יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2014

06/02/2014

להודעה זו כמסמך Word

מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש ינואר 2014 בסך 83,191 מיליוני דולרים, גידול בסך 1,401 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.
 
הגידול ביתרות מטבע חוץ בחודש ינואר 2014 מוסבר כדלהלן:
א.           רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,730 מיליוני דולרים, מתוכם 230 מיליוני דולרים נרכשו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
ב.           העברות הממשלה מחו"ל בסך כ-453 מיליוני דולרים.
 
מאידך הגידול קוזז על ידי:
א.           העברות הסקטור הפרטי בסך כ-236 מיליוני דולרים.
ב.           שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-546 מיליוני דולרים.
  
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית *
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר
-
74,040**
1,866
75,906**
2013
ינואר
-
76,534**
1,879
78,413**
פברואר
-
75,429
1,846
77,275
מרס
-
75,142
1,825
76,967
אפריל
-
75,327
1,819
77,146
מאי
230
75,832
1,818
77,650
יוני
470
76,390
1,830
78,220
יולי
725
77,202
1,869
79,071
אוגוסט
1,015
76,650
1,869
78,519
ספטמבר
1,250
78,009
1,893
79,902
אוקטובר
1,570
78,325
2,246
80,571
נובמבר
1,770
78,321
2,268
80,589
דצמבר
2,100
79,591**
2,199
81,790**
2014
 
 
 
 
ינואר
2,330
81,028
2,163
83,191

 

*     טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
**   עודכן לאחר תאריך הפרסום.