בנק ישראל מודיע היום על שינויים בכלים המוניטריים להפעלת מדיניות הריבית השוטפת

16.8.2005
 
בנק ישראל מודיע היום על שינויים בכלים המוניטריים להפעלת מדיניות הריבית השוטפת.
 
בנק ישראל יעמיד לבנקים "חלון להלוואה מוניטרית" בריבית של 1% מעל ריבית בנק ישראל, שהיא הריבית המוצהרת מדי חודש על ידי הבנק.  
לצד ההלוואות המוניטריות יפעיל בנק ישראל כלי מוניטרי חדש – "חלון להפקדת עודפי נזילות" בבנק ישראל בריבית הנמוכה ב-1% מריבית בנק ישראל.  
השינויים בהלוואה המוניטרית ופתיחת "חלון להפקדת עודפי נזילות" בבנק ישראל יקבעו "פרוזדור ריביות" ברוחב 2%. אמצע הפרוזדור יהיה ריבית בנק ישראל מעליה הריבית על "חלון הלוואה מוניטרית" ומתחתיה הריבית על "חלון הפיקדונות".  
בנק ישראל מבטל את ההסדר הקיים המאפשר לבנקים לבצע העברות בין-בנקאיות ערך יום קודם.  
החל מ-1.9.05 יחול שינוי במערכת ההלוואות המוניטרית במכסה. ההלוואות נועדו לאפשר לכל בנק למשוך נזילות לפי צרכיו המיידיים לקראת סוף יום העסקים. ההסדרים החדשים נהוגים בבנק המרכזי האירופאי (E.C.B.) וכן בבנקים מרכזיים אחרים בעולם.
החל מ-1.9.05 תבוטל המערכת הנוכחית של ההלוואות המוניטריות במכסה, במקומה יעמיד בנק ישראל לבנקים "חלון להלוואה מוניטרית" ללא מכסה בריבית של 1% מעל ריבית בנק ישראל. ההלוואה תינתן כנגד ביטחונות מלאים כך שהיקף הביטחונות שיש לכל בנק יקבע את גובה ההלוואה שהוא יכול לנצל. כידוע, כיום,מעמיד בנק ישראל לבנקים 27 הלוואות במכסה במרווחי ריבית של 0.1% בין כל הלוואה. ההלוואות נעות כיום מריבית 2.8% במדרגת הריבית הנמוכה ביותר ועד 5.4% במדרגת הריבית הגבוהה ביותר. היקף ההלוואה בכל מכסה היא כ-100 מיליון ש"ח לכל המערכת. חלוקת המכסות בין הבנקים נקבעת לפי חלקו של כל בנק בחובת הנזילות של המערכת הבנקאית.
במקביל, יפעיל בנק ישראל כלי מוניטרי חדש – "חלון לפיקדונות" בבנק ישראל בריבית הנמוכה ב-1% מריבית בנק ישראל. "חלון הפיקדונות" יאפשר לבנקים להפקיד עודפי נזילות בבנק ישראל. כידוע, כיום לא מתאפשר לבנקים להפקיד עודפי נזילות באופן שוטף בבנק ישראל. על עודפי נזילות שהיו לבנק ישראל בפועל שולמה ריבית בשיעור ריבית בנק ישראל פחות 3.2%.
השינויים בהלוואות המוניטריות ופתיחת "חלון להפקדת עודפי נזילות" בבנק ישראל יקבעו "פרוזדור ריביות" ברוחב של 2% כאשר אמצע הפרוזדור הוא ריבית בנק ישראל. למשל, כיום 3.5%, לכן מעליה אמורה להיות הריבית על "חלון ההלוואה המוניטרית" 4.5% ומתחתיה אמורה להיות הריבית על "חלון הפיקדונות" 2.5%. בתווך תנוע הריבית הבין-בנקאית בעסקות בין הבנקים.
נמסר עוד מבנק ישראל, כי החל מ-1.11.05 יבוטל ההסדר המתיר לבנקים לבצע העברות בין-בנקאיות ערך יום קודם. זאת, על רקע הרפורמה שמתכנן בנק ישראל במערכת התשלומים בישראל, בעיקר הקמת מערכת לתשלומים גדולים (RTGS). משנת 1982 ועד היום מאפשר בנק ישראל לבנקים לבצע העברות בין-בנקאיות ערך יום קודם וסליקת ההמחאות הבין-בנקאיות היא ערך יום הצגתן במסלקה. מאחר ותוצאות הסליקה ידועות לבנקים רק למחרת יום הסליקה, איפשר בנק ישראל לבנקים לבצע העברות בין-בנקאיות ערך יום קודם. הסדר זה ייחודי לישראל ואילו ברוב המדינות סליקת ההמחאות נעשית במועד מאוחר יותר. לצורך התארגנות להפעלת מערכת RTGS - בה לא תתאפשר העברת פעולות ערך יום קודם הוחלט כבר עתה לבטל את האפשרות להעביר עסקאות בין-בנקאיות ערך יום קודם ולבטל את ערבות בנק ישראל לעסקות אלו. הסדר זה יחול עד להכנסת מערכת RTGS לפעולה.