הצהרה בדבר אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי

11.9.2005
 
הצהרה בדבר אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי
 
המפקח על הבנקים, מר יואב להמן, שלח לועדה המייעצת לעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות טיוטת חוזר ולפיו על התאגידים הבנקאיים להיערך לכלול בדוחותיהם הכספיים החל מיום 31.12.07 הצהרה בדבר אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי, וזאת בהתאם לדרישות סעיף 404 לחוק סרבנס-אוקסלי (SOX Act). יישום הוראה זו במערכת הבנקאית בישראל נועד, בין היתר, להביא לשדרוג משמעותי של הבקרות הפנימיות בתאגידים הבנקאיים, כך שהן תתאמנה לסטנדרטים הגבוהים שקיימים כיום במערכת הבנקאות העולמית. היישום בבנקאות הוא ראשון בקרב החברות הציבוריות בישראל של הסטנדרטים המתקדמים לבקרה על הדיווח הכספי.
טיוטת החוזר מנחה את התאגידים הבנקאיים להשלים עד סוף השנה הנוכחית היערכות מקדימה - תכנון הפרויקט בבנק ובחברות הבנות - מינוי צוות היגוי לפרויקט, הגדרת הבקרה הפנימית והיקף העבודה, קביעת מתודולוגיה, תוכניות עבודה, תקציבים, תוכניות להכשרת עובדים ועוד. על התאגידים הבנקאיים להשלים את מכלול הפרויקט במחצית הראשונה של שנת 2007, כך שביקורת רואה החשבון המבקר על נאותות מערכות הבקרה תחל בתחילת המחצית השניה ותסתיים עד למועד הדיווח (31.12.07). בדוח השנתי של התאגיד הבנקאי לשנה שמסתיימת ביום 31.12.07 תיכלל הצהרת ההנהלה באשר לאחריותה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי, ובדוחות הכספיים תיכלל חוות דעת של רואה החשבון המבקר לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי. בטיוטת החוזר מצוין כי מודל הבקרה הפנימית COSO, שאליו מפנות רשויות הפיקוח בארה"ב, עונה על הדרישות ויכול לשמש את התאגידים הבנקאים בישראל לצורך הערכת הבקרה הפנימית. מודל זה מגדיר מהי בקרה פנימית, ומספק מתודולוגיות ואמות מידה לפיהן נבחנת אפקטיביות של מערך בקרה פנימית.
חוק סרבנס-אוקסלי נחקק ע"י הקונגרס בארה"ב ביולי 2002 כאשר היעד המרכזי שלו הוא הגנה על המשקיעים ע"י שיפור הדיוק והמהימנות של הגילוי הניתן ע"י החברות בהתאם לחוקי ניירות ערך בארה"ב. סעיף 404 לחוק זה ותקנות רשות ניירות ערך בארה"ב שפורסמו מכוחו קובעים, כי על חברות לכלול בדוחות השנתיים המפורסמים על-ידן, דיווח של ההנהלה המבהיר את אחריותה לבקרות הפנימיות הקשורות לדיווח כספי. דיