עמדת בנק ישראל ביחס ל"עסקת החבילה" בסוגיית מחירי השירותים הבנקאיים

01.09.04

עמדת בנק ישראל ביחס ל"עסקת החבילה" בסוגיית מחירי השירותים הבנקאיים, כפי שהועברה לועדת הכלכלה של הכנסת

1. "עסקת החבילה" כהסדר ביניים

ראשית חשוב להדגיש כי "עסקת החבילה" יכולה להוות הסדר ל"תקופת ביניים" בלבד, ואיננו מסכימים עם הקביעה שבהצעת עסקת החבילה (סעיף 7ו(10)) ש"קיום עסקת החבילה יביא לפתרון את סוגיית העמלות בכל הקשור למשקי הבית – לקוחות פרטיים ולכן מייתר את הצורך בהתערבות חקיקתית או רגולטיבית". יתר על כן, לדעתנו, חשוב לקצר את "תקופת הביניים", ולהשלים את החקיקה בנושא בהקדם האפשרי – בנק ישראל השלים בימים האחרונים את הכנת הטיוטה לחקיקה ממשלתית בנושא, על בסיס העקרונות אותם הציג הנגיד בישיבת ועדת הכלכלה. טיוטה זו מעגנת את עקרונות המדיניות הפיקוחית המוצעת, ואת הגדרת האחריות והסמכויות בפיקוח על מחירי השירותים הבנקאיים. טיוטת הצעת החקיקה נשלחה לשר האוצר.

2. "סל ההטבות"

"סל ההטבות" אינו נותן תשובה נאותה לצורכי הלקוחות מעוטי הפעולות והיכולת הכלכלית, ואף מרע את מצבם ביחס למצב הקיים. הצעתנו: בתמורה לדמי ניהול קבועים בסך של כ-10 ש"ח לחודש, יהיה זכאי הלקוח ל-10 פעולות מהסוג החיוני: זיכוי משכורת/ גמלה/ קצבה; משיכת מזומנים; הרשאה לחיוב חשבון; חיוב חברת כרטיסי אשראי, הפקדת/משיכת שיקים), מבין אלה –  עד 4 פעולות דלפק. אין צורך להגדיר את ההקצאה הפנימית של 10 פעולות אלה בין סוגי הפעולות.

שימוש מעבר ל-10 הפעולות הראשונות יחויב בעמלה לפי מידת השימוש1. בנוסף, יהיה הלקוח זכאי למשוך מידע מעדכן (עד 5 שאילתות בנושא עו"ש ושאילתה אחת המרכזת את כל יתרותיו של הלקוח, בחודש, כפי שקיים היום).

עוד ראוי לשים לב שיש קבוצות אוכלוסייה ייחודיות, שהבנקים מתוך ראיה ארוכת טווח ומשיקולים עסקיים ותחרותיים נוהגים לפטור מיוזמתם באופן מלא או חלקי מדמי ניהול קבועים ומעמלת רישום פעולה, כגון: צעירים, חיילים, גמלאים מקבלי משכורת וכדומה. אין סיבה שהדבר ישתנה בעקבות "עסקת החבילה" (ראה נספח).

3. סוגיות להבהרה

יש בהצעת החבילה מספר רכיבים, אשר לא הובהרו עד תום, העלולים לגרום בהמשך חילוקי דעות וטענות:

א. חשוב להבהיר כי עסקת החבילה היא מקשה אחת – על הבנקים לקבלה כמכלול, ולא ניתן לקבל רק חלקים ממנה. כך למשל, בנק מסוים לא יכול לקבל נדבך אחד בהצעה – כמו "סל ההטבות", אך לא לקבל נדבך אחר - ביטול כפל עמלות, למשל.

ב. לא ברור האם  בתקופת ההסדר האמור, הבנקים יהיו רשאים להעלות את מחירי כל שאר השירותים הבנקאיים, להוסיף עמלות חדשות וכדומה?

ג. יש ליצוק תוכן לסעיף שאומר כי "לקוח לא יחויב בכפל עמלה" (סעיף 7ד(7)). כזכור, דו"ח הוועדה הפנימית של בנק ישראל המליץ לבטל את העמלות הבאות, בעילה שמדובר, לכאורה, בגביית כפל עמלה או גביית עמלה כשאין שירות אמיתי בצידה:

דמי רישום פעולה בחשבון (מטופלת גם בהצעת וועדת הכלכלה);

 

דמי עריכת מסמכים ודמי פתיחת תיק;

 

דמי גבייה בגין פירעון חודשי של הלוואה;

 

עמלת תשלום נדחה בכרטיס אשראי;

 

דמי ניהול או דמי חבר בכרטיס אשראי (אחת מהשתיים).

 

האם לאלה מכוון אותו סעיף של ביטול כפל עמלות בהצעת החבילה?

האם ביטול עמלות אלה, לרבות ביטול עמלת השורה, אכן מתייחס רק למשקי הבית או לכל הלקוחות?

4. הקלת המעבר מבנק לבנק

אימוץ פעולות נוספות להקלת הליך סגירת חשבון ומעבר מבנק לבנק אינו נוגע ישירות לסל ההטבות. אנו תומכים במהלך זה ומגבשים בימים אלה הצעה כוללת להשלמת הטיפול בנושא (בנוסף להוראות שנקבעו עד כה בנושא זה). בהתייחס לנושא ההרשאות לחיוב חשבון נציין, כי הליך פשוט ונוח ללקוח להעברת ההרשאות לחיוב חשבון הוסדר כבר באופן מפורט בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 439 – אנו נפעל להגביר את המודעות לזכויות שהוקנו ללקוחות בהוראה זו. עוד נציין, כי במסגרת הטיפול הפיקוחי המוצע בעמלות העלולות להפריע לתחרות, אנו מציעים לבטל את העמלה בגין ביטול הרשאות לחיוב חשבון. 

נספח – השוואת עלות ניהול חשבון של קבוצות אוכלוסיה (בבנה"פ), כיום ולפי הצעת "עסקת החבילה"

 

מספר הפעולות המינימאלי שניתן לבצע באותה עלות במצב הקיים

עלות לפי עסקת החבילה לפעולות בסיסיות

המצב לפני עסקת החבילה.

סוג הלקוחות

14 פעולות.

9 ₪.

פטור מדמי ניהול קבועים;

50% מעמלת רישום פעולה

גמלאים2, סטודנטים

כמות בלתי מוגבלת של פעולות.

9 ₪.

פטור מדמי ניהול קבועים ומעמלת רישום פעולה.

חיילים

14 פעולות.

18 ₪.

פטור מדמי ניהול קבועים

עו"ש משכורת

6 פעולות.

18 ₪.

אין פטור מעמלות דמי ניהול או רישום פעולה

עו"ש רגיל או חח"ד פרטי

6 פעולות.

18 ₪.

 

עו"ש מקבלי קצבאות

 

1 לצורך כך יש לתקן את תעריפי העמלות שבפיקוח

2גמלאים שהשתייכו לסיווג "גמלאי" לפני יוני 2003 פטורים מעמלת רישום פעולה. התוכנית חסומה למצטרפים חדשים, אשר   פטורים רק מ- 50% מעמלת רישום הפעולה.