השוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עוש פרטי למקבלי משכורת, בין חמשת הבנקים הגדולים לחודש דצמבר 2004

03.01.2005
 
השוואת העלות החודשית עבור החזקת חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת, בין חמשת הבנקים הגדולים לחודש דצמבר 2004
 
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ערך השוואה של עלויות ניהול חשבון עו"ש - הכוללת עמלת דמי ניהול קבועים, עמלת רישום פעולה בחשבון ומחיר שיקים עבור לקוחות מקבלי משכורת, ומצא הבדלים ניכרים בין חמשת הבנקים הגדולים – הפועלים, לאומי, דיסקונט, המזרחי והבינלאומי הראשון. כידוע, נקבעה בועדת הכלכלה של הכנסת עסקת חבילה עם הבנקים, בהשתתפות המפקח על הבנקים והממונה על ההגבלים העסקיים, לפיה, בין השאר, ישלמו לקוחות שיבצעו עד 10 פעולות בחשבון עו"ש תשלום קבוע בסך של 10 ₪, ולקוחות שיבצעו עד כ-25 פעולות, עפ"י מפרט מסוים – הכולל הקצאה מוגדרת של מספר פעולות מכל אחד מסוגי הפעולות השכיחים בחשבון עו"ש - תשלום קבוע בסך של 18 ₪. הסכמה זו תיכנס לתוקף בעוד כארבעה חודשים. ההשוואה שנעשתה בפיקוח על הבנקים מתייחסת למצב הקיים, ומטרתה לסייע ללקוחות בבחירת סוג החשבון אליו כדאי להשתייך. כמו כן, יש בהשוואה כדי להציג גם את ההבדלים שבין המצב הקיים לבין סלי השירותים המוצעים בחבילה שעליה הוסכם היום, כאמור. מאחר שמאפייני החשבון, כמו מספר הפעולות שעושה הלקוח וסוג החשבון ("עו"ש משכורת", מסלול מסוים), משפיעים מאד על מדרג הכדאיות בין הבנקים, התמקדה הבדיקה הפעם בהשוואת עלות חשבון "עו'ש משכורת", תוך התחשבות במסלולים שבנקים מסוימים מציעים ללקוחותיהם. כמו כן, לצורך הבדיקה, סווגו הלקוחות לפי היקף הפעילות שהם מבצעים בחשבון העו"ש שלהם: היקף פעילות נמוך מיוצג ע"י 10 פעולות בחודש, היקף פעילות בינוני מיוצג ע"י 18 פעולות בחודש, והיקף פעילות גבוה מיוצג ע"י 27 פעולות בחודש. (הלוחות המצורפים מציגים את העלויות החודשיות ללקוחות השונים בסוגי החשבון השונים בשקלים).
עבור לקוחות בעלי היקף פעילות נמוך בחשבון העו"ש שלהם (10 פעולות בחודש): דיסקונט הוא הבנק היקר ביותר ואילו המזרחי, הבינלאומי הראשון ולאומי הם הזולים ביותר. יתירה מזאת, תוכנית המסלולים בבנק הפועלים אינה כדאית ללקוחות כאלה, שכן עלותה עבורם, אפילו במסלול הזול ביותר, יקרה ככפליים מעלות ניהול חשבון "עו"ש משכורת" בבנק זה. בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי הסיבה שדיסקונט הוא הבנק היקר ביותר עבור לקוחות בעלי היקף פעילות נמוך נובעת מכך, שהשיוך האוטומטי של כל הלקוחות לתוכנית "דיסקונט פיקס" מייקר את העלות ללקוחות שמבצעים מעט פעולות בחשבון העו"ש שלהם, שכן אלה המבצעים מעל 6 פעולות בחודש מחויבים בעמלה קבועה בסך 25 ₪ בחודש במקום תשלום של עמלת רישום פעולה ודמי ניהול חשבון. ביתר הבנקים השתייכות לחשבון "עו'ש משכורת" כדאית יותר ומגיעה לכדי מחצית מהעלות בדיסקונט. לאחר כניסה לתוקף של סל השירותים שסוכם היום בועדת הכלכלה, לקוחות שיבצעו 10 פעולות בחודש, או פחות, ישלמו 10 ₪.
 
