שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (M1)

16.3.2005
 
שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (M1)
 
אמצעי התשלום (M1) שיעור האינפלציה הצפוי - (אחוזים) תאריך
שיעור שינוי (אחוזים) יתרה ממוצעת לחודש (מיליארדי ₪) ממוצע תחזיות4 אינפלציה ל-12 חודשים קדימה ציפיות משוק ההון*  
12 חודשים אחרונים1 חודשי לשנה שלישית ואילך לשנה שניה3 לשנה ראשונה2
15.3 4.1 29.2 1.6 2.5 1.3 0.6 דצמבר-01
4.9 2.7 30.6 2.0 5.4 3.8 2.2 דצמבר-02
7.7 1.7 33.0 1.6 2.8 2.6 0.7 דצמבר-03
2004
10.4 4.0 34.3 1.5 3.3 2.1 0.9 ינואר
11.7 1.5 34.8 1.7 3.5 2.5 1.1 פברואר
14.1 2.3 35.6 1.7 3.4 2.8 1.2 מרץ
18.6 3.5 36.9 2.0 3.6 3.0 1.6 אפריל
17.0 0.3- 36.8 2.6 3.6 3.1 2.0 מאי
21.0 0.3 36.9 2.3 3.7 2.6 1.7 יוני
22.2 2.8 38.0 2.0 3.8 2.2 1.5 יולי
20.5 1.5 38.5 2.4 3.9 2.6 1.9 אוגוסט
22.8 2.7 39.6 2.5 3.7 2.3 2.0 ספטמבר
21.3 1.0- 39.2 2.4 3.6 2.5 2.0 אוקטובר
18.5 1.9- 38.4 2.2 3.4 2.0 1.9 נובמבר
18.0 1.3 38.9 2.0 3.5 1.9 1.1 דצמבר
2005
17.1 3.3 40.2 2.0 3.3 2.0 1.5 ינואר
16.4 0.9 40.5 2.2 3.1 2.4 2.0 פברואר5
        3.1 2.5 2.1 30 ימים אחרונים6
 
השינויים באחוזים שהרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת. 1.
ציפיות ל-12 חודשים קדימה. החישוב נעשה על בסיס התשואות ברוטו. ההסבר עקרוני לחישוב מוצג בנספח 1 בדוח האינפלציה למחצית השניה של 1999. החל מינואר 2004 בוצעה התאמה באופן חישוב הציפיות לאינפלציה שעיקריה התחשבות בעונתיות של מדד המחירים לצרכן והתייחסות מלאה לעליית המחירים שהתרחשה אך טרם פורסמה ולרציפות החישוב. הסבר מפורט יותר יפורסם בקרוב במאמר בסדרת המאמרים לדיון של המחלקה המוניטרית, "עיונים מוניטריים". 2.
על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים. 3.
ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר. 4.
נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים. 5.
ממוצע הציפיות לאינפלציה ב-30 הימים האחרונים. 6.