טיוטת הוראה חדשה בנושא כרטיסי האשראי

03.10.04

טיוטת הוראה חדשה בנושא כרטיסי האשראי

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל פרסם היום טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין שנועדה להסדיר את מכלול פעילות חברות כרטיסי האשראי - הן בתחום ניהול הסיכונים של החברות והן בתחומים הצרכניים השונים העוסקים בקשר שבין החברה לבין הלקוח.

בתחום ניהול הסיכונים יוחלו על חברות כרטיסי האשראי הוראות ניהול בנקאי תקין נוספות החלות על הבנקים ואשר רלוונטיות גם להן. זאת, כחלק מהגברת הפיקוח היציבותי על חברות כרטיסי האשראי, בהיותן תאגידי עזר וחברות בנות של הבנקים. בין ההוראות הנוספות שיחולו על חברות כרטיסי האשראי ניתן למנות את הוראת "הדירקטוריון", "ניהול סיכונים", "מעילות והונאות של עובדים", "ביטוח בנקאי", ועוד.

בתחום הצרכני מוצע בטיוטת ההוראה לטפל בנושאים העיקריים הבאים:

כללים להנפקת כרטיסי האשראי, מסירתם (ואמצעי זהירות בתהליכים אלה), חידושם, ביטולם, ומתכונת הטיפול בעסקאות מתמשכות לאחר ביטול כרטיס האשראי.

 

1.

המידע הניתן במסגרת החשבון החודשי – בהקשר זה מוצע, בין היתר, להרחיב את המידע ללקוח לגבי האשראי ומסגרת האשראי; בכרטיס אשראי שבו ניתן לקבל פטור מעמלות מסוימות בהתאם להיקף הפעילות בו, יפורטו מספר הפעולות ו/או סכום הרכישות שבוצעו באמצעות הכרטיס בפועל לעומת מספר הפעולות ו/או סכום הרכישות הנדרשים לקבלת הפטור, ביחס לתקופה אליה מתייחס הפטור, ועוד.

 

2.

כוכבים/נקודות – מוצע לקבוע כללי פעולה שונים שמטרתם למנוע פגיעה בלקוחות, וכן חובות מסירת מידע נוסף ללקוח על מנת שיוכל להשתמש בכוכבים/ נקודות באופן מושכל:

3.

 

על המנפיק יהיה למסור ללקוחותיו מידע מראש לגבי סכום הקניות באמצעות כרטיס אשראי הנדרש לצבירת נקודה/כוכב. המנפיק לא יהיה רשאי להתנות מימוש של נקודות/כוכבים או המרתם להטבות בכל תנאי שהוא, למעט לעניין התקופה שניתן לממשם, וקיומו של כרטיס חיוב תקין ובר תוקף, במועד המימוש.

 

המנפיק יקבע שווי מינימלי לנקודה/כוכב וימסור על כך מראש ללקוח. ערך המתנות/ההטבות שיינתנו ע"י המנפיק כנגד נקודות/כוכבים, לא יפחת מהשווי המינימלי שנקבע.

 

במקרים של מתנות ורכישות המשלבות חיוב כספי עם מימוש נקודות/כוכבים, יודיע המנפיק ללקוח מהו השווי של כל נקודה/כוכב. שווי נקודה/כוכב יחושב לפי הסכום שמועבר בפועל ע"י חברת כרטיסי האשראי ישירות לספק, בגין הרכישה  הספציפית, מחולק במספר נקודות/כוכבים בו מחויב הלקוח למימוש ההטבה.

 

המנפיק לא יהיה רשאי לתת אשראי ("אוברדרפט") של נקודות/כוכבים.

 

 

עסקות במט"ח - מוצעים כללים ברורים ושקופים יותר ללקוחות בהמרת עסקאות שנסלקו במט"ח לשקלים -המרת עסקאות כאלה תעשה על פי סכום העסקה במטבע המקורי בו היא בוצעה לפי השער של מטבע העסקה, או על פי סכום ומטבע החיוב של הסולק הבינלאומי בגין העסקה, . השער בו תבוצע המרת העסקה יהיה שער מקובל המתפרסם באמצעי התקשורת. כמו כן, המידע אודות שער ההמרה יהיה נגיש ללקוחות גם בדיעבד, לכל הפחות שנה לאחור.

 

4.

בנוסף, מוצע בטיוטת ההוראה להחיל על חברות כרטיסי האשראי הוראות מסוימות מהתחום הצרכני, החלות כיום על הבנקים – כמו "קצין ציות" – המופקד על שמירת הכללים הצרכניים בתאגיד הבנקאי, "חיוב לקוחות בשכר טרחה של עו"ד", "נהלים בנושא עמלות", "חשבונות קטינים", "עמלת פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור" ועוד.

5.

בפיקוח על הבנקים מציינים, כי המכלול החדש של ההוראות והכללים שיוחל על חברות כרטיסי האשראי, נועד לשפר באופן מהותי הן את ניהול הסיכונים של חברות כרטיסי האשראי, והן את הקשר עם הצרכן בכל הנוגע לגילוי הנאות ולהתנהלות החברות בתחומי הפעולה השונים.

טיוטת ההוראה תובא לדיון בוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות בעוד כחודשיים, ולאחר שיבחנו הערות חברי הוועדה, יפורסם הנוסח הסופי והמחייב של ההוראה.