הבינלאומי מזרחי דיסקונט הפועלים לאומי
    פיקס מסלול מצומצם עו"ש משכורת עו"ש חופשי עו"ש רגיל עו"ש משכורת
12.82 12.82 25 24.72 13.52 22.72 22.82 12.82
 
עבור לקוחות בעלי היקף פעילות בינוני בחשבון העו"ש שלהם (18 פעולות בחודש): חשבון "עו'ש רגיל" בבנק לאומי הוא היקר ביותר, ואילו המזרחי, הבינלאומי הראשון וחשבון "עו'ש משכורת" בבנק לאומי הם הזולים ביותר. יתירה מזאת, בדומה ללקוחות בעלי היקף פעילות נמוך, גם עבור לקוחות בעלי היקף פעילות בינוני תוכנית המסלולים בפועלים אינה כדאית. בפיקוח על הבנקים מציינים, כי לאומי אינו משייך לקוחות מקבלי משכורת באופן אוטומטי לחשבון "עו'ש משכורת", בו מוקנה פטור מדמי ניהול קבועים, דבר המייקר את ניהול החשבון "עו'ש רגיל" בבנק זה. במרבית הבנקים זכאים לקוחות מקבלי משכורת להצטרף לחשבון "עו"ש משכורת" המקנה פטור מדמי ניהול קבועים בסך 10 ₪ לחודש. לעיתים משייך הבנק את הלקוחות הללו אוטומטית לחשבון "עו'ש משכורת" ולעיתים זה מתבצע עפ"י דרישת הלקוח. הבנקים קובעים קריטריונים נוספים כדי שלקוח ישויך ל"עו'ש משכורת", למשל חלקם קובע כי על הלקוח להיות בעל מסגרת אשראי עד 15,000 ₪ (לאומי ומזרחי) או מסגרת אשראי עד גובה המשכורת (בפועלים). עוד מסבירים בפיקוח על הבנקים, כי ההצטרפות לתוכנית המסלולים בפועלים - בה כלול "מסלול מצומצם" ושני מסלולים נוספים שאינם כלולים בהשוואה, שכן הם יקרים יותר - אינה כדאית לרוב ללקוחות בעלי היקף פעילות נמוך ובינוני, עקב העלות הקבועה הכרוכה בה, כאשר בחשבון "עו'ש משכורת" מחויב הלקוח בגין עמלה עבור כל פעולה שהוא מבצע. לאחר כניסתו לתוקף של סל השירותים שסוכם בועדת הכלכלה של הכנסת, לקוחות שיבצעו 18 פעולות בחודש, כמו כל אלה שיבצעו בין 10 ל-25 פעולות, עפ"י המפרט המסוים שהוצג לעיל, ישלמו 18 ₪ לחודש.
 
הבינלאומי מזרחי דיסקונט הפועלים לאומי
    פיקס מסלול מצומצם עו"ש משכורת עו"ש חופשי עו"ש רגיל עו"ש משכורת
23.22 23.22 25.24 25.44 24.48 23.44 33.22 23.22
 
עבור לקוחות בעלי היקף פעילות גבוה (27 פעולות בחודש): חשבון "עו'ש רגיל" בבנק לאומי הוא היקר ביותר, ואילו חשבון "עו'ש חופשי" בבנק לאומי הזול ביותר. בפיקוח על הבנקים מסבירים, כי חשבון "עו'ש חופשי" בבנק לאומי הוא הזול ביותר, שכן בתמורה לעלות קבועה של 22 ₪ בחודש הם פטורים מדמי ניהול קבועים ומעמלת רישום פעולה. לעומת זאת, חשבון "עו'ש רגיל" בבנק לאומי הוא היקר ביותר, שכן כרוכה בו עמלת דמי ניהול קבועים בסך 10 ₪ לחודש, בעוד שחשבון "עו'ש משכורת" מעניקה פטור ממנה. מאחר ובנק לאומי אינו משייך את לקוחותיו מקבלי משכורת אוטומטית לחשבון "עו'ש משכורת", על לקוח המעוניין בפטור זה, לפנות לבנק על מנת להגדיר את חשבונו כ"עו"ש משכורת". בפיקוח על הבנקים מסבירים עוד, כי באפן יחסי גם תוכנית "דיסקונט פיקס" זולה משום שהעלות הקבועה הכרוכה בה בסך 25 ₪ לחודש הוזילה את עלות ניהול חשבון ללקוחות המבצעים מעל 20 פעולות בחודש. סל השירותים שסוכם בועדת הכלכלה של הכנסת, לא ישפיע משמעותית על לקוחות שיבצעו פעולות בהיקף גבוה מזה שהוגדר באותו סל.
 
