נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש פברואר 2005

01/03/2005
1.3.2005
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש פברואר 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.0440 4.9771 5.0202 יומי - סוף חודש פברואר 2005
    0.08%- שעור השינוי מתחילת החודש
    0.28% שעור השינוי מתחילת השנה
    15.55% המרחק מהגבול התחתון
    5.0045 ממוצע חודשי - פברואר 2005
    0.46%- שעור השינוי מחודש קודם
    0.31%- שעור השינוי מתחילת השנה
    1.46%- שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.3970 4.3550 4.3570 יומי - סוף חודש פברואר 2005
    0.59%- שעור השינוי מתחילת החודש
    1.14% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.3703 ממוצע חודשי - פברואר 2005
    0.19%- שעור השינוי מחודש קודם
    0.66% שעור השינוי מתחילת השנה
    2.09%- שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
ינואר 2005 (מעודכן)
9,586 18,382 19,450 סך הכל
4,957 5,352 14,770 מזה: עסקות החלף
456 875 926 ממוצע יומי
236 255 703 מזה: עסקות החלף
פברואר 2005 (ארעי)
8,281 15,660 20,224 סך הכל
5,508 4,922 16,092 מזה: עסקות החלף
414 783 1,011 ממוצע יומי
275 246 805 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.