עמדת בנק ישראל בנושא העברת סמכויות הגנת הצרכן הבנקאי לרשות לסחר הוגן עיקר דברי הגב' עודדה פרץ, מנהלת יחידת פניות הציבור בפיקוח על הבנקים

12.10.2004

עמדת בנק ישראל בנושא העברת סמכויות הגנת הצרכן הבנקאי לרשות לסחר הוגן

עיקר דברי הגב' עודדה פרץ, מנהלת יחידת פניות הציבור בפיקוח על הבנקים

בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת

 

מבנק ישראל נמסר, כי העברת הטיפול בתחום הבנקאות לרשות לסחר הוגן עלולה לפגוע בצרכנים הבנקאיים, בהשוואה לשירות שהם מקבלים כיום מהפיקוח על הבנקים – כך אמרה היום הגב' עודדה פרץ מנהלת יחידת פניות הציבור בפיקוח על הבנקים בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת.

הפיקוח על הבנקים מייחס חשיבות רבה לצרכנות הבנקאית ורואה בשמירה על הגינות קשרי המערכת הבנקאית עם לקוחותיה יעד מרכזי בפעילותו. הפיקוח על הבנקים מרכז ידע רחב וניסיון רב שנים בטיפול במכלול הנושאים הקשורים לצרכנות הבנקאית, והוא כיום הגורם המקצועי ביותר בתחום. הפיקוח מקדיש חלק ניכר ממשאביו לפעילות רחבה להגנה על זכויותיו של הצרכן הבנקאי. פעילות זו מתנהלת בכל המישורים:

הוצאת הוראות והנחיות לבנקים באשר לדרך הפעולה הנאותה עם לקוחותיהם – בכל תחומי הפעילות השוטפת והגילוי הנאות.

 

טיפול באלפי פניות ציבור בשנה, וכן הפקת לקחים מערכתיים מפניות אלה – כמו קביעה ועדכון של הוראות ניהול בנקאי תקין והחזרי כספים לקבוצות לקוחות (גם אם לא התלוננו) - במסגרת זו מוחזרים מדי שנה ללקוחות הבנקים עשרות מיליוני שקלים על פי דרישת הפיקוח על הבנקים.

 

אכיפת ההוראות בתחום הצרכני באמצעות ביקורות תקופתיות הנערכות בבנקים בנושאים אלה.

 

פניות לבית הדין לחוזים אחידים לשם הסרת תנאים מקפחים מחוזי הבנקים עם לקוחותיהם.

 

טיפול בעמלות הבנקים (למרות שלא הוסמך בחוק לטפל בכך) - לאחרונה גיבש הפיקוח על הבנקים הצעה לתיקון חוק הבנקאות (שרות ללקוח), שתסמיך אותו לפקח גם על תחום זה, על פי עילות התערבות שיוגדרו בחוק. במסגרת זו נכללה גם הצעה להקנות למפקח על הבנקים סמכות להטיל עיצום כספי על בנק בשל הפרת הוראה מהוראות החוק.

 

ספק אם רשות לסחר הוגן, עליה יוטל הטיפול בכל תחומי הצרכנות במשק, תוכל להקצות לתחום הבנקאי את המשאבים שמקדיש הפיקוח על הבנקים לנושא זה, ולרכוש את הידע המקצועי הרב שנצבר בפיקוח על הבנקים.

הפיקוח על הבנקים דוחה על הסף טענות לניגוד עניינים, לכאורה, בין אחריותו לשמירת יציבות הבנקים, לבין אחריותו להוגנות קשרי הבנקים עם לקוחותיהם: בנק שאינו הוגן עם לקוחותיו, עלול להיקלע לקשיים – הן משום אובדן לקוחות ואמונם בו, והן משום האפשרות שיפסיד בתביעות ייצוגיות בסכומים גדולים מאד. לפיכך, פעילות הפיקוח על הבנקים, מבעוד מועד, לתיקון הליקויים בתחום הצרכני, חשובה גם מהיבט השמירה על יציבות הבנקים.