הצעת בנק ישראל לתיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) בנושא עמלות הבנקים

02.09.04

הצעת בנק ישראל לתיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) בנושא עמלות הבנקים


דברי הסבר כלליים

ככלל, עמלות הבנקים צריכות להיקבע על ידי כוחות השוק, בסביבה תחרותית בין התאגידים הבנקאיים. במקרה של כשלי שוק, יש לתקנם בדרך של הגברת התחרות בין התאגידים הבנקאיים, ורק במקרים חריגים יש להיזקק להתערבות בדרך של פיקוח על מחירים.

הפיקוח על הבנקים לא הוסמך לטפל בנושא הפיקוח על העמלות הבנקאיות. עם זאת, פעל הפיקוח על הבנקים באופן נרחב בתחום זה בדרך של מעקב אחרי גובה העמלות,  פרסומים השוואתיים של עמלות, טיפול באופן לא פורמאלי מול התאגידים הבנקאיים בעמלות מסוימות, וייזום הכנסת עמלות מסוימות לפיקוח. פעילות זו גרמה לטשטוש בין האחריות שיוחסה לפיקוח על הבנקים בנושא זה לבין העובדה שבאופן פורמאלי לא הוקנו לו סמכויות.

מוצע לתקן מצב עניינים זה ולקבוע הסדר שלם לעניין פיקוח על העמלות שגובים תאגידים בנקאיים, לרבות עמלות של חברות כרטיסי אשראי בבעלות הבנקים.

מוצע להגדיר בחוק  את העילות שבגינן יוסמך המפקח על הבנקים להתערב בגובה העמלות. הגדרת העילות בחוק נועדה לצמצם את ההתערבות הפיקוחית למינימום ההכרחי. העילות להתערבות הן אלה: עמלות שעלולות להיות חסם לתחרות; עמלות בהן אין תחרות בין התאגידים הבנקאיים בשל העדר אלטרנטיבה, שכן הלקוח חייב לבצע פעולה מסוימת דווקא בתאגיד בנקאי מסוים; עמלות בגין שירות חיוני בקשר עם חשבון עו"ש ועמלות הנגבות ללא צידוק סביר, כמו למשל, עמלות הנגבות בנוסף לחיוב אחר בגין אותו שירות או עמלות שאין כנגדן שירות ממשי.

מוצע שהמפקח על הבנקים יוסמך לפקח על העמלות העונות על העילות האמורות, ובמסגרת פיקוח זה יוכל לקבוע מחיר מירבי לעמלות הנכללות ברשימה האמורה ואף לקבוע איסור על גביית עמלה מסוימת. כמו כן, יוסמך המפקח שלא לאשר העלאת עמלות במקרה של שירות בפיקוח שלא נקבע לו מחיר מירבי. מוצע גם שחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו - 1996 לא יחול על עמלות הבנקים על מנת למנוע פיקוח מקביל עליהן.

עוד מוצע להסמיך את המפקח על הבנקים להטיל עיצום כספי על תאגיד בנקאי אשר גובה עמלה שלא כדין. במסגרת הכללת פרק בדבר עיצום כספי מוצע שסמכות זו תינתן לו גם לגבי הפרת הוראות שקבע נגיד בנק ישראל מכוח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, כמו למשל, הוראות בדבר גילוי נאות.