החזרים כספיים ללקוחות הבנקים בשל עיגול שיעורי ריבית הלייבור בהלוואות בנקאיות במט"ח או צמודות למט"ח

12.1.2005
 
החזרים כספיים ללקוחות הבנקים בשל עיגול שיעורי ריבית הלייבור בהלוואות בנקאיות במט"ח או צמודות למט"ח
 
מהפיקוח על הבנקים מבקשים להבהיר, לאור שאלות שהופנו אליו, כי עיגול שיעורי ריבית לייבור כלפי מעלה לשמינית האחוז הקרובה, בהלוואות בנקאיות במט"ח או הלוואות בנקאיות צמודות למט"ח ע"י חלק מהבנקים אינו תקין, אם שיטת חישוב הריבית האמורה לא הובאה לידיעת הלקוחות בהסכמי ההלוואה.
לאחר שהפיקוח על הבנקים בדק את אופן קביעת ריבית הלייבור בהלוואות בנקאיות במט"ח ובהלוואות בנקאיות צמודות למט"ח ע"י הבנקים, בעקבות פניות מהציבור שהגיעו לבנק ישראל, נמצא, כי חלק מהבנקים - הבנק הבינלאומי ובנקים נוספים בקבוצה זו, בנק משכן לפני מיזוגו עם בנק הפועלים, ובנק המזרחי - נהגו להעלות את שיעור הריבית הזאת באמצעות עיגולו כלפי מעלה לשמינית האחוז הקרובה במועדי שינוי הריבית וזאת, כאשר בהסכמי ההלוואה לא מילאו בנקים אלה אחר חובת הגילוי המוטלת עליהם כלפי לקוחותיהם באשר לאופן קביעת שיעור הריבית בהלוואות הללו.
הפיקוח על הבנקים הורה לבנקים אלה לאתר ולדווח לו על כל ההלוואות במט"ח או ההלוואות הצמודות למט"ח שניתנו ובהן מחויבים הלווים בריבית המחושבת על בסיס ריבית הלייבור. לאחר שיאותרו הלווים שחויבו בריבית מוגדלת כתוצאה מעיגול שיעורה כלפי מעלה, יונחו הבנקים להשיב להם את הסכומים העודפים.
הפיקוח על הבנקים הציג את עמדתו זו בנושא עיגול ריבית הלייבור גם בתשובתו לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בנושא זה.