הבינלאומי מזרחי דיסקונט הפועלים לאומי
    פיקס מסלול מצומצם עו"ש משכורת עו"ש חופשי עו"ש רגיל עו"ש משכורת
34.47 34.47 25.6 29.4 36.36 23.8 44.47 34.47
 
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי פרסום השוואת עלות עו"ש והשוואות נוספות שהוא נוהג לערוך נועד לסייע לציבור במידע על עלות השירותים הבנקאיים, ולתרום להגברת התחרות בענף זה. כן מומלץ ללקוחות הבנקים להמשיך ולהשוות בין העלויות של סוגי פעילות שונים בין כל הבנקים, וכן בין העלויות השונות בחשבונות מסוגים שונים. השוואה זו תסייע ללקוחות לשאת ולתת עם הבנק על גובה העמלות והריביות שהם משלמים. מומלץ לבצע בדיקה כזו ע"י הלקוחות מדי תקופה, שכן אחדים מן התנאים עשויים להשתנות ולהשפיע על הכדאיות שבהתשייכות לחשבון זה או אחר.
 
השוואת מרכיבי עלות חודשית עבור ניהול חשבון עו"ש פרטי למקבלי משכורת לחודש דצמבר 2004 נתוני יסוד (בשקלים חדשים)
הבינלאומי המזרחי דיסקונט לאומי הפועלים עמלות /בנק
1.21 ₪ 1.21 ₪ עמלת רישום פעולה ועמלת דמי ניהול קבועים ועמלת הקצאת אשראי בוטלו ללקוחות פרטיים ובמקומם משלמים הלקוחות: 1.21 ₪ 1.28 ₪ רישום פעולה בחשבון מינימום לחודש
  בחשבון עד 6 פעולות- 14 ₪
     
6.05 ₪ 6.05 ₪ בחשבון מעל 6 פעולות- 25 ₪ 6.4 ₪
פטור:     פטורים פטורים
צעירים, חיילים   גימלאים וסטודנטים- 12 ₪. צעיר, חייל, עולה חדש (6 חודשים), סטודנט פועלים צעיר,חייל, עולה חדש (שנה מתאריך עליה), גימלאי - חסום למצטרפים מ-1/6/03
הנחה: הנחה: פטורים הנחות הנחות
"סטודנט מעושר"- 50% סטודנט- 50% עו"ש צעיר, חייל, חייל משוחרר, זוג צעיר ועולה חדש "הדר לגימלאי"- פטור מ-5 פעולות מחייבות ראשונות בחודש. 50% (לא מעמלת המינימום) חייל משוחרר, סטודנט, פועלים 60+
משקי בית שיבצעו עד 5 פעולות פטורים מעמלת רישום פעולה. לקוחות שיבצעו מעל 5 פעולות יחוייבו החל מהפעולה הראשונה
10 ש"ח 10 ₪ 10 ₪ 10 ₪ דמי ניהול קבועים לחודש
       
