ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2005 תישאר ללא שינוי, ברמה של 3.5%

25.7.2005
 
ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2005 תישאר ללא שינוי, ברמה של 3.5%
 
מבנק ישראל נמסר, כי ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2005 תישאר ללא שינוי, ברמה של 3.5%.
בבנק ישראל מסבירים, כי החלטה זו מתבססת על ההערכה כי בתנאים הנוכחיים רמת ריבית בנק ישראל הנוכחית עקבית עם שיעור אינפלציה הצפוי להיות קרוב למרכז יעד יציבות המחירים של הממשלה. כזכור, היעד מוגדר כשיעור אינפלציה שבין 1% ל-3%.
באשר לגורמים המשליכים על ההערכות לגבי התפתחות האינפלציה בעתיד מסבירים בבנק ישראל: (1) השלכות העלייה האחרונה בשער החליפין של השקל על התפתחות האינפלציה בעתיד מחזקות את הסיכוי להימצאותה סביב אמצע היעד, שכן נראה כי שיעור עליית המחירים במחצית השנייה של השנה יהיה גבוה מאשר במחציתה הראשונה; (2) נראה כי קצב התרחבות הפעילות הריאלית במשק אינו טומן בחובו לחצים אינפלציוניים המסכנים את העמידה ביעד יציבות המחירים; (3) המשמעת התקציבית זוכה לאמינות בעיני הציבור ומשתקפת בתשואות נמוכות יחסית לעבר בשוק איגרות החוב ותורמת ליציבות במשק; (4) ההתפתחויות בשווקים העולמיים ובתוכן השינויים הצפויים בשערי הריבית ועליית מחירי הנפט, לא גרמו לשינוי הציפיות לאינפלציה, הנמצאות בתחום היעד;
(5) אמנם עלתה אי- הודאות באשר להשלכות הכלכליות של ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות האפשריות, אך זו לא הביאה לשינוי בהערכות האינפלציה בעתיד.
בבנק ישראל מציינים כי הוא ימשיך לבחון כל העת את מדיניות הריבית, מתוך מטרה להשיג את יעד האינפלציה של הממשלה ולמנוע סטיות ממנו – הן כלפי מעלה והן כלפי מטה – ולתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית.
 
לוח 1 - שיעורי הריבית בישראל ובארצות הברית (אחוזים)
פער התשואות בין אג"ח ממשלתיות של ישראל וארה"ב ל-10 שנים 3 פער הריביות בין הבנקים המרכזיים של ישראל וארה"ב2 שעורי הריבית של בנקים מרכזיים של תאריך
ארה"ב ישראל
השינוי שעור הריבית השינוי שעור הריבית1
3.0 4.2   1.00   5.2 דצמבר 2003
2.7 1.65 1.25 2.25 -1.3 3.9 דצמבר 2004
2.6 1.45 0.0 2.25 -0.2 3.7 ינואר 2005
2.6 1.25 0.0 2.25 -0.2 3.5 פברואר
2.0 1.0 0.25 2.50 0.0 3.5 מרץ
2.3 0.75 0.25 2.75 0.0 3.5 אפריל
2.1 0.5 0.25 3.0 0.0 3.5 מאי
1.9 0.5 0.0 3.0 0.0 3.5 יוני
1.9 0.25 0.25 43.25 0.0 3.5 יולי
        0.0 3.5 אוגוסט
 
1ריבית שנקבעה בחודש הקודם בתכנית הריבית החודשית עבור החודש המצוין בלוח.
2פרמיית הסיכון, כפי שהיא נמדדת בשוק ה-CDS ל-5 שנים עומדת ביולי על רמה של 28 נקודות בסיס, בדומה לחודש הקודם.
3הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא-צמודות ל-10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח.
4ב- 9/8 צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.
 
לוח 2 - הריבית הריאלית של בנק ישראל, ותשואות בשוק ההון (ממוצע חודשי - אחוזים)
התשואה הריאלית על אג"ח ממשלתית לא- צמודה ל- 10 שנים התשואה הנומינלית על אג"ח ממשלתית צמודה למדד ל- 10 שנים תשואות מק"ם לשנה ריבית בנק ישראל תאריך
ריאלית3 אפקטיבית2 מוצהרת1
7.0 4.1 4.9 4.6 5.4 5.2 דצמבר 2003
7.2 4.1 4.3 2.7 4.1 3.9 דצמבר 2004
6.9 4.0 4.2 2.3 3.9 3.7 ינואר 2005
6.7 3.8 4.2 1.6 3.7 3.5 פברואר
6.6 3.7 4.1 1.5 3.7 3.5 מארס
6.6 3.8 4.1 1.6 3.7 3.5 אפריל
6.2 3.6 4.0 2.0 3.7 3.5 מאי
6.2 3.7 4.0 1.8 3.7 3.5 יוני
6.3 3.7 4.2 1.6 3.7 3.5 יולי
          3.5 אוגוסט
 
1הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).
2הריבית לפי חישוב ריבית דריבית יומי, על פי הריבית הבין-בנקאית. (ראה "מבט כלכלי 6").
3הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.
 
לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים ביולי 2005 - ושל ישראל עבור אוגוסט 2005 (אחוזים)
מדינות מפותחות
ניו- זילנד אוסטרליה אנגליה דנמרק שוודיה קנדה ECB נורווגיה ארה"ב שוויץ יפן
6.75 5.5 4.75 2.15 1.5 2.5 2 1.75 3.25 0.75 0
משקים מתעוררים
תורכיה ברזיל דרום אפריקה מקסיקו ישראל קוריאה צ'ילה טאיוון תאילנד
14.25 19.75 7 9.6 3.5 3.25 3.5 2 2.75
מדינות מתפתחות
  הונגריה פולין צ'כיה  
6.75 5 1.75