הודעה על ביטול רשיונו הבנקאי של בנק יורו טרייד בע"מ

11.7.2005
 
הודעה על ביטול רשיונו הבנקאי של בנק יורו טרייד בע"מ
 
המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, הודיע היום כי בהמשך להודעת בנק יורו- טרייד בע"מ מיום 28 בפברואר 2005 על כוונתו לחדול מלפעול כבנק ולהמשיך לפעול כבית השקעות פרטי, בוטל היום רישיונו הבנקאי של הבנק. בכך השלים בנק יורו-טרייד בע"מ את הפעולות בהן נקט מזה כשנתיים לצמצמם את פעילותו הבנקאית, וזאת, תוך תיאום הדוק עם המפקח על הבנקים.
במסגרת פעולות אלה, נוסף על צמצום פעילות האשראי ופעילויות בנקאיות אחרות, פרע הבנק במהלך החודשים האחרונים את כל פיקדונות הציבור, למעט פיקדונות בודדים של מפקידים שהביעו הסכמתם להותיר את הכספים בתאגיד שימשיך לפעול כבית השקעות פרטי.
המהלך הוכתר בהצלחה והמפקח על הבנקים חוזר ומברך על כך את הבעלים, מר ארגואטי - על קבלת ההחלטה האסטרטגית, ואת הדירקטוריון, מנכ"ל הבנק, הנהלת הבנק ועובדיו ועל פעולתם המקצועית והזהירה שאפשרה את השלמת המהלך, תוך שמירה על יציבות הבנק וכספי המפקידים לכל אורך התקופה.
סיום פעילות הבנק מתיישב עם גישת הפיקוח על הבנקים כי עדיפה יציאתם המסודרת של הבנקים הזעירים מהענף – בנקים אלה התקשו לקיים פעילות בנקאית רווחית ובטוחה: בסיס הונם הקטן לא איפשר פיתוח עסקים בהיקף שיכל לשאת את הוצאות התקורה הכבדות הכרוכות בקיום מערכי הניהול והבקרה בבנקאות המודרנית, ועוד להותיר רווח נאות לבעליהם. סגירתם של הבנקים הזעירים בישראל לא פוגעת בתחרות במערכת הבנקאית, משום שממילא תרומתם של בנקים אלה לתחרות הייתה אפסית.