ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2004

22.11.2004
 
ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2004
 
מבנק ישראל נמסר, במסגרת תוכניתו המוניטרית, כי ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2004 תרד ב-0.2 נקודות אחוז ותקבע ברמה של 3.9 אחוזים. בבנק ישראל מסבירים, כי ההחלטה להפחית את הריבית לחודש הקרוב מתבססת על הערכת הבנק, כי ההתפתחויות המצטברות במשק בחודשים האחרונים, מצביעות על האפשרות להמשיך ולשמור על יציבות המחירים בריבית נמוכה יותר מזו שהונהגה עד כה. זאת, בהתאם למדיניות בנק ישראל לתמוך בהמשך ההתאוששות בפעילות הריאלית ע"י שמירה על יציבות המחירים, ובכך לתרום ליציבות הפיננסית, בריבית הנומינלית הקצרה הנמוכה ביותר האפשרית.
   
בבנק ישראל מדגישים, כי נראה שמספר התפתחויות אשר הצטברו בחודשים האחרונים, מאז הורדת ריבית בנק ישראל לראשונה ל-4.1 אחוזים, מצביע על סיכוי, כי המשק הישראלי נמצא היום במצב שבו ניתן לשמר את יציבות המחירים, בריבית נמוכה יותר:
   
תחום האינפלציה: במקביל להימצאותן, כבר מספר חודשים, של הערכות האינפלציה ל-12 חודשים – עפ"י הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון והתחזיות השונות של חזאים פרטיים – במרכז יעד יציבות המחירים, מדדי המחירים לצרכן המתפרסמים בחודשים האחרונים מצביעים על עליות מחירים חודשיות קרובות לאפס. יתרה מכך, מצב זה עשוי להימשך בחודשים הבאים, עפ"י חזאים. נראה , אם כן, כי במבט של שנה קדימה, מתגבשת תמונה לפיה, עליות המחירים החזויות צפויות אמנם להתרחש, אך לא בעתיד הקרוב.  
בהקשר להתפתחות המחירים ראוי לציין עוד, כי ההתאוששות בפעילות הריאלית נמשכת, אולם קצב ההתאוששות האיטי יותר כעת, טומן בחובו לחצים חלשים יותר על המחירים.  
גם ההתפתחות של תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור מצביעה על היעדר חששות מצד הציבור לאפשרות של עליית מחירים מתמשכת והדבר מתבטא בירידה מתמשכת במשקל נכסיו הצמודים למדד, ומהיעדר נטייה להגדיל את משקל ההשקעות הצמודות לשער החליפין.  
   
שוק מטבע חוץ: מתחזקת ההערכה, לאחר שפערי הריבית בין השקל לדולר נמצאים בתהליך של צמצום, שאף צפוי להימשך, כי בתנאים הנוכחיים המשק מסוגל להתמודד עם פערי ריבית נמוכים מבעבר מבלי שהדבר מתבטא בסטייה מתחום יציבות המחירים. ייתרה מזו, הצמצום בפערי הריביות אינו מתבטא, לפי שעה, גם בהתנהגותו של שער החליפין, אשר מושפע כעת בעיקר מהיחלשות הדולר בעולם. מהאינדיקטורים השונים המתקבלים מהשווקים הפיננסיים עולה אפשרות, כי הצמצום בפערי הריביות יתבטא בסופו של דבר בעלייה מסוימת בשער החליפין אך לא בעתיד הקרוב. בהקשר זה מציינים בבנק ישראל, כי מזה תקופה נהנה המשק מייבוא הון לטווח ארוך בהיקפים של 4-5 מיליארדי דולר לשנה ונראה כי מדובר בתופעה שעשויה להימשך גם בעתיד. שוק המט"ח עצמו פועל מזה זמן תוך מרווחי מסחר נמוכים, תנודתיות נמוכה ומחזורי מסחר נמוכים יחסית.  
   
