השנה לא ישונה משקל המטבעות בסל המטבעות שכלפיו מוגדרת רצועת שער החליפין

19/04/2005
19.4.2005
 
השנה לא ישונה משקל המטבעות בסל המטבעות שכלפיו מוגדרת רצועת שער החליפין
 
ממחלקת מטבע חוץ בבנק ישראל נמסר, כי בבדיקה שגרתית שנערכה על ידה נמצא, כי הפער בין משקל כל אחד מן המטבעות המרכיבים את סל המטבעות לבין הרכב סחר החוץ של ישראל בשנת 2004 (יבוא ויצוא של סחורות ושירותים, למעט יהלומים) קטן מ-2 נקודות האחוז. לפיכך, לא נדרש השנה עדכון של הרכב סל המטבעות. ההחלטה לא לשנות את הרכב הסל התקבלה לאחר התייעצות עם משרד האוצר.
להלן מובאים המשקלות הממוצעים של המטבעות השונים בסחר ובסל המטבעות בשנת 2004 והפערים ביניהם:
 
יין ליש"ט אירו דולר  
5.90 5.51 23.93 64.66 הרכב הסחר (בנקודות אחוז)
5.68 6.08 24.63 63.60 הרכב הסל (בנקודות אחוז)
0.21 0.57- 0.70- 1.06 הפרש (בנקודות אחוז)
 
כזכור, בשנת 1995 החליט בנק ישראל, בהתייעצות עם משרד האוצר, על התאמה שגרתית בהרכב סל המטבעות – שתיעשה אחת לשנה בתאריך ה-30 באפריל – וזאת, על בסיס ההרכב המטבעי של הסחר בשנה הקודמת לתאריך ההתאמה. אם בשנה הקודמת נוצא פער של שתי נקודות האחוז לפחות, בין משקלו של אחד המטבעות (או יותר) בסל לבין משקלו הממוצע בסחר, ישונה הרכב סל המטבעות בהתאם להרכב הסחר.
בעקבות החלטה זאת, נערכות בדיקות מדי שנה, ובשנים 1996, 2000 ו-2004 נמצאו פערים, המחייבים שינוי, בין משקלות הסל ומשקלות הסחר. כתוצאה מכך הוגדל משקלו של הדולר בסל המטבעות בתאריך ה-30.4.96 בשיעור של 3.3 נקודות אחוז, ובמקביל הוקטנו משקלותיהם של יתר המטבעות המרכיבים את הסל; ב-2.5.00 הורד משקל הליש"ט בסל ב-2.1 נקודות אחוז, ומשקלותיהם של המטבעות האחרים שונו בהתאם וב-30.4.04 הוגדל משקל הדולר בסל ב-4.4 נקודות אחוז ובמקביל הוקטנו משקלותיהם של יתר המטבעות. בשנים האחרות לא נמצא שינוי המחייב עדכון של מרכיבי הסל.
סל המטבעות מגדיר, כידוע, את גבולות רצועת הניוד של שער החליפין של השקל ומשמש לחישוב שערו היציג של השקל במונחי הסל.