הקלות בישום ההוראה בנושא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב

17.8.2005
 
הקלות בישום ההוראה בנושא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב
 
לקראת 1.1.06, מועד תחילת יישום הוראת המפקח על הבנקים בנושא ניהול מסגרות האשראי בחשבונות עובר ושב וחח"ד, פרסם היום המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, חוזר לבנקים ובו מספר הנחיות שיקלו על יישום ההוראה.
כזכור, בהוראה נדרשים הבנקים לתאם ולקבוע בהסכם, עם כל אחד מלקוחותיהם, מסגרת אשראי שתתאים לצרכים, לכושר ההחזר ולביטחונותיו של הלקוח. ההסכם שייחתם בין הלקוח לבנק יבהיר את המחויבות של שני הצדדים לפעול בתוך המסגרת המאושרת בלבד, בלא חריגה ממנה.
נוכח חששם של הבנקים, שלא יספיקו להסדיר עם כל הלקוחות את הסכם המסגרת כנדרש, ניתנה בחוזר המפקח מהיום אורכה עד לתאריך 1.1.07, המאפשרת לבנקים להעמיד לרשות לקוחות כאלה מסגרת אשראי חד צדדית בריבית הנהוגה אצלם ללקוחות דומים. על מנת להקל על הבנקים בהיערכותם התפעולית, נדחה ל- 1.1.07 גם מועד יישום ההוראה על מסגרות העו"ש במט"ח.
בחוזר הובהר גם, כי הבנק והלקוח רשאים לחתום על הסכם מסגרת האשראי המתוקן בדרכים הבאות:
בסניף הבנק.  
משלוח ההסכם ללקוח וקבלתו בסניף כשהוא חתום (באמצעות הדואר, הפקסימיליה או במסירה אישית).  
באמצעות האינטרנט (אם הלקוח חתום על הסכם למתן הוראות באמצעות האינטרנט.  
משמעות הדבר היא, שלא כל הלקוחות חייבים להגיע לסניף הבנק על מנת להסדיר את מסגרת האשראי, וניתן לעשות זאת גם בדרכים החלופיות. יחד עם זאת מדגישים בפיקוח על הבנקים כי כדי להבטיח מעבר חלק, ככל הניתן, למציאות החדשה, מומלץ ללקוחות להקדים ולהיערך לקראתה, ולסור לסניף הבנק לשם תכנון מושכל של האשראי שהם נוטלים מהבנקים. זוהי הזדמנות ללקוח לבחון את התנאים שמציע הבנק, להשוותם לאלה של בנקים אחרים, ולבחור בטוב ביותר עבורו. עדיף לעשות זאת כעת, ולא לחכות ל"רגע האחרון" (1.1.06), כי התנאים שמשיג הלקוח כשהוא "לחוץ" כמעט תמיד נחותים מאלה שהוא ישיג אם יבדוק, ישווה, יתמקח ויבחר בנחת ובשיקול דעת. סביר גם להניח שהריבית שישיג הלקוח בתהליך כזה תהיה עדיפה על הריבית שיקבע לו הבנק על מסגרת שיעמיד לרשותו באופן חד צדדי.
"הכנסת החריגה למסגרת" היא הזדמנות לשוב ולשלוט בניהול התקציב המשפחתי - לבחון מחדש אילו הלוואות כדאי לקחת ולהשתחרר מ"אוברדראפט כרוני". חריגה מתמשכת ממסגרת האשראי, ובייחוד חריגה שהולכת וגדלה, משמעה הוצאות גבוהות מן ההכנסות, והיא מצביעה בדרך כלל על רמת חיים העולה על היכולת הכלכלית, מצב שעלול להוביל להסתבכות כלכלית קשה. חשבון עו"ש שמתנהל נכון הוא לא תמיד "במינוס", ו"המינוס" המרבי הוא תמיד בגבולות המסגרת.