המדיניות התקציבית: הירידה האיטית והמתמשכת בתשואות בשוק המק"מ ובשוק אגה"ח הממשלתיות מצביעות על כך כי, השווקים הפיננסיים ממשיכים לייחס אמינות למסגרת של משמעת תקציבית רב-שנתית שגיבשה הממשלה ושבאה לידי ביטוי ביעדי התקציב ל-2005 ולשנים הבאות. בהקשר זה חוזרים ומדגישים בבנק ישראל, כי חיוני שהכנסת תאשר במועד את הצעת התקציב ל-2005, על פי המתכונת שאישרה הממשלה ובכך תסלק את אי-הודאות שעדיין שוררת בתחום זה.  
   
עוד מציינים בבנק ישראל, כי יש צורך בפעולות מיוחדות של הממשלה כדי לחזור ולהאיץ את צמיחת המשק. הבולטת ביניהן היא התארגנות ייעודית כדי להעלות מדרגה את ההשקעות בתשתית. בכך תתמוך הממשלה בהשקעות במשק בכלל, ותסייע לענף הבניה בפרט – אשר עדיין מפגר אחר צמיחת ענפים אחרים במשק. בנוסף לכך, יש צורך לבצע את השינויים המבניים בשוק ההון, כפי הומלצו ע"י "צוות בכר" ואושרו על ידי הממשלה. ביצוע המלצות אלה יקל על מגבלת המימון בהשקעות ארוכות טווח במשק וישלים את המדיניות להאצת קצב ההשקעות בתשתית.
   
בבנק ישראל מציינים, לבסוף, כי הבנק ימשיך לעקוב מקרוב אחר ההתפתחות בתחום שערי החליפין בעולם וותנועות ההון למשק הישראלי וממנו. לאלה, ולצד שמירת אמינותה של המשמעת התקציבית, יכולה להיות השלכה על יכולתו של הבנק להמשיך ולקיים שערי ריבית נמוכים לטווח קצר כדי לתמוך בצמיחה תוך יציבות מחירים.
 
לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית
פער התשואות בין אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים של ישראל וארה"ב *** פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב** שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של סופי שנה
ארה"ב ישראל  
השינוי שעור הריבית השינוי שעור הריבית*  
 
  8.75   4.75   13.5 1998
-3.05 5.7 0.75 5.5 -2.3 11.2 1999
-4.0 1.7 1.0 6.5 -3.0 8.2 2000
1.6 4.05 -4.75 1.75 -2.4 5.8 2001
6.8 7.85 -0.5 1.25 3.3 9.1 2002
3.0 4.2 -0.25 1.00 -3.9 5.2 2003
            נתונים חודשיים
6.8 7.85 0.0 1.25 0.0 9.1 דצמבר 2002
7.5 7.65 0.0 1.25 -0.2 8.9 ינואר 2003
7.9 7.65 0.0 1.25 0.0 8.9 פברואר
7.0 7.65 0.0 1.25 0.0 8.9 מארס
5.6 7.45 0.0 1.25 -0.2 8.7 אפריל
5.0 7.15 0.0 1.25 -0.3 8.4 מאי
4.7 6.75 0.0 1.25 -0.4 8.0 יוני
4.1 6.5 -0.25 1.00 -0.5 7.5 יולי
4.3 6.0 0.0 1.00 -0.5 7.0 אוגוסט
4.0 5.5 0.0 1.00 -0.5 6.5 ספטמבר
3.6 5.1 0.0 1.00 -0.4 6.1 אוקטובר
3.3 4.6 0.0 1.00 -0.4 5.6 נובמבר
3.0 4.2 0.0 1.00 -0.4 5.2 דצמבר
3.1 3.8 0.0 1.00 -0.4 4.8 ינואר 2004
3.5 3.5 0.0 1.00 -0.3 4.5 פברואר
3.8 3.3 0.0 1.00 -0.2 4.3 מרץ
3.6 3.1 0.0 1.00 -0.2 4.1 אפריל
3.2 3.1 0.0 1.00 0.0 4.1 מאי
3.0 3.1 0.0 1.00 0.0 4.1 יוני
3.2 2.85 0.25 1.25 0.0 4.1 יולי
3.7 2.6 0.25 1.5 0.0 4.1 אוגוסט
3.8 2.35 0.25 1.75 0.0 4.1 ספטמבר
3.6 2.35 0.0 1.75 0.0 4.1 אוקטובר
3.2 2.1 0.25 2.00 0.0 4.1 נובמבר
  1.9****   2.00**** -0.2 3.9 דצמבר
 
ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח. (*)
פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים עומדת בנובמבר על רמה של 41 נקודות בסיס, לעומת 45 בחודש הקודם. (**)
הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח. (***)
ב-14 בדצמבר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית. (****)
 
לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, התשואות הנומינליות על מק"מ ואג"ח ממשלתיות לא-צמודות והתשואה הריאלית על אג"ח ממשלתיות צמודות למדד (ממוצע חודשי – אחוזים)
התשואה הנומינלית ברוטו על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים התשואה הריאלית ברוטו על אג"ח צמודות למדד ל-10 שנים תשואות המק"ם לשנה ריבית בנק ישראל החודש והשנה
ריאלית3 אפקטיבית2 מוצהרת1
10.9 5.7 8.3 7.2 9.6 9.1 12/02
11.4 5.9 8.1 6.5 9.4 8.9 1/03
11.7 5.8 8.8 5.4 9.4 8.9 2/03
10.7 5.7 8.6 6.1 9.4 8.9 3/03
9.5 5.4 8.1 7.2 9.2 8.7 4/03
8.5 5.0 7.6 7.5 8.8 8.4 5/03
7.9 4.6 7.1 6.8 8.4 8.0 6/03
8.0 4.4 6.7 5.4 7.9 7.5 7/03
8.6 4.7 6.6 5.4 7.4 7.0 8/03
8.3 4.6 6.2 5.2 6.7 6.5 9/03
7.6 4.4 5.8 4.7 6.4 6.1 10/03
7.3 4.2 5.4 4.7 5.8 5.6 11/03
7.0 4.1 4.9 4.6 5.4 5.2 12/03
7.0 4.0 4.7 4.1 5.0 4.8 1/04
7.4 4.1 4.8 3.5 4.7 4.5 2/04
7.4 4.2 4.7 3.3 4.5 4.3 3/04
7.6 4.3 4.8 2.7 4.3 4.1 4/04
7.9 4.4 5.2 2.3 4.3 4.1 5/04
7.8 4.3 5.0 2.5 4.3 4.1 6/04
7.8 4.3 4.8 2.8 4.3 4.1 7/04
7.9 4.3 4.8 2.4 4.3 4.1 8/04
7.7 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 9/04
7.6 4.2 4.8 2.2 4.3 4.1 10/04
7.4 4.2 4.7 2.2 4.3 4.1 11/04
          3.9 12/04
 
1הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).
2הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").
3הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.
 
לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים – נובמבר 2004
בלוח ובגרף המצורפים מוצגת ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר
שיעור ריבית מדינה  
0.0 יפן מדינות מפותחות
0.75 שוויץ
2.0 ארה"ב
1.75 נורווגיה
2.0 ECB
2.50 קנדה
2.0 שוודיה
2.15 דנמרק
4.75 אנגליה
5.25 אוסטרליה
6.25 ניו זילנד
1.75 תאילנד מדינות מתעוררות - EMERGING MARKETS
1.625 טייוואן
2.25 צ'ילה
3.25 קוריאה
3.9* ישראל
7.8 מכסיקו
7.5 דרום אפריקה
17.25 ברזיל
20 תורכיה
2.5 צ'כיה מדינות מתפתחות אחרות
6.5 פולין
10.5 הונגריה
 
הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים