נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש מרץ 2005

03/04/2005
3.4.2005
 
נתונים על פעילות במסחר במטבע חוץ בחודש מרץ 2005
 
נתוני אינדיקציה על שער חליפין
גבוה נמוך יציג  
סל המטבעות
5.0007 4.9531 4.9811 יומי - סוף חודש מרץ 2005
    -0.78% שעור השינוי מתחילת החודש
    0.50% שעור השינוי מתחילת השנה
    14.84% המרחק מהגבול התחתון
    4.9759 ממוצע חודשי - מרץ 2005
    -0.57% שעור השינוי מחודש קודם
    -0.88% שעור השינוי מתחילת השנה
    -1.78% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
דולר
4.379 4.2947 4.3610 יומי - סוף חודש מרץ 2005
    0.09% שעור השינוי מתחילת החודש
    1.23% שעור השינוי מתחילת השנה
    4.3290 ממוצע חודשי – מרץ 2005
    -0.95% שעור השינוי מחודש קודם
    0.29% שעור השינוי מתחילת השנה
    -3.87% שעור השינוי ב- 12 החודשים האחרונים
 
נתונים על נפח המסחר מט"ח/מט"י*
בנקים מקומיים לקוחות אחרים מוסדות פיננסים זרים  
(במיליוני דולרים)
פברואר 2005 (מעודכן)
7,959 15,867 20,680 סך הכל
5,262 4,984 16,664 מזה: עסקות החלף
398 793 1,034 ממוצע יומי
263 249 833 מזה: עסקות החלף
מרץ 2005 (ארעי)
6,785 18,976 23,880 סך הכל
3,852 5,272 19,350 מזה: עסקות החלף
308 863 1,085 ממוצע יומי
175 240 880 מזה: עסקות החלף
 
* עסקות ההחלף בלוח זה כוללות צד אחד (רגל אחת) של עסקות ההחלף.
מקור הנתונים: מחלקת מטבע חוץ.