי) בין השקל ללירה סטרלינג. בשוק אגה"ח הממשלתיות – הן האיגרות הנומינליות (מסוג "שחר") והן הריאליות (מסוג "גליל") - ניכרת יציבות יחסית בתשואות, זה החודש הרביעי ברציפות, לאחר שאלה היו במגמת עלייה בארבעת החודשים הראשונים של השנה. התשואות בשוק המק"מ משקפות הערכה של הפעילים בשוק – כמו גם של חזאים פרטיים – כי העלאת הריבית השיקלית הצפויה על-ידם תהיה מאוחרת יותר, יחסית לציפיותיהם בחודשים שקדמו.

מחויבותה של הממשלה לאסטרטגיה התקציבית שקבעה אשתקד באה לידי ביטוי באישורה את התקציב לשנת 2005 על בסיס יעדי התקציב עד סוף העשור - גירעון שלא יעלה על 3 אחוזי תוצר והוצאה ממשלתית שלא תגדל ביותר מאחוז לשנה ריאלית - מהווה בסיס חיוני להמשך הפעילות הכלכלית של המשק ולהעלאתו על פסים של צמיחה מתמשכת. כמו כן, ביצוע התקציב לשנת 2004 עקבי עם יעדי התקציב שנקבעו לגביה. חשוב עתה, כי אישור התקציב ל-2005 ע"י הכנסת ייעשה באפן עקבי עם אסטרטגיה תקציבית זאת של הממשלה. המשך המדיניות בדרך זו תוביל בסופו של דבר לירידה במשקל החוב הממשלתי בתוצר ולירידה בשיעורי הריבית לטווח ארוך, ותאפשר שמירה על ריביות נמוכות יותר לטווח קצר. בכך תיווצר התשתית לצמיחה באמצעות המגזר הפרטי, תוך שמירה על היציבות הפיננסית של המשק.

ההתאוששות בפעילות הריאלית נמשכת וזאת, תוך ירידה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר וגידול בתוצר העסקי – אשר הגיע לקצב של כ-5 אחוזים בארבעת הרבעונים האחרונים. בבנק ישראל מציינים, כי על מנת להבטיח צמיחה מתמשכת חייבת לבוא תפנית חיובית גם בהשקעות בענפי המשק. לשם כך, נדרש המשך מדיניות מקרו-כלכלית - ריבית ותקציבית – אשר תמשיך לפנות מקורות לפעילות המגזר הפרטי ותתמוך בקיומן של ריביות ריאליות נמוכות יחסית לכל הטווחים. 

לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית

פער התשואות  בין אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים של ישראל וארה"ב***

פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב**

שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של

סופי שנה

ארה"ב

ישראל

השינוי

שעור

הריבית

השינוי

שעור

הריבית*

 

8.75

 

4.75

 

13.5

1998

3.05-

5.70

0.75

5.50

2.3-

11.2

1999

4.0-

1.70

1.0

6.50

3.0-

8.2

2000

1.6

4.05

4.75-

1.75

2.4-

5.8

2001

6.8

7.85

0.5-

1.25

3.3

9.1

2002

3.0

4.2

0.25-

1.00

3.9-

5.2

2003

 

 

 

 

 

 

