הקלת המעבר מבנק לבנק ועסקת החבילה בנושא העמלות

17.7.2005
 
הקלת המעבר מבנק לבנק ו"עסקת החבילה" בנושא העמלות
 
המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, פרסם היום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "העברת פעילות וסגירת חשבון הלקוח", והעביר לבנקים את הנוסח הסופי לעקרונות, המקובלים על הפיקוח על הבנקים, ליישום "עסקת החבילה" בנושא העמלות על השירותים הבסיסיים בניהול חשבונות העו"ש של משקי הבית.
ההוראה בנושא "העברת פעילות וסגירת חשבון הלקוח" מפשטת את ההליכים הטכניים הכרוכים במעבר מבנק לבנק, וממזערת את הטרחה הנגרמת ללקוח בהליכים אלה. הוראה זו מהווה צעד נוסף בפעילותו של הפיקוח על הבנקים להגברת התחרות במערכת הבנקאית.
על פי ההוראה יחויב הבנק למסור ללקוח, המבקש מידע לשם בחינת האפשרות או הכדאיות של העברת פעילותו לבנק אחר וסגירת חשבונו, מידע מפורט וממצה בכתב על כל נכסיו והתחייבויותיו בבנק, וכן כל מידע אחר הדרוש לצורך קבלת ההחלטות לסגירת החשבון ולביצוען (ההרשאות לחיוב החשבון, הוראות הקבע, זיכויים וכדו'). ההוראה מתייחסת הן לפעילות בחשבון בבנק והן לכרטיסי החיוב שהונפקו על ידי הבנק באותו חשבון.
ההוראה גם קובעת את התשתית שתאפשר לבנק, אליו עובר הלקוח, לבצע עבור הלקוח את כל הפעולות, הכרוכות בהעברת פעילותו. בכך יוכל הלקוח להימנע מהטרחה הכרוכה כיום בהליכי העברת החשבון. הבנקים נדרשו להיערך ליישם את ההוראה החל מה-1.12.05, אם כי יתכן, שלחלק מהשינויים יידרש זמן נוסף לצורך השלמת ההיערכות המחשובית.
הפיקוח על הבנקים גם השלים את גיבוש הנוסח הסופי של העקרונות ליישום "עסקת החבילה" בנושא העמלות, עליה הוסכם בשעתו בוועדת הכלכלה של הכנסת, לאחר שנפתרו המכשלות שמנעו את יישומה במתכונת הקודמת. יישום "עסקת החבילה" צפוי להוזיל באופן משמעותי את השירותים הבסיסיים והחיוניים בחשבון עובר ושב למרבית הלקוחות הפרטיים.
על פי המתכונת שסוכמה, דמי הניהול הקבועים (בסך 10 ₪ בחודש), הנגבים כיום בנוסף לחיוב בעמלה על כל פעולה, וכן "דמי השורה" יבוטלו. הלקוחות יוכלו לבחור בין האפשרויות הבאות:
תשלום עמלה על כל פעולה בסיסית בחשבון (כמו משיכת שיק, הרשאה לחיוב חשבון וכדו') בסך 1.21 ₪, כאשר העמלה החודשית המינימאלית בחשבון תהיה 10 ₪ בחודש (לכן מי שביצע עד כשמונה פעולות בחודש עדיין ישלם 10 ₪ בלבד). 1.
סל הפעולות הבסיסיות שסוכם עם וועדת הכלכלה בתשלום חודשי קבוע של 18 ₪, כאשר על פעולות נוספות מעבר למכסות שנקבעו בסל ישלם הלקוח 1.21 ₪ לפעולה. 2.
סלים אחרים שיבחרו הבנקים להציע ללקוחות. 3.
בנוסף, וכחלק מהפעולות להקלת המעבר מבנק לבנק, הוחלט על הוזלה משמעותית של עמלות שונות שעלולות להפריע, לדעת הפיקוח על הבנקים, להעברת החשבון לבנק אחר. בכל מקרה סוכם, כי הבנקים לא יגבו מהלקוחות המבקשים לסגור את חשבונם ולהעביר את פעילותם לבנק אחר יותר מ-40 ₪, גם אם הסכום המצטבר של העמלות בגין הפעולות הכרוכות במעבר עולה על סכום זה, אך יורשו לגבות סכומים נוספים שעליהם לשלם לצד שלישי – כמו לברוקר בחו"ל, לבורסה וכדו'.
הבנקים הודיעו למפקח על הבנקים על הסכמתם למתכונת זו של "עסקת החבילה", ועל אפשרותם להפעילה החל מה-1.12.2005, והתבקשו להודיע על כך באופן פורמאלי תוך התייחסות לנוסח הסופי של "עסקת החבילה" שנשלח אליהם. יישום "עסקת החבילה" תלוי אפוא כעת, בהסכמה ובסיכום בין הצדדים לעסקת החבילה - וועדת הכלכלה של הכנסת, הממונה על ההגבלים העסקיים והבנקים.