תיקון ההוראה בדבר עמלת פירעון מוקדם להלוואה שאינה לדיור

תיקון ההוראה בדבר עמלת פירעון מוקדם להלוואה שאינה לדיור
 
המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, הודיע היום על שינוי ההוראה בדבר עמלות פירעון מוקדם שלא לדיור. המטרה העיקרית של התיקון היא להקל על לווים שרוצים לפרוע את הלוואותיהם לבצע את הפירעון המוקדם בעלויות נמוכות יותר בעלויות קטנות יותר ובתנאים נוחים יותר, דבר שעשוי להקל על מעבר לקוחות מבנק לבנק.
כידוע, ההוראה בנושא עמלת פירעון מוקדם של הלוואות שאינן לדיור קבעהו כי סך ההלוואה המקסימלית שניתן לפרוע היא עד 185,000 ש"ח וזאת אך ורק להלוואות שניתנו לתקופה שאינה קטנה שמעל משנה.
התיקונים העיקריים שקבע המפקח בהוראה זו הם:
¦ תחולת ההוראה הורחבה באופן משמעותי, והיא תחול על הלוואות שסכומן המקורי אינו עולה על 750,000 ש"ח שניתנו לתקופה של חצי שנה לפחות במקום, כאמור, הלוואות שסכומן המקורי לא עלה על 185,000 ש"ח שניתנו לתקופה של שנה לפחות.
¦ העמלה בגין אי הודעה של 30 יום מראש ירדה באופן ניכר מאחוז אחד מהסכום הנפרע (בהוראה הישנה) לרבע אחוז בלבד בהוראה הנוכחית.
¦ העמלה בגין השינוי במדד, שנגבית כאשר הפירעון המוקדם נעשה בין ה-1 בחודש לבין ה-15 בחודש (מועד פרסום המדד) הופחתה משיעור עליית המדד בחודש לכמחציתו.
¦ סכום הפירעון המוקדם המינימלי, שהבנק רשאי להתנות פירעון מוקדם אם הלווה מבקש לפרוע סכום הנמוך מיתרת ההלוואה, הורד מ-50% מהיתרה המשוערכת של ההלוואה ל-25% ממנה.
¦ בהלוואות בריבית משתנה:
כאשר מועדי שינוי הריבית אינם ידועים מראש, לא תגבה העמלה הכלכלית (עמלה בגין הפרשי ריביות).
כאשר הפירעון המוקדם נעשה במועד שינוי הריבית לא יגבה רכיב העמלה בגין אי הודעה מראש.
¦ הורחב המידע שבנק נדרש לתת ללווה בעת בקשתו לבצע פירעון מוקדם, על מנת שהלקוח ידע שאם יגיש בקשה 30 יום מראש לא תחול עליו עמלת אי ההודעה מראש וכן נדרש הבנק לספק ללקוח לאחר פירעון ההלוואה מידע על העמלות בהן חוייב בפועל בגין הפירעון המוקדם.