פטורים: פטורים: פטורים: פטורים:
עו"ש פרטי משכורת מעל 500 ש"ח, חיילים, צעירים. מקבלי משכורת בעלי מסגרת שכירים מאושרת עד 15,000 ₪, צעיר, חייל. חשבונות עו"ש פרטי משכורת (בעלי מסגרת אשראי מאושרת עד 15,000 ₪), צעיר, חייל, סטודנט, עולה חדש (6 חודשים), "הדר לגמלאי" - עו"ש משכורת, "פועלים צעיר": נוער, חייל, חייל משוחרר, סטודנט, צעיר מועדף,
לא פטורים: הנחה: לא פטורים: לא פטורים:
עו"ש רגיל, עו"ש מעושר כסף, עו"ש מעושר זהב עו"ש פלטינה (כל החשבונות הנ"ל ישלמו דמי ניהול למעט מקבלי משכורת) סטודנט – 50% עו"ש אישי, חח"ד פרטי, "חשבון זהב", "חשבון זהב פלוס", "חשבון פלטינה", "חשבון זהב חופשי", "חשבון 1 גדול" עו"ש רגיל, חח"ד פרטי
לא פטורים:
עו"ש פרטי, גימלאי
6 ₪ לרבעון 6 ₪ לרבעון   חשבונות עו"ש וחח"ד פרטי מורחב - 10 ₪ לרבעון (לא כולל עו"ש משכורת) 6 ₪ לרבעון עמלת הקצאת אשראי (לרבעון)
נגבית מחשבונות "עו"ש רגיל" נגבית מחשבונות "עו"ש פרטי" שאינם מעבירים משכורת. חח"ד פרטי - 12 ₪ לרבעון נגבית מחשבונות מסגרת חח"ד פרטי
1.5 ש"ח 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪ 1.5 ₪ עלות מידע
עמלת שאילתא במסוף (בשירות עצמי) - מידע על חשבון העו"ש
         
פטור: פטור: פטור: פטור: פטור:
7 שאילתות בחודש 7 שאילתות בחודש 9 שאילתות בחודש בנושא עו"ש 6 שאילתות בחודש 6 שאילתות בחודש
פטורים: צעיר, חייל.
 
2.3 ₪ 1.2 ₪ 2.3 ₪ 2.3 ₪ 2.1 ₪ שאילתא במסוף (בשירות עצמי) בנושאים אחרים
         
פטור פטור פטור פטור פטור
1 שאילתא "שערוך כללי ללקוח" 1 שאילתת ריכוז יתרות בחודש 1 שאילתא בנושאים אחרים וגם 1 שאילתת ריכוז יתרות 1 שאילתת ריכוז יתרות
1 שאילתת ריכוז יתרות
 
מסלולים נוספים
 
בנק לאומי
"עו"ש חופשי"- פטור מדמי ניהול קבועים ומעמלת רישום פעולה תמורת 22 ₪ בחודש (אין פטור מעמלת הקצאת אשראי).
 
בנק הפועלים
 
לצורך ההשוואה נבחרה החבילה הכדאית ביותר בהתאם למספר הפעולות:
מסלול מורחב מסלול אישי מסלול משולב מסלול שירות עצמי מסלול מצומצם  
59 ₪ 38 ש"ח 31 ש"ח 25 ש"ח 19 ₪ מחיר המסלול
ללא הגבלה 7 3 0 0 תנועות בשירות ע"י בנקאי
ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה ללא הגבלה 7 תנועות בשירות עצמי
15 12 10 10 7 תנועות בשיקים
הוראות קבע, הרשאות לחיוב חשבון, זיכוי משכורת וביטוח לאומי, וחיוב כרטיסי אשראי תנועות ללא הגבלה
 
מחיר עבור תנועה נוספת במסלול:
תנועה בשירות עצמי- 1.2 ₪
תנועה בשיקים- 1.2 ₪
פעולות בשירות ע"י בנקאי- 5 ₪.
 
לצורך ההשוואה כאן נלקחו בחשבון הפעולות הבאות עפ"י המחירים התעריפיים בבנקים מבלי להתחשב בהטבות ייחודיות שניתנות ללקוחות מסוימים, ובהטבות על עלות האשראי:
 
לקוחות בעלי היקף פעילות גבוה לקוחות בעלי היקף פעילות בינוני לקוחות בעלי היקף פעילות נמוך  
3 2 1 זיהוי משכורות וביטוח לאומי
2 2 1 חיוב כרטיס אשראי
5 1   הפקדת שיק
5 4 2 שיקים שנפרעו מהחשבון
5 5 3 הרשאות לחיוב חשבון
1 1 1 העברה לפיקדון באמצעות פקיד
1     העברה לפיקדון באמצעות מסוף
5 3 2 משיכת מזומן ממכשיר אוטומטי
27 18 10 סה"כ