יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2013

05/12/2013

להודעה זו כמסמך Word


מבנק ישראל נמסר כי יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש נובמבר 2013 בסך 80,589 מיליוני דולרים, גידול בסך 18 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

הגידול ביתרות המטבע חוץ בחודש נובמבר 2013 מוסבר כדלהלן:

  1. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 200 מיליוני דולרים, כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

  2. שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-83 מיליוני דולרים.

  3. העברות הסקטור הפרטי בסך כ-30 מיליוני דולרים.

מאידך הגידול קוזז על ידי העברות הממשלה לחו"ל בסך כ-295 מיליוני דולרים.

 
 
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
תאריך
יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז
יתרות מטבע החוץ  ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)
יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית *
סך הכול
יתרות מטבע החוץ
דצמבר
-
73,052
1,823**
74,875**
2012
ינואר
-
75,273**
1,842
77,115**
פברואר
-
75,252
1,847
77,099
מרס
-
75,152
1,845
76,997
אפריל
-
74,762
1,867
76,629
מאי
-
72,974
1,818
74,792
יוני
-
73,292
1,827
75,119
יולי
-
73,570
1,816
75,386
אוגוסט
-
73,780
1,836
75,616
ספטמבר
-
74,364
1,862
76,226
אוקטובר
-
74,032
1,864
75,896
נובמבר
-
73,807
1,865
75,672
דצמבר
-
74,040**
1,866
75,906**
2013
ינואר
-
76,534**
1,879
78,413**
פברואר
-
75,429
1,846
77,275
מרס
-
75,142
1,825
76,967
אפריל
-
75,327
1,819
77,146
מאי
230
75,832
1,818
77,650
יוני
470
76,390
1,830
78,220
יולי
725
77,202
1,869
79,071
אוגוסט
1,015
76,650
1,869
78,519
ספטמבר
1,250
78,009
1,893
79,902
אוקטובר
1,570
78,325
2,246
80,571
נובמבר
1,770
78,321
2,268
80,589
 
*     טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB  ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
**   עודכן לאחר תאריך הפרסום.