ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2005 תישאר ללא שינוי

27.6.2005
 
ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2005 תישאר ללא שינוי
 
מבנק ישראל נמסר, במסגרת התוכנית המוניטרית, כי ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2005 תישאר ללא שינוי, ברמה של 3.5%.
בבנק ישראל מסבירים, כי החלטה זו מתבססת על ההערכה כי, בנסיבות הנוכחיות, רמת הריבית הנומינלית הקצרה השוררת כעת, ממשיכה להיות עקבית עם שיעור אינפלציה שצפוי להיות קרוב למרכז היעד של הממשלה, המוגדר כיציבות מחירים - בין 1% ל-3% במונחים שנתיים - לאורך זמן. זאת, על סמך המידע המתקבל, בין היתר, מהשווקים הפיננסיים, מהחזאים המקצועיים במשק, ומהמודלים הכלכליים והניתוח של בנק ישראל.
בבנק ישראל מציינים, כי העלייה שחלה לאחרונה בשער החליפין של השקל מול הדולר, בעיקר על רקע ההתפתחויות בשוקי המט"ח בעולם, התרחשה עד כה, תוך המשך היציבות הפיננסית ולא הביאה לשינוי בהערכות לגבי התפתחות האינפלציה בעתיד ביחס ליעד. בהקשר זה, מציינים בבנק ישראל, כי מדיניות הריבית נבחנת כל העת, לפי ההתפתחויות השוטפות, מתוך מטרה להשיג את יעד האינפלציה של הממשלה.
 
לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית (אחוזים)
פער התשואות בין אג"ח ממשלתיות של ישראל וארה"ב ל-10 שנים 3 פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב2 שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של תאריך
ארה"ב ישראל
השינוי שעור הריבית השינוי שעור הריבית1
3.0 4.2   1.00   5.2 דצמבר 2003
2.7 1.65 1.25 2.25 -1.3 3.9 דצמבר 2004
2.6 1.45 0.0 2.25 -0.2 3.7 ינואר 2005
2.6 1.25 0.0 2.25 -0.2 3.5 פברואר
2.0 1.0 0.25 2.50 0.0 3.5 מרץ
2.3 0.75 0.25 2.75 0.0 3.5 אפריל
2.1 0.5 0.25 3.0 0.0 3.5 מאי
1.9 40.5 40.0 43.0 0.0 3.5 יוני
        0.0 3.5 יולי
 
1ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.
2פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים עומדת ביוני על רמה של 29 נקודות בסיס, בדומה לחודש הקודם.
3הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח.
4ב- 30/6 צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.
 
לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, ותשואות בשוק ההון (ממוצע חודשי - אחוזים)
התשואה הריאלית על אג"ח ממשלתית לא- צמודה ל- 10 שנים התשואה הנומינלית על אג"ח ממשלתית צמודה למדד ל- 10 שנים תשואות מק"ם לשנה ריבית בנק ישראל תאריך
ריאלית3 אפקטיבית2 מוצהרת1
7.0 4.1 4.9 4.6 5.4 5.2 דצמבר 2003
7.2 4.1 4.3 2.7 4.1 3.9 דצמבר 2004
6.9 4.0 4.2 2.3 3.9 3.7 ינואר 2005
6.7 3.8 4.2 1.6 3.7 3.5 פברואר
6.6 3.7 4.1 1.5 3.7 3.5 מארס
6.6 3.8 4.1 1.6 3.7 3.5 אפריל
6.2 3.6 4.0 2.0 3.7 3.5 מאי
6.2 3.6 3.9 2.0 3.7 3.5 יוני
          3.5 יולי
 
1הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).
2הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").
3הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.
 
לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים – יוני 2005 - ושל ישראל- יולי 2005 (אחוזים)
מדינות מפותחות
ניו- זילנד אוסטרליה אנגליה דנמרק שוודיה קנדה ECB נורווגיה ארה"ב שוויץ יפן
6.75 5.5 4.75 2.15 1.5 2.5 2 1.75 3 0.75 0
משקים מתעוררים
תורכיה ברזיל דרום אפריקה מקסיכו ישראל קוריאה צ'ילה טאיוון תאילנד
14.25 19.75 7 9.6 3.5 3.25 3 1.875 2.5
מדינות מתפתחות
  הונגריה פולין צ'כיה  
7 5.5 1.75