מחירו של סל שירותים אחיד ובסיסי לניהול חשבון עובר ושב, יפוקח ולא יעלה על 10 ש"ח בחודש

להודעה זו כמסמך Word

לטיוטה

לקראת כניסתו לתוקף, ביום 1.4.2014, של התיקון לכללי הבנקאות(שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח (2008), המחייב את הבנקים להציע כמוצר מדף ללקוחותיהם את ה"מסלול הבסיסי" ואת ה"מסלול המורחב" ולקבוע מחיר אחד לניהול חשבון עובר ושב במסגרת מסלולים אלה, מודיע בנק ישראל על כוונתו להטיל פיקוח על מחיר המסלול הבסיסי ולקבוע כי מחירו המרבי יהיה 10 ₪.

 
כוונה זו גובשה נוכח העובדה שהמחיר שנקבע על ידי רוב הבנקים למסלול הבסיסי, והוצג לפיקוח על הבנקים, היה גבוה מהמחיר הממוצע שנגבה בפועל בגין השירותים הבסיסיים בניהול חשבון עובר ושב, והיה עלול להביא לכך שהמטרה שעמדה בבסיס תכנית המסלולים לא תושג.
 
מטרת תכנית המסלולים היא לשפר את יכולת ההשוואה של לקוחות הבנקים, להגביר את שקיפות המחיר, ובסופו של יום לעודד את התחרות בתחום ניהול חשבון העו"ש. צעד זה נוסף לשורה של צעדים שבהם נוקט הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונות להגברת התחרותיות ושיפור מצבו של הצרכן הבנקאי.
 
המפקח על הבנקים, דוד זקן: "לאחר שהוצג לנו התמחור למסלול הבסיסי בבנקים השונים, הגענו למסקנה כי הוא אינו עולה בקנה אחד עם מטרת המהלך ולפיכך החלטנו לנקוט בצעד חריג ולהטיל פיקוח על המסלול הבסיסי ולקבוע את מחירו המרבי. באשר למסלול המורחב אנו קוראים לציבור להיעזר בעובדה שמעתה ניתן לבצע השוואה פשוטה וקלה בין המחירים המוצעים לו ולבחון את כדאיות ההצטרפות אליו".
 
החל מיום 1.4.2014 מחויבים הבנקים לכלול במסגרת השירותים המוצעים ללקוחותיהם, שני מסלולי עמלות - את המסלול הבסיסי ואת המסלול המורחב, ולאפשר לכל לקוח להצטרף אליהם. בנוסף נקבע, שהבנקים יוכלו להציע ללקוחותיהם גם את המסלול המורחב פלוס, אך לא יהיו מחויבים לעשות כן. בכל מסלול יכללו הפעולות אותן יוכל לבצע הלקוח בחודש תמורת מחיר חודשי קבוע מראש. משמעות הדבר היא, שככל שהלקוח לא יחרוג ממכסת הפעולות שקבועה במסלול אליו הוא הצטרף, המחיר שהוא ישלם עבור השירותים הבסיסיים הכלולים בניהול חשבון עו"ש יהיה קבוע וידוע מראש. להלן מידע אודות שלושת המסלולים: 
    
 
  • המסלול הבסיסי – מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד 10 פעולות בערוץ ישיר, ומשקף את פעילותו של משק בית שפרופיל פעילותו ממוצע. כאמור בכוונת בנק ישראל להטיל פיקוח על מחיר המסלול הבסיסי ולקבוע כי מחירו המרבי יהיה 10 ₪.

  • המסלול המורחב – מסלול הכולל עד 10 פעולות פקיד ועד 50 פעולות בערוץ ישיר. מסלול זה מיועד בעיקר ללקוחות שצורכים שירותים אלו מעל הממוצע.

  • מסלול מורחב פלוס – מסלול הכולל את הפעולות ומספרן לפי המסלול המורחב וכן שירותים נוספים לפי החלטת התאגיד הבנקאי. במסגרת מסלול זה יוכל כל בנק להציע ללקוחותיו את אותם שירותים הייחודיים לו, שהינם בעלי ערך מוסף עבורם.

שיטת המסלולים תיצור מצב בו יוכלו לקוחות הבנקים לבחור בין מסלולים שונים בהתאם לדפוס צריכת הפעולות בחשבון העו"ש שלהם.
 
יש לציין כי המסלולים יתווספו לתעריפון הקיים בכל בנק ולא יחליפו את העמלות המצויות בו, כך שתמחור השירותים עבור לקוח שלא יהיה מעוניין להצטרף לאחד המסלולים, יישאר לפי השיטה הקיימת היום (pay as you go). בכל מקרה, כל לקוח יוכל לעבור משיטת חיוב אחת לאחרת בתחילת כל חודש קלנדרי, בכפוף למתן הודעה מראש. החיוב עבור המסלול יתבצע על בסיס חודשי, בתחילת כל חודש, עבור החודש שקדם לו.
 
נספח א' – שירותים נפוצים בחשבון "עובר ושב" שיכללו בשיטת המסלולים

פעולה על ידי פקיד –
פעולות הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש.
·        הפקדת מזומן
·        משיכת מזומן
·        הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
·        העברה או הפקדה לחשבון אחר
·        פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
·        הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)
·        תשלום שובר
·        פריטת מזומן

פעולה בערוץ ישיר –
פעולות עו"ש שאינן מבוצעות על ידי גורם אנושי.
·        זיכוי חשבון באמצעות מסלקה
·        חיוב בכרטיס אשראי
·        הפקדת מזומן
·        משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
·        העברה או הפקדה לחשבון אחר
·        תשלום שובר
·        שאילתת מידע בכל נושא (החל מהשאילתה השביעית בחודש)
·        הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)
·        חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע