הבהרות לגבי השביתה הכללית במשק

21.09.04

הבהרות לגבי השביתה הכללית במשק

בעקבות השביתה הכללית במשק, לרבות במערכת הבנקאות, מבקשים בבנק ישראל  להביא לידיעת הציבור, כי:

נוכח העובדה שסניפי הבנקים היו סגורים ב- 21.09 ולא התקיימה סליקה בין בנקאית, ה- 21.09 לא ייחשב כיום עסקים בין בנקאי. מצב זה יימשך כל עוד תתקיים השביתה בהיקפה ובמתכונתה הנוכחיים.

 

1.

אם תמשך השביתה, בכוונת המפקח על הבנקים לפרסם הכרזה על הפסקה במתן השירותים בכלל מערכת הבנקאות, על פי סעיף 8 ט"ו בפקודת הבנקאות, על רקע היקפה של השביתה לגבי המערכת הבנקאית.

 

2.

בבנק ישראל מסבירים, כי בגין הכרזה זו, אם תהיה כזו, נדחים המועדים לעשיית פעולה או למילוי התחייבויות הדדיות בין התאגידים הבנקאיים לבין לקוחותיהם. לפיכך, התחייבויות הדדיות אלה ימשיכו לשאת ריבית והפרשי הצמדה בשיעור המוסכם. כמו כן, לקוחות הבנקים אשר נתנו הוראה בכתב לבצע פעולה בחשבונם בתאגיד בנקאי – כגון משיכת שיק, החזר הלוואה וכד' - לפני מועד ההכרזה, מוגנים ביחסיהם עם הבנקים מפני ההשלכות המשפטיות האפשריות עקב אי ביצוע הוראתם בגין הכרזה זו.