מיזוג וסגירת הבנקים הזעירים בישראל

11.7.2005
 
מיזוג וסגירת הבנקים הזעירים בישראל
 
מבנק ישראל נמסר כי בשנים האחרונות הואץ וכמעט נשלם תהליך מיזוגם של הבנקים הזעירים בישראל אל תוך בנקים גדולים יותר, או הפסקת פעילותם כבנקים. במסגרת זו נרכשו ומוזגו לתוך בנקים גדולים שישה בנקים, שני בנקים נוספים הפסיקו את פעילותם הבנקאית וויתרו על רשיונם, ובוטל רשיונו של בנק אחד.
תהליך מיזוג וסגירת הבנקים הזעירים נעשה בעידודו הפעיל של הפיקוח על הבנקים, אשר הציב זאת כיעד לעצמו, לאחר שאיבחן, כבר לפני שנים רבות, את העובדה שתרומתם של בנקים אלה לתחרות במערכת הבנקאית היא אפסית, בעוד שפרופיל הסיכונים שלהם גבוה יחסית. בפיקוח על הבנקים מסבירים כי מפאת קוטנם, לא יכלו הבנקים הזעירים – שהונם העצמי נע בין מיליוני ₪ ספורים ועד ל- 100 מיליון ₪ - להצטייד ולתחזק את תשתיות הניהול, הטכנולוגיה והבקרה הנדרשות לבנקאות מודרנית, והדבר הגביל את התפתחותם והעיק על רווחיותם. בלא הגדלה משמעותית ביותר של הונם העצמי ושל פעילותם העסקית, לא ניתן היה לתקן ולגשר על חסרונות אלה, למרות תשומות הפיקוח הגבוהות יחסית, שהקצה בנק ישראל לאיתור הליקויים והפגמים בהם ולמעקב אחר הנסיונות לתקנם.
נפילתו של הבנק למסחר, עקב מעילה, האיצה תהליך זה, בהמחישה הן את הנזק הכבד בהתממשות הסיכון, והן את חשיבות גודלו המוחלט של ההון העצמי לצורך ספיגת הפסדים בלתי צפויים כאלה. גם הוראות פיקוח וסטנדרטים נדרשים שפורסמו לאחרונה בחו"ל ובישראל – כמו הוראות וועדת באזל II בתחום ניהול סיכוני האשראי, הסיכונים התפעוליים והקצאת ההון בגינם, וכן הוראות המתייחסות למניעת הלבנת הון, הוראות בנושא טכנולוגיית המידע, ניהול מתקדם של סיכוני הנזילות וכדו', חייבו השקעות נוספות, שהיו מעבר ליכולתם של הבנקים הזעירים. כל אלה הקלו על הפיקוח על הבנקים לשכנע את בעלי הבנקים הזעירים, כי עדיף להם להתמזג בבנקים גדולים יותר או להפסיק לפעול כבנקים.
הפיקוח על הבנקים ליווה באופן הדוק תהליך רגיש ומורכב זה של יציאת הבנקים הזעירים מהענף, על מנת להבטיח שהדבר יתבצע מבלי שתתערער יציבותם, מבלי שתתעורר בהלה בקרב המפקידים ובאופן שתשמרנה זכויותיהם. יעדים אלה הושגו במלואם, ועל כך ראוי לציין את דרך פעולתם האחראית והמקצועית של הבנקים, בעליהם ומנהליהם.
תהליך זה משתלב עם תהליך רחב יותר, בארץ ובחו"ל, של התכנסות (consolidation) במערכת הבנקאית באמצעות מיזוגים ורכישות של בנקים, לרבות בנקים גדולים יותר: במסגרת זו ניתן למנות מיזוגים של בנקים למשכנתאות אל תוך הבנקים המובילים בקבוצה הבנקאית (פועלים-משכן, מזרחי-טפחות), וכן את רכישת בנק אינווסטק בידי הבנק הבינלאומי הראשון. זאת, על מנת לנצל יתרונות ברורים לגודל ולמגוון, המתבטאים בין היתר בעלויות ייצור, ניהול ושיווק נמוכות יותר במתן השירותים הבנקאיים ובפיזור סיכונים טוב יותר בתהליך התיווך הפיננסי.
בנקים זעירים שנרכשו/ נסגרו
בנק כרמל – נרכש ומוזג בבנק איגוד. 12/01
בנק הספנות - נרכש ומוזג בבנק הפועלים. 6/03
בנק פולסקא קאסה אופקי (פאקאו) – נרכש ופעילותו הבנקאית מוזגה בבנק הפועלים. 3/04
בנק עולמי – חדל מפעילות בנקאית וויתר על הרשיון. 3/04
בנק קונטיננטל – נרכש חלק המיעוט בידי בנק הפועלים, ופעילותו הבנקאית מוזגה בבנק הפועלים. 6/04
קופת חיסכון גחלת – פעילותה הבנקאית נרכשה ומוזגה בבנק אוצר החייל. 2/05
קופת העובד הלאומי נתניה - פעילותה הבנקאית נרכשה ומוזגה בבנק אוצר החייל. 4/05
בוטל רשיון בנק החקלאות. 4/05
בנק יורוטרייד - חדל מפעילות בנקאית וויתר על הרשיון. 7/05
בנקים אחרים שנרכשו/ מוזגו
משכן – מוזג בבנק האם שלו – בנק הפועלים 12/03
אינווסטק – נרכש על ידי הבנק הבינלאומי הראשון 6/04
טפחות – מוזג בבנק האם שלו – בנק המזרחי 12/04
בנקים שכשלו
בנק למסחר – נסגר בעקבות מעילה של עובדת הבנק. 4/02
הבנק לפיתוח התעשיה – החל במימוש נכסים הדרגתי עקב הפסדים ובעיות נזילות. 8/02