ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2004

27.09.04

ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2004

מבנק ישראל נמסר, כי במסגרת תוכניתו המוניטרית לחודש אוקטובר 2004 תישאר ריבית בנק ישראל ברמה של 4.1 אחוזים, זה החודש השביעי ברציפות.

בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה לא לשנות את הריבית לחודש הקרוב מתבססת על ההערכות לגבי התפתחות האינפלציה לתקופה של שנה ושנתיים קדימה – עפ"י הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון והתחזיות השונות של חזאים פרטיים – הנמצאות מזה תקופה ארוכה בתחום יעד יציבות המחירים – 1% עד 3% לשנה. זאת, על רקע המשך היציבות בשווקים הפיננסיים, הצפי להמשך האסטרטגיה התקציבית שמתנהלת ב-2004 – לאחר אישור התקציב ל-2005 בממשלה – וההתאוששות בפעילות הריאלית.

בבנק ישראל מציינים, כי ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים בששת החודשים האחרונים עקביות עם התייצבותה של ריבית בנק ישראל ברמה של 4.1 אחוזים במשך תקופה זו – לאחר שהופחתה בעקביות, מדי חודש, בשיעור מצטבר של 5 נקודות אחוז החל מסוף שנת 2002 ועד אפריל 2004.

כך, בששת החודשים האחרונים נמשכת היציבות בשוק מט"ח - המתבטאת בעיקר בהתפתחותו של שער החליפין המאופיינת בהיעדר תנודות גדולות ומגמה כלשהי ובמרווחי מסחר נמוכים. זאת, על רקע המשך תהליך הצמצום בפער הריבית – במיוחד בין השקל לדולר, זה שהיה וזה הצפוי. גם בשוקי איגרות החוב הממשלתיות והמק"מ נמשכת הרגיעה במחצית השנה האחרונה. כך, תשואות איגרות החוב הממשלתיות הנומינליות (מסוג "שחר") והצמודות למדד (מסוג "גליל") יציבות - לאחר שאלה היו במגמת עלייה בארבעת החודשים הראשונים של השנה. בשוק המק"ם, נשמרת בתקופה זו רמת התשואה ל-3 חודשים - בשיעור קרוב לזה של ריבית בנק ישראל - בעוד שהתשואה לשנה ירדה בכחצי נקודת אחוז בששת החודשים האחרונים. לפיכך, התשואות בשוק המק"ם משקפות ציפיות של המשקיעים – כמו גם של חזאים פרטיים – להמשך היציבות בריבית עוד תקופה מסוימת ולעלייה בה  במועד מאוחר יותר.

על פי הערכות בנק ישראל, ביצוע התקציב לשנת 2004 ממשיך להיות עקבי עם יעדי התקציב שנקבעו. חשוב עתה שהכנסת תאשר את הצעת התקציב ל-2005, כפי שהממשלה החליטה עליו. תקציב זה מבטא אסטרטגיה תקציבית - על בסיס יעדי התקציב עד סוף העשור, לפיהם הגירעון לא יעלה על 3 אחוזי תוצר וההוצאה הממשלתית לא תגדל ביותר מאחוז לשנה במונחים ריאליים – מדיניות שתוביל לירידה בנטל החוב הממשלתי ובתשלומי הריבית בגינו. זו תשתית חיונית לירידת הריבית לטווח ארוך, ולהעלאת המשק על פסים של צמיחה מתמשכת – המובלת ע"י המגזר העסקי.

ההתאוששות בפעילות הריאלית נמשכת, תוך ירידה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר וגידול נאה בתוצר העסקי. זאת, יחד עם גידול במספר המועסקים, בשיעור התעסוקה ובשיעורי ההשתתפות בשוק העבודה – אשר הובילו לעצירה במגמת העלייה בשיעור האבטלה. זאת, במקביל לכך שמאזן התשלומים קרוב לאיזון. בבנק ישראל מציינים, כי חשוב שהממשלה תתמיד ברפורמות המבניות החשובות – בנמלים, בשווקים הפיננסיים, בשוק העבודה, בשירותים הציבוריים – כגון ברשויות המקומיות. אלה, יחד עם המשך המדיניות המקרו-כלכלית - ריבית ותקציבית, תוך ניהול נמרץ של השקעות בתשתית – ימשיכו לפנות מקורות לפעילות המגזר הפרטי ויסייעו ליצירת תפנית חיובית בהשקעות בענפי המשק ובכך, יבטיחו את התנאים לצמיחה מתמשכת.

בבנק ישראל מציינים, כי תהליך הפחתת הריבית, עד להתכנסותה ברמתה הנוכחית במחצית השנה האחרונה – מתבטא, בין היתר, ברמת ריבית ריאלית נמוכה, בעיקר לטווח קצר, ובגידול בכמות הכסף. מדיניות ריבית זו מהווה תמיכה חשובה בהמשך ההתאוששות בפעילות הריאלית המתבססת על יציבות מחירים בפרט, ועל יציבות פיננסית בכלל.

לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית

פער התשואות  בין אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים של ישראל וארה"ב***

פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב**

שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של

סופי שנה

ארה"ב

ישראל

השינוי

שעור הריבית

 השינוי

שעור הריבית*

 

8.75

 

4.75

 

13.5

1998

3.05-

5.70

0.75

5.50

2.3-

11.2

1999

4.0-

1.70

1.0

6.50

3.0-

8.2

2000

1.6

4.05

4.75-

1.75

2.4-

5.8

2001

6.8

7.85

0.5-

1.25

3.3

9.1

2002

3.0

4.2

0.25-

1.00

3.9-

5.2

2003

 

 

 

 

 

 

נתונים חודשיים

6.8

7.85

0.0

1.25

0.0

9.1

דצמבר 2002

7.5

7.65

0.0

1.25

0.2-

8.9

ינואר 2003

7.9

7.65

0.0

1.25

0.0

8.9

פברואר

7.0

7.65

0.0

1.25

0.0

8.9

מארס

5.6

7.45

0.0

1.25

0.2-

8.7

אפריל

5.0

7.15

0.0

1.25

0.3-

8.4

מאי

4.7

6.75

0.0

1.25

0.4-

8.0

יוני

4.1

6.5

0.25-

1.00

0.5-

7.5

יולי

4.3

6

0.0

1.00

0.5-

7.0

אוגוסט

4.0

5.5

0.0

1.00

0.5-

6.5

ספטמבר

3.6

5.1

0.0

1.00

0.4-

6.1

אוקטובר

3.3

4.6

0.0

1.00

0.5-

5.6

נובמבר

3.0

4.2

0.0

1.00

0.4-

5.2

דצמבר

3.1

3.8

0.0

1.00

0.4-

4.8

ינואר 2004

3.5

3.5

0.0

1.00

0.3-

4.5

פברואר

3.8

3.3

0.0

1.00

0.2-

4.3

מרץ

3.6

3.1

0.0

1.00

0.2-

4.1

אפריל

3.2

3.1

0.0

1.00

0.0

4.1

מאי

3.0

3.1

0.0

1.00

0.0

4.1

יוני

3.2

2.85

0.25

1.25

0.0

4.1

יולי

3.7

2.6

0.25

1.50

0.0

4.1

אוגוסט

3.8

2.35

0.25

1.75****

0.0

4.1

ספטמבר

 

 

 

 

0.0

4.1

אוקטובר

 

ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.

(*)

פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים עומדת החודש ברמה של 58 נקודות בסיס, בדומה לחודש הקודם.

(**) 

הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח.

(***)

ב-10 בנובמבר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.

(****)

לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, התשואות הנומינליות על מק"מ ואג"ח ממשלתיות לא-צמודות והתשואה הריאלית על אג"ח ממשלתיות צמודות למדד (ממוצע חודשי אחוזים)

התשואה הנומינלית ברוטו על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים

התשואה הריאלית ברוטו על אג"ח צמודות למדד ל-10 שנים

תשואת המק"ם לשנה

ריבית בנק ישראל

החודש והשנה

ריאלית3

אפקטיבית2

מוצהרת1

10.9

5.7

8.3

7.2

9.6

9.1

12/02

11.4

5.9

8.1

6.5

9.4

8.9

1/03

11.7

5.8

8.8

5.4

9.4

8.9

2/03

10.7

5.7

8.6

6.1

9.4

8.9

3/03

9.5

5.4

8.1

7.2

9.2

8.7

4/03

8.5

5.0

7.6

7.5

8.8

8.4

5/03

7.9

4.6

7.1

6.8

8.4

8.0

6/03

8.0

4.4

6.7

5.4

7.9

7.5

7/03

8.6

4.7

6.6

5.4

7.4

7.0

8/03

8.3

4.6

6.2

5.2

6.7

6.5

9/03

7.6

4.4

5.8

4.7

6.4

6.1

10/03

7.3

4.2

5.4

4.7

5.8

5.6

11/03

7.0

4.1

4.9

4.6

5.4

5.2

12/03

7.0

4.0

4.7

4.1

5.0

4.8

1/04

7.4

4.1

4.8

3.5

4.7

4.5

2/04

7.4

4.2

4.7

3.3

4.5

4.3

3/04

7.6

4.3

4.8

2.7

4.3

4.1

4/04

7.9

4.4

5.2

2.3

4.3

4.1

5/04

7.8

4.3

5.0

2.5

4.3

4.1

6/04

7.8

4.3

4.8

2.8

4.3

4.1

7/04

7.9

4.3

4.8

2.4

4.3

4.1

8/04

7.8

4.3

4.7

2.4

4.3

4.1

9/04

 

 

 

 

 

4.1

10/04

 

הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).

1

הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").

2

הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.

3

 

לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים – ספטמבר 2004

שיעור ריבית

מדינה

 

0.0

יפן

מדינות

מפותחות

0.75

שוויץ

1.75

ארה"ב

2.0

ECB

2.15

דנמרק

1.75

נורווגיה

2.25

קנדה

2.0

שוודיה

4.75

אנגליה

6.25

ניו זילנד

5.25

אוסטרליה

1.50

תאילנד

מדינות

מתעוררות

(EMERGING

MARKETS)

 

1.375

טייוואן

2.0

צ'ילה

3.5

קוריאה

4.1

ישראל

7.2

מכסיקו

7.5

דרום אפריקה

16.25

ברזיל

20

תורכיה

2.50

צ'כיה

מדינות

מתפתחות

אחרות

6.50

פולין

11.5

הונגריה