התייחסות בנק ישראל להצעת תקציב המדינה לשנים 2015-2016

05/08/2015
לכל ההודעות בנושא:
מדיניות פיסקלית