ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר 2004

25.10.2004
ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר 2004
   
מבנק ישראל נמסר, במסגרת תוכניתו המוניטרית לחודש נובמבר 2004, כי ריבית בנק ישראל תישאר ברמה של 4.1 אחוזים, זה החודש השמיני ברציפות.  
בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה לא לשנות את הריבית לחודש הקרוב מתבססת על ההערכות לגבי התפתחות האינפלציה לתקופה של שנה ושנתיים קדימה – עפ"י הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון והתחזיות השונות של חזאים פרטיים – הנמצאות מזה תקופה ארוכה בתחום יעד יציבות המחירים, 1% עד 3% לשנה, ובחודשים האחרונים סביב אמצע תחום זה.  
בבנק ישראל מציינים, כי היציבות בשווקים הפיננסיים בחודשים האחרונים תומכת ביכולת של מדיניות בנק ישראל לשמר את יציבות המחירים ברמת הריבית הנוכחית. כך, נמשכת היציבות בשוק מט"ח - המתבטאת בעיקר במרווחי מסחר נמוכים ובהתפתחות נטולת מגמה ותנודות גדולות של שער החליפין – ומראשית השנה פוחת השקל מול הדולר, האירו והסל בשיעורים מתונים של בין 1 ל-1.5 אחוזים. זאת, על רקע המשך תהליך הצמצום בפער הריבית – במיוחד בין השקל לדולר. גם בשוקי איגרות החוב הממשלתיות והמק"מ נמשכת הרגיעה במחצית השנה האחרונה, המתבטאת בעיקר ביציבות בתשואות, תוך נטייה לירידה הדרגתית בהן.  
עם זאת, מדגישים בבנק ישראל, קיימות מספר התפתחויות, אשר עלולות, ללא שינוי בנסיבות, להשפיע על התנהגות השווקים הפיננסיים ועל התפתחות האינפלציה העתידית ולחייב שינוי במדיניות הריבית הנוכחית על מנת להמשיך ולשמור על יציבות המחירים – כמחויב עפ"י היעד.  
ראשית, חיוני שהכנסת תאשר ללא דיחוי את הצעת התקציב ל-2005, על פי המתכונת שאישרה הממשלה – ובכלל זה, יעדי הגירעון וההוצאות. זאת, על מנת לסלק בהקדם את אי הודאות בתחום זה, הנובעת מאי הודאות הפוליטית הקיימת. שמירה על יעדי הגירעון וההוצאות היא תנאי לעצירת מגמת הגידול בנטל החוב הממשלתי וליכולת לקיים שערי ריבית קרובים למקובל בעולם, הדרושים כדי לתמוך בצמיחה במשק. כמו כן, חשוב שתהליך אישור התקציב בכנסת ייעשה בצורה שקופה וברורה, תוך הצגת תמונה תקציבית כוללת. הרפייה במשמעת התקציבית שהממשלה מקפידה עליה ושמגולמת בהצעתה לתקציב ל-2005 תעיב על האפשרות להמשיך ולשמור בעתיד על יציבות המחירים בשערי הריבית הנוכחיים – הקצרים והארוכים. שנית, התממשותן של ההערכות בשווקים הפיננסיים – ובכלל זה, התחזיות של הגורמים המקצועיים – כי תהליך העלאת הריבית בארה"ב יימשך, ועמו תהליך הצמצום בפערי הריבית בין השקל לדולר, מגדילות את ההסתברות, כי כל שינוי עתידי בריבית השקלית הנוכחית, כאשר יהיה, ייטה כלפי מעלה. כדי להמשיך ולחתור לשמירת יציבות המחירים. שלישית, ההערכות בעולם להמשך העלייה במחירי הדלק – אשר לא השפיעו עד כה על התפתחות המחירים בישראל – מטילות מידה מסוימת של אי ודאות על התפתחות המחירים המקומיים ועלולה להשליך על האפשרות שהדבר יחייב קיומה של רמת ריבית שקלית גבוהה יותר מהנהוגה היום.  
בבנק ישראל מציינים, כי מדיניות הריבית הנוכחית תומכת בהמשך ההתאוששות בפעילות הריאלית המתבססת על יציבות מחירים בפרט, ועל יציבות פיננסית בכלל. זאת, על רקע רמת ריבית ריאלית נמוכה יחסית לזו שהייתה נהוגה בעבר, בעיקר לטווח קצר, והמשך גידול בכמות הכסף – אשר אינו משליך על יציבות המחירים.  
 
לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית
פער התשואות בין אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים של ישראל וארה"ב*** פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב** שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של סופי שנה
    ארה"ב ישראל  
    השינוי שעור הריבית השינוי שעור הריבית*  
  8.75   4.75   13.5 1998
3.05- 5.7 0.75 5.5 2.3- 11.2 1999
4.0- 1.7 1 6.5 3.0- 8.2 2000
1.6 4.05 4.75- 1.75 2.4- 5.8 2001
6.8 7.85 0.5- 1.25 3.3 9.1 2002
3 4.2 0.25- 1.0 3.9- 5.2 2003
            נתונים חודשיים
6.8 7.85 0 1.25 0 9.1 דצמבר 2002
7.5 7.65 0 1.25 0.2- 8.9 ינואר 2003
7.9 7.65 0 1.25 0 8.9 פברואר
7 7.65 0 1.25 0 8.9 מארס
5.6 7.45 0 1.25 0.2- 8.7 אפריל
5 7.15 0 1.25 0.3- 8.4 מאי
4.7 6.75 0 1.25 0.4- 8 יוני
4.1 6.5 0.25- 1 0.5- 7.5 יולי
4.3 6 0 1 0.5- 7 אוגוסט
4 5.5 0 1 0.5- 6.5 ספטמבר
3.6 5.1 0 1 0.4- 6.1 אוקטובר
3.3 4.6 0 1 0.5- 5.6 נובמבר
3 4.2 0 1 0.4- 5.2 דצמבר
3.1 3.8 0 1 0.4- 4.8 ינואר 2004
3.5 3.5 0 1 0.3- 4.5 פברואר
3.8 3.3 0 1 0.2- 4.3 מרץ
3.6 3.1 0 1 0.2- 4.1 אפריל
3.2 3.1 0 1 0 4.1 מאי
3 3.1 0 1 0 4.1 יוני
3.2 2.85 0.25 1.25 0 4.1 יולי
3.7 2.6 0.25 1.5 0 4.1 אוגוסט
3.8 2.35 0.25 1.75 0 4.1 ספטמבר
3.6 2.35 0 1.75**** 0 4.1 אוקטובר
        0 4.1 נובמבר
 
ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח. (*)
פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים עומדת החודש על רמה של 52 נקודות בסיס. (**)
הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח. (***)
ב-11 בנובמבר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית. (****)
 
לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, התשואות הנומינליות על מק"מ ואג"ח ממשלתיות לא-צמודות והתשואה הריאלית על אג"ח ממשלתיות צמודות למדד (ממוצע חודשי – אחוזים)
התשואה הנומינלית ברוטו על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים התשואה הריאלית ברוטו על אג"ח צמודות למדד ל-10 שנים תשואת המק"ם לשנה ריבית בנק ישראל החודש והשנה
      ריאלית3 אפקטיבית2 מוצהרת1  
10.9 5.7 8.3 7.2 9.6 9.1 12-02
11.4 5.9 8.1 6.5 9.4 8.9 01-03
11.7 5.8 8.8 5.4 9.4 8.9 02-03
10.7 5.7 8.6 6.1 9.4 8.9 03-03
9.5 5.4 8.1 7.2 9.2 8.7 04-03
8.5 5 7.6 7.5 8.8 8.4 05-03
7.9 4.6 7.1 6.8 8.4 8 06-03
8 4.4 6.7 5.4 7.9 7.5 07-03
8.6 4.7 6.6 5.4 7.4 7 08-03
8.3 4.6 6.2 5.2 6.7 6.5 09-03
7.6 4.4 5.8 4.7 6.4 6.1 10-03
7.3 4.2 5.4 4.7 5.8 5.6 11-03
7 4.1 4.9 4.6 5.4 5.2 12-03
7 4 4.7 4.1 5 4.8 01-04
7.4 4.1 4.8 3.5 4.7 4.5 02-04
7.4 4.2 4.7 3.3 4.5 4.3 03-04
7.6 4.3 4.8 2.7 4.3 4.1 04-04
7.9 4.4 5.2 2.3 4.3 4.1 05-04
7.8 4.3 5 2.5 4.3 4.1 06-04
7.8 4.3 4.8 2.8 4.3 4.1 07-04
7.9 4.3 4.8 2.4 4.3 4.1 08-04
7.7 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 09-04
7.6 4.2 4.8 2.3 4.3 4.1 10-04
          4.1 11-04
 
לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים – אוקטובר 2004
שיעור ריבית מדינה
מדינות מפותחות
0 יפן
0.75 שוויץ
1.75 ארה"ב
2 ECB
2.15 דנמרק
1.75 נורווגיה
2.5 קנדה
2 שוודיה
4.75 אנגליה
6.25 ניו זילנד
5.25 אוסטרליה
מדינות מתעוררות (EMERGING MARKETS)
1.75 תאילנד
1.625 טייוואן
2 צ'ילה
3.5 קוריאה
4.1 ישראל
7.4 מכסיקו
7.5 דרום אפריקה
16.75 ברזיל
20 תורכיה
מדינות מתפתחות אחרות
2.5 צ'כיה
6.5 פולין
10.5 הונגריה
 
ריביות הבנקים המרכזיים - אוקטובר 2004