ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2005 תישאר ללא שינוי, ברמה של 3.5%

29.8.2005
 
ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2005 תישאר ללא שינוי, ברמה של 3.5%
 
מבנק ישראל נמסר כי ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2005 תישאר ללא שינוי, ברמה של 3.5%.
בבנק ישראל מסבירים כי החלטה זו מתבססת על ההערכה כי רמת ריבית בנק ישראל הנוכחית עדיין עקבית עם שיעור אינפלציה הצפוי להיות קרוב ל-2% - שהוא מרכז יעד האינפלציה של הממשלה, המוגדר כיציבות מחירים: בין 1% ל-3% לשנה.
עם זאת, מציינים בבנק ישראל כי המידע שהתקבל לאחרונה מצביע על אפשרות להווצרות כוחות לעליית האינפלציה ולכן מחייב המשך בחינה מדוקדקת של ההתפתחויות הכלכליות ושל רמת הריבית:
ראשית, שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן לחודש יולי היה גבוה מהצפוי. בשלב זה מוקדם לקבוע עד כמה הוא מבטא עלייה בתהליך האינפלציוני. התמונה האינפלציונית תתבהר עם פרסום מידע נוסף אודות ההתפתחויות בתחום המחירים; שנית, רמת הפעילות הכלכלית התבררה כגבוהה במידה ניכרת מזו שנאמדה קודם לכן עבור שמונת הרביעים האחרונים. ככל שהפער בין פוטנציאל הצמיחה של המשק לצמיחה בפועל ילך ויצטמצם, הדבר עלול להביא בהמשך לעלייה באינפלציה; שלישית, גברו ההערכות כי הריבית בארצות הברית תמשיך ותעלה לרמות גבוהות מאלה שנצפו קודם לכן; רביעית, חשוב לתת תשומת לב מיוחדת להשלכות האפשריות של העליות הנמשכות במחירי הנפט בעולם על המחירים בארץ; חמישית, נראה כי גברה אי-הודאות הפוליטית העלולה להביא בעקבותיה אי-ודאות כלכלית במשק.
בנק ישראל לא יהסס לפעול בתחום הריבית במידה והמידע שיתקבל בהמשך – מהשווקים הפיננסיים וממקורות אחרים – יצביע על עלייה בשיעור האינפלציה מעל היעד שקבעה הממשלה. זאת, על מנת להשיג את יעד האינפלציה של הממשלה מבלי לסטות ממנו – כלפי מעלה או מטה – וכן לתמוך במכלול המטרות של המדיניות המקרו-כלכלית.
 
לוח 1 - ריבית הבנקים המרכזיים בישראל ובארצות הברית (אחוזים)
פער הריביות ארה"ב1 ישראל  
שיעור השינוי הרמה שיעור השינוי הרמה
1.65   2.25   3.9 דצמבר 2004
1.45 0.00 2.25 -0.20 3.7 ינואר 2005
1.25 0.00 2.25 -0.20 3.5 פברואר
1.00 0.25 2.50 0.0 3.5 מרץ
0.75 0.25 2.75 0.0 3.5 אפריל
0.50 0.25 3.00 0.0 3.5 מאי
0.50 0.00 3.00 0.0 3.5 יוני
0.25 0.25 3.25 0.0 3.5 יולי
0.0 0.25 3.50 0.0 3.5 אוגוסט
      0.0 3.50 ספטמבר
 
1ב- 20/9 צפויה להתכנס "ועדת השוק הפתוח" (FOMC) של הבנק המרכזי בארה"ב לדיון הרגיל על מדיניות הריבית.
 
לוח 2 - ריבית בנק ישראל ותשואות בשוק ההון
(ממוצע חודשי - אחוזים)
התשואה על אג"ח ממשלתית ל- 10 שנים תשואות מק"ם לשנה ריבית בנק ישראל תאריך
פער התשואות בין ישראל לארה"ב3 תשואה נומינלית תשואה ריאלית ריאלית2 נומינלית1
2.7 7.2 4.1 4.3 2.7 3.9 דצמבר 2004
2.6 6.9 4.0 4.2 2.3 3.7 ינואר 2005
2.6 6.7 3.8 4.2 1.6 3.5 פברואר
2.0 6.6 3.7 4.1 1.5 3.5 מארס
2.3 6.6 3.8 4.1 1.6 3.5 אפריל
2.1 6.2 3.6 4.0 2.0 3.5 מאי
1.9 6.2 3.7 4.0 1.8 3.5 יוני
1.9 6.3 3.6 4.2 1.5 3.5 יולי
1.9 6.2 3.5 4.2 1.6 3.5 אוגוסט
          3.5 ספטמבר
 
1הריבית המוצהרת במונחים שנתיים פשוטים (ללא ריבית דריבית).
2הריבית הריאלית מחושבת על פי הריבית האפקטיבית בניכוי הציפיות לאינפלציה הנגזרות משוק ההון.
3הפער בין תשואות אג"ח ממשלתיות לא - צמודות ל- 10 שנים לבין תשואת אג"ח של ממשלת ארה"ב לאותו טווח.
 
לוח 3 - הריביות הרשמיות של בנקים מרכזיים באוגוסט 2005 - ושל ישראל עבור ספטמבר 2005
(אחוזים)
מדינות מפותחות
ניו- זילנד אוסטרליה אנגליה דנמרק שוודיה קנדה ECB נורווגיה ארה"ב שוויץ יפן
6.75 5.5 4.5 2.15 1.5 2.5 2 1.75 3.5 0.75 0
משקים מתעוררים
תורכיה ברזיל דרום אפריקה מקסיקו ישראל1 קוריאה צ'ילה טאיוון תאילנד
14.25 19.75 7 9.6 3.5 3.25 3.75 2 2.75
מדינות מתפתחות
  הונגריה פולין צ'כיה  
6.25 4.75 1.75
 
1פרמיית הסיכון של ישראל בשוק ה- CDS ל- 5 שנים עומדת באוגוסט על רמה של 31 נקודות בסיס, לעומת 28 נקודות בסיס בחודש הקודם