נתונים חודשיים

6.8

7.85

0.0

1.25

0.0

9.1

דצמבר 2002

7.5

7.65

0.0

1.25

0.2-

8.9

ינואר 2003

7.9

7.65

0.0

1.25

0.0

8.9

פברואר

7.0

7.65

0.0

1.25

0.0

8.9

מארס

5.6

7.45

0.0

1.25

0.2-

8.7

אפריל

5.0

7.15

0.0

1.25

0.3-

8.4

מאי

4.7

6.75

0.0

1.25

0.4-

8.0

יוני

4.1

6.5

0.25-

1.00

0.5-

7.5

יולי

4.3

6

0.0

1.00

0.5-

7.0

אוגוסט

4.0

5.5

0.0

1.00

0.5-

6.5

ספטמבר

3.6

5.1

0.0

1.00

0.4-

6.1

אוקטובר

3.3

4.6

0.0

1.00

0.5-

5.6

נובמבר

3.0

4.2

0.0

1.00

0.4-

5.2

דצמבר

3.1

3.8

0.0

1.00

0.4-

4.8

ינואר 2004

3.5

3.5

0.0

1.00

0.3-

4.5

פברואר

3.8

3.3

0.0

1.00

0.2-

4.3

מרץ

3.6

3.1

0.0

1.00

0.2-

4.1

אפריל

3.2

3.1

0.0

1.00

0.0

4.1

מאי

3.0

3.1

0.0

1.00

0.0

4.1

יוני

3.2

2.85

0.25

1.25

0.0

4.1

יולי

3.7

2.6

0.25

1.50****

0.0

4.1

אוגוסט

 

 

 

 

0.0

4.1

ספטמבר

 

 ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.

(*)           

פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים נותרה החודש ברמה של כ-60 נקודות בסיס, בדומה לחודש הקודם.

(**)    

הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח.

(***) 

 

ב-21 בספטמבר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.

(****)

לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, התשואות הנומינליות על מק"מ ואג"ח ממשלתיות לא-צמודות והתשואה הריאלית על אג"ח ממשלתיות צמודות למדד (ממוצע חודשי אחוזים)

התשואה הנומינלית ברוטו על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים

התשואה הריאלית ברוטו על אג"ח צמודות למדד ל-10 שנים

תשואת המק"ם לשנה

ריבית בנק ישראל

החודש והשנה

ריאלית3

אפקטיבית2

מוצהרת1

10.9

5.7

8.3

7.2

9.6

9.1

12/02

11.4

5.9

8.1

6.5

9.4

8.9

1/03

11.7

5.8

8.8

5.4

9.4

8.9

2/03

10.7

5.7

8.6

6.1

9.4

8.9

3/03

9.5

5.4

8.1

7.2

9.2

8.7

4/03

8.5

5.0

7.6

7.5

8.8

8.4

5/03

7.9

4.6

7.1

6.8

8.4

8.0

6/03

8.0

4.4

6.7

5.4

7.9

7.5

7/03

8.6

4.7

6.6

5.4

7.4

7.0

8/03

8.3

4.6

6.2

5.2

6.7

6.5

9/03

7.6

4.4

5.8

4.7

6.4

6.1

10/03

7.3

4.2

5.4

4.7

5.8

5.6

11/03

7.0

4.1

4.9

4.6

5.4

5.2

12/03

7.0

4.0

4.7

4.1

5.0

4.8

1/04

7.4

4.1

4.8

3.5

4.7

4.5

2/04

7.4

4.2

4.7

3.3

4.5

4.3

3/04

7.6

4.3

4.8

2.7

4.3

4.1

4/04

7.9

4.4

5.2

2.3

4.3

4.1

5/04

7.8

4.3

5.0

2.5

4.3

4.1

6/04

7.8

4.3

4.8

2.8

4.3

4.1

7/04

7.8

4.3

4.8

2.5

4.3

4.1

8/04

 

 

 

 

 

4.1

9/04

 

הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).

1

 

הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").

2

 

הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.

3

 

 

לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים – אוגוסט 2004

שיעור ריבית

מדינה

 

0.0

יפן

מדינות

מפותחות

0.5

שוויץ

1.5

ארה"ב

2.0

ECB

2.0

דנמרק

1.75

נורווגיה

2.0

קנדה

2.0

שוודיה

4.75

אנגליה

6.0

ניו זילנד

5.25

אוסטרליה

1.25

תאילנד

מדינות

מתעוררות

(EMERGING

MARKETS)

 

1.375

טייוואן

1.75

צ'ילה

3.5

קוריאה

4.1

ישראל

6.6

מכסיקו

7.5

דרום אפריקה

16.0

ברזיל

22.0

תורכיה

2.25

צ'כיה

מדינות

מתפתחות

אחרות

6.0

פולין

11.0

הונגריה