הקלת המעבר מבנק לבנק

23.2.2005
 
הקלת המעבר מבנק לבנק
 
המפקח על הבנקים, יואב להמן, הפיץ היום טיוטת הוראה בנושא "העברת פעילות וסגירת חשבון בנק". תכלית ההוראה היא פישוט והקלת ההליכים הכרוכים במעבר מבנק לבנק, ומזעור הטרחה ללקוח בהליכים אלה. הוראה זו היא נדבך נוסף בפעולות שנוקט הפיקוח על הבנקים להגברת התחרות במערכת הבנקאית.
בהתאם להוראה זו, עם קבלת בקשתו של הלקוח להעברת פעילותו או סגירת חשבונו, יחויב הבנק למסור לו בכתב, בטופס מובנה מיוחד, מידע ממצה על כל נכסיו והתחייבויותיו בבנק, וכן כל מידע חיוני נוסף הדרוש ללקוח לצורך קבלת החלטות ומתן הוראות לבנק בתהליך סגירת החשבון והעברת הפעילות בו לחשבון אחר. הבנקים יחויבו להחתים את הלקוח על כל המסמכים הדרושים למילוי הוראותיו, כדי להימנע מהצורך בביקורים חוזרים של הלקוח בסניף.
המידע המורחב שיקבל הלקוח אודות נכסיו, התחייבויותיו ופעילותו בחשבון, יאפשר ללקוח להציגו בפני בנקים מתחרים על מנת לקבל מהם הצעות אטרקטיביות לפתוח אצלם את חשבונו ולהעביר אליהם את פעילותו.
טיוטת הוראה זו גם קובעת תשתית שתאפשר לבנק שאליו מועברת פעילותו של הלקוח לבצע עבורו חלק נכבד מהפעולות הטכניות הקשורות למעבר, כמו העברת הרשאות לחיוב חשבון והעברת זיכויים שהתקבלו בחשבון שעומד להיסגר לחשבון החדש. תשתית דומה נקבעה לצורך ביטול כרטיס אשראי במסגרת העברת החשבון – למשל, הבנק אליו מועברת הפעילות יוכל לטפל עבור הלקוח במסירת ההודעות לבעלי עסק שעמם היה קשור הלקוח בעסקאות מתמשכות בכרטיס האשראי, ולהודיע להם על פרטי הכרטיס האשראי החדש שיש לחייב.
מאחר שלא תמיד אפשר, או כדאי ללקוח, להעביר במועד אחד את כל הפיקדונות או ההלוואות, מוצעות בטיוטא הנחיות להסדרת ההליך והפעילות בחשבון בתקופת הביניים עד להשלמת ההעברה וסגירת החשבון: בתקופה זו יהפוך החשבון לחשבון תמורה1, בו ישולמו התשלומים לצורך פירעון האשראי (באמצעות הרשאה לחיוב חשבון מהחשבון החדש), או שממנו יועבר הפיקדון עם הגיע מועד פירעונו לחשבון החדש. בנוסף, ניתן יהיה להשאיר בו כספים לצורך כיבוד חיובים שצפויים להגיע בעתיד (בגין צ'קים דחויים שנכתבו, או חיובים דחויים בכרטיס האשראי שבוטל). לאחר השלמת כל הפעולות הללו תועבר היתרה מחשבון התמורה לחשבון החדש, והוא ייסגר בידי הבנק.
טיוטת ההוראה הופצה לוועדה לנהלים תקינים ולוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ולאחר קבלת ההערות וההיוועצות בהן תגובש ההוראה סופית, ותופץ כהוראה מחייבת בעוד מספר חודשים.
בפיקוח על הבנקים מציינים, כי הוראה זו נועדה לעודד את הבנקים להתחרות ולבצע עבור הלקוח חלק נכבד מהפעולות המייגעות הנדרשות לצורך העברת החשבון והפעילות בו, ולהקל כך על הלקוחות שירצו לעבור לבנק אחר. הדבר יתרום לתחרות במערכת הבנקאית ויסייע ללקוחות למצות את זכויותיהם הצרכניות.
 
1חשבון תמורה הינו חשבון המנוהל לצורך חשבונות אחרים של הלקוח (כמו חסכונות, הלוואות וכדו') – לפיכך, הבנק אינו רשאי לחייב בחשבון תמורה עמלות ניהול חשבון עו"ש.