העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (07/04) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (06/04) השוק האפור

06.09.04

העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (07/04)
והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (06/04) השוק האפור

1. הריביות והמרווחים (באחוזים)

יולי  2004

יוני  2004

מאי  2004

אפריל  2004

הריבית הממוצעת על סך האשראי לציבור:

7.31

7.33

7.31

7.44

סך הכל

6.41

6.47

6.39

6.50

אשראי זמן קצוב

10.06

9.92

9.96

10.13

עו"ש ביתרת חובה וחח"ד

 

 

 

 

הריבית הממוצעת על פיקדונות הציבור:

3.22

3.29

3.21

3.21

סך הכל

3.50

3.57

3.48

3.50

פיקדונות לזמן קצוב

1.12

1.16

1.11

0.99

עו"ש ביתרת זכות

4.09

4.03

4.10

4.23

פער הריבית – ההפרש בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות

3.34

3.26

3.28

3.29

המרווח הפיננסי – בין תשואת הנכסים לעלות ההתחייבויות

 

7.87

7.84

7.99

עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות* לסדרת הנתונים

 2. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ש"ח)

יולי

יוני

מאי

אפריל

 

160.3

159.4

158.6

157.6

יתרת האשראי לציבור

129.5

129.5

128.8

128.1

   מזה: ללקוחות עסקיים

239.9

238.1

236.8

236.0

יתרת פיקדונות הציבור

 

* על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד. נתון זה הינו זמני עד לפרסומו ב"ילקוט הפירסומים".