גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG)

 לחוזר​

בשנים האחרונות גוברת ההכרה הגלובלית בחשיבות של תרומה פעילה של מערכות בנקאות לשיפור היבטי סביבה, חברה וממשל (ESG), וההכרה העולמית בעוצמת הסיכונים הסביבתיים המתפתחים, לרבות סיכוני אקלים, והשפעותיהם האפשריות על מערכות בנקאות. הכרה זו באה לידי ביטוי בפעולות רבות של מדינות ורשויות פיקוח ברחבי העולם, שנועדו להגביר את היקף המעורבות של תאגידים ציבוריים ומערכות בנקאות בהיבטי סביבה, חברה וממשל, ולקדם פעילויות אקטיביות של כלכלות העולם ושל מערכות הבנקאות השלובות בהן כדי לצמצם מהותית את הסיכונים המתפתחים.

 

המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן: "התיקונים להוראות שפרסמנו היום משפרים את הגילוי לציבור על ידי המערכת הבנקאית על היבטי סביבה, חברה וממשל, בהתאם לאמות-מידה מיטביות שמיושמות על ידי בנקים מובילים בעולם, ומשתלבים היטב בצעדים שלנו לחיזוק תרומת המערכת הבנקאית לסביבה ולחברה, ולשיפור קיימות המערכת הבנקאית והמשק לטווח הארוך. לאור החשיבות הרבה שאנו מייחסים לנושא, ועל רקע ההתפתחויות המשמעותיות שחלו בעולם בשנים האחרונות, בכוונתנו להמשיך לפעול כדי לשפר את הניהול של היבטי הסביבה והחברה במערכת הבנקאית."

 

הפיקוח על הבנקים פרסם היום תיקונים להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, המיועדים לשפר את הגילוי שניתן לציבור על ידי תאגידים בנקאיים על היבטי סביבה, חברה וממשל. תיקונים אלו הם במסגרת הצעדים שנוקט הפיקוח על הבנקים כדי לחזק את תרומת המערכת הבנקאית לסביבה ולחברה ובכך לחזק את קיימות (sustainability) המערכת הבנקאית והמשק לטווח ארוך, ולאור הניסיון שנצבר במערכת הבנקאית בישראל ובבנקים בעולם בגילוי על נושאים אלה.

במסגרת התיקונים להוראות הדיווח לציבור:

1.             תאגידים בנקאיים נדרשים לציין בדוח השנתי לציבור היבטי סביבה, חברה וממשל מהותיים המשתלבים ביעדים שלהם, ולציין תמצית מדדים עיקריים שנקבעו על ידי התאגיד הבנקאי לקידום נושאים אלה.

2.             תאגידים בנקאיים נדרשים להרחיב את הגילוי לציבור על החשיפה שלהם לסיכונים סביבתיים, לרבות סיכוני אקלים.

3.             תאגידים בנקאיים נדרשים לפרסם דוח סביבה, חברה וממשל (ESG) נפרד בתדירות שנתית, במקום דוח האחריות התאגידית, אשר עד כה נדרש לפרסמו אחת לשנתיים.

ככלל, התיקונים יחולו על דוחות לציבור של תאגידים בנקאיים העומדים בראש קבוצה בנקאית לשנת 2021 ואילך.

 

 

התיקונים שפורסמו ממשיכים את הפעילות ארוכת השנים של הפיקוח על הבנקים בישראל בקביעת דרישות דיווח וגילוי מיטביות לתאגידים הבנקאיים, זאת בהתאם לחשיבות שהפיקוח על הבנקים מייחס לפעילות התאגידים הבנקאיים בתחום זה. הפיקוח על הבנקים מתכוון להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות בפרקטיקות מובילות בגילוי לציבור של בנקים בעולם, ולהמשיך להתאים בעתיד את הוראותיו לפרקטיקות אלה, ככל שידרש.

 ​