ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2005

27.12.2004
 
ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2005
 
מבנק ישראל נמסר, במסגרת תוכניתו המוניטרית, כי ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2005 תרד ב- 0.2 נקודות אחוז ותיקבע ברמה של 3.7 אחוזים. בבבנק ישראל מסבירים כי ההחלטה להפחית את הריבית בחודש הקרוב עקבית עם ההערכות כי קצב האינפלציה הצפוי לשנה הקרובה נמצא בתחום יעד יציבות המחירים של הממשלה, 1% עד 3% לשנה.
בבנק ישראל מציינים כי ההתפתחויות בשוק מטבע חוץ, בשוק המק"מ ובשוק איגרות החוב הממשלתיות, תומכות ביכולת להמשיך ולשמר את יציבות המחירים ברמת ריבית נמוכה יותר:
שוק מטבע חוץ יציב : נישמרת יציבות יחסית בשער החליפין. מתחילת השנה יוסף השקל כנגד הדולר בשיעור של כאחוז וכנגד הסל פוחת בכאחוז. מרווחי המסחר נותרו נמוכים ופרמיות הסיכון של המדינה בכלל ושל שוק מטבע חוץ בפרט נותרו נמוכות אף הן.  
שוק המק"מ רגוע ומורה על ירידה מתמשכת בתשואות בחודשים האחרונים. כך, התשואה על מק"מ לשנה שעמדה בשיאה השנתי במאי על רמה של 5.2%, עומדת החודש על רמה של 4.3% בלבד.  
בשוק איגרות החוב הממשלתיות- הן הצמודות למדד והן שאינן צמודות למדד- נמשכת הירידה בתשואות לכל הטווחים. כך, למשל ירדה התשואה על איגרת החוב הממשלתית הלא צמודה ("שחר") ל-10 שנים משיא של 7.9% במאי ל- 7.3% בדצמבר, כאשר באותה תקופה ירדה התשואה הריאלית על איגרת החוב הממשלתית הצמודה ("גליל") ל- 10 שנים מ- 4.4% ל- 4.1%. ירידה זו מעידה על אמון הציבור בהמשך שמירת המשמעת התקציבית על ידי הממשלה. בהקשר זה חוזרים ומדגישים בבנק ישראל, כי חיוני שהכנסת תאשר את הצעת התקציב לשנת 2005 על פי המסגרת שאישרה הממשלה.  
בבנק ישראל מציינים עם זאת, את חוסר הוודאות הנובע מתגובתם האפשרית של השווקים לגרעונות הגדולים בתקציב הממשלתי ובחשבון השוטף בארה"ב, העלולה להשליך על רמת הריבית העתידית בארה"ב ועל הצמיחה בה, וכתוצאה מכך, במישרין ובעקיפין, על המשק הישראלי. עם זאת, תהליך הצמיחה במשק הישראלי נמשך, ועימו יצירת מקומות עבודה נוספים, ומסתמנת מגמת ירידה איטית בשיעורי האבטלה תוך עלייה בשיעור ההשתתפות בכח העבודה. עקב אכילס של תהליך הצמיחה נשאר תחום ההשקעות. בהקשר זה ראוי היה להקדיש תשומת לב מיוחדת לחידוש תנופת ההשקעות בתשתית.
בבנק ישראל מדגישים,כי בשנתיים האחרונות הסיט בנק ישראל את הדגש של מדיניות הריבית במגמה לתמוך בצמיחת המשק. במסגרת זו הפחית בנק ישראל את הריבית הנקבעת על ידו מרמה של 9.1% בדצמבר 2002 עד לרמה של 3.7% עתה. במקביל, פחתה הריבית הריאלית הקצרה מרמה של כ- 7% לרמה של 2%-3% עתה. לתהליך זה היתה גם השפעה ניכרת על השינוי בכמות הכסף: במחצית הראשונה של 2003 ירדה כמות הכסף בהשפעת הריבית הגבוהה; מאידך, עם הפחתת הריבית החלה כמות הכסף להתרחב החל מהמחצית השניה של 2003, ובשנת 2004 השינוי בכמות הכסף הלך ועלה עד שהגיע לכדי גידול של 20% במונחים שנתיים במחצית השנייה של 2004. בבנק ישראל מציינים עוד כי על רקע המשמעת התקציבית שהתקיימה בשנתיים האחרונות, תרם תהליך הפחתת הריבית הקצרה על ידי בנק ישראל לירידת תשואות גם על איגרות החוב לטווחים בינוניים וארוכים וכן לעליות בשוק המניות. התפתחויות אלה תורמות להוזלת עלות מקורות המימון ולכך יש השלכות חיוביות על ההתאוששות בפעילות הריאלית במשק.
בנק ישראל ימשיך לעקוב מקרוב אחר ההשלכות על תנועות ההון של צמצום פער הריבית הנקבעת על ידו מול ריבית הבנק המרכזי בארה"ב ושל צמצום פערי התשואות בין אגרות החוב של ממשלות ארה"ב וישראל; אחר מגמות תנועות ההון כלפי השווקים המתעוררים ואחר השינויים בסיכונים המיוחסים למשק הישראלי על ידי משקיעים ישראליים וזרים. סיכונים אלה ממשיכים לעמוד על רמה נמוכה, המאפשרת להוסיף ולצמצם את פערי הריבית מול הריביות בעולם בלי לזעזע את שיווי המשקל בשוק מטבע חוץ.
 
לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית
פער התשואות בין אג"ח ממשלתיות ל-10 שנים של ישראל וארה"ב *** פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב** שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של סופי שנה
ארה"ב ישראל  
השינוי שעור הריבית השינוי שעור הריבית*  
 
  8.75   4.75   13.5 1998
-3.05 5.7 0.75 5.50 -2.30 11.2 1999
-4.00 1.7 1.00 6.50 -3.00 8.2 2000
1.6 4.05 -4.75 1.75 -2.40 5.8 2001
6.8 7.85 -0.5 1.25 3.3 9.1 2002
3.00 4.2 -0.25 1.00 -3.90 5.2 2003
            נתונים חודשיים
6.8 7.85 0.0 1.25 0.0 9.1 דצמבר 2002
7.5 7.65 0.0 1.25 -0.2 8.9 ינואר 2003
7.9 7.65 0.0 1.25 0.0 8.9 פברואר
7.00 7.65 0.0 1.25 0.0 8.9 מארס
5.6 7.45 0.0 1.25 -0.2 8.7 אפריל
5.00 7.15 0.0 1.25 -0.3 8.4 מאי
4.7 6.75 0.0 1.25 -0.4 8.0 יוני
4.1 6.5 -0.25 1.00 -0.5 7.5 יולי
4.3 6.00 0.0 1.00 -0.5 7.0 אוגוסט
4.00 5.5 0.0 1.00 -0.5 6.5 ספטמבר
3.6 5.1 0.0 1.00 -0.4 6.1 אוקטובר
3.3 4.6 0.0 1.00 -0.4 5.6 נובמבר
3.00 4.2 0.0 1.00 -0.4 5.2 דצמבר
3.1 3.8 0.0 1.00 -0.4 4.8 ינואר 2004
3.5 3.5 0.0 1.00 -0.3 4.5 פברואר
3.8 3.3 0.0 1.00 -0.2 4.3 מרץ
3.6 3.1 0.0 1.00 -0.2 4.1 אפריל
3.2 3.1 0.0 1.00 0.0 4.1 מאי
3.00 3.1 0.0 1.00 0.0 4.1 יוני
3.2 2.85 0.25 1.25 0.0 4.1 יולי
3.7 2.6 0.25 1.50 0.0 4.1 אוגוסט
3.8 2.35 0.25 1.75 0.0 4.1 ספטמבר
3.4 2.35 0.0 1.75 0.0 4.1 אוקטובר
3.2 2.1 0.25 2.00 0.0 4.1 נובמבר
2.7 1.65 0.25 2.25**** -0.2 3.9 דצמבר
  1.45   2.25***** -0.2 3.7 ינואר-05
 
ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח. (*)
פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים עומדת בנובמבר על רמה של 41 נקודות בסיס, בדומה לחודש הקודם. (**)
הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח. (***)
הריבית בארה"ב שונתה ב- 14 בדצמבר 2004. (****)
ב- 2 בפברואר צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית. (*****)
 
לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, התשואות הנומינליות על מק"מ ואג"ח ממשלתיות לא-צמודות והתשואה הריאלית על אג"ח ממשלתיות צמודות למדד (ממוצע חודשי – אחוזים)
התשואה הנומינלית ברוטו על אג"ח לא-צמודות ל-10 שנים התשואה הריאלית ברוטו על אג"ח צמודות למדד ל-10 שנים תשואות המק"ם לשנה ריבית בנק ישראל החודש והשנה
ריאלית3 אפקטיבית2 מוצהרת1
10.9 5.7 8.3 7.2 9.6 9.1 12/02
11.4 5.9 8.1 6.5 9.4 8.9 1/03
11.7 5.8 8.8 5.4 9.4 8.9 2/03
10.7 5.7 8.6 6.1 9.4 8.9 3/03
9.5 5.4 8.1 7.2 9.2 8.7 4/03
8.5 5.0 7.6 7.5 8.8 8.4 5/03
7.9 4.6 7.1 6.8 8.4 8.0 6/03
8.0 4.4 6.7 5.4 7.9 7.5 7/03
8.6 4.7 6.6 5.4 7.4 7.0 8/03
8.3 4.6 6.2 5.2 6.7 6.5 9/03
7.6 4.4 5.8 4.7 6.4 6.1 10/03
7.3 4.2 5.4 4.7 5.8 5.6 11/03
7.0 4.1 4.9 4.6 5.4 5.2 12/03
7.0 4.0 4.7 4.1 5.0 4.8 1/04
7.4 4.1 4.8 3.5 4.7 4.5 2/04
7.4 4.2 4.7 3.3 4.5 4.3 3/04
7.6 4.3 4.8 2.7 4.3 4.1 4/04
7.9 4.4 5.2 2.3 4.3 4.1 5/04
7.8 4.3 5.0 2.5 4.3 4.1 6/04
7.8 4.3 4.8 2.8 4.3 4.1 7/04
7.9 4.3 4.8 2.4 4.3 4.1 8/04
7.7 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 9/04
7.6 4.2 4.8 2.2 4.3 4.1 10/04
7.4 4.2 4.7 2.3 4.3 4.1 11/04
7.3 4.1 4.3 3.0 4.1 3.9 12/04
          3.7 1/05
 
1הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).
2הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").
3הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.
 
לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים – דצמבר 2004
(כולל ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2005)
שיעור ריבית מדינה  
0.0 יפן מדינות מפותחות
0.75 שוויץ
2.25 ארה"ב
1.75 נורווגיה
2.0 ECB
2.50 קנדה
2.0 שוודיה
2.15 דנמרק
4.75 אנגליה
5.25 אוסטרליה
6.25 ניו זילנד
2.0 תאילנד מדינות מתעוררות - EMERGING MARKETS
1.625 טייוואן
2.25 צ'ילה
3.25 קוריאה
3.7 ישראל
8.2 מכסיקו
7.5 דרום אפריקה
17.75 ברזיל
18 תורכיה
2.5 צ'כיה מדינות מתפתחות אחרות
6.5 פולין
9.5 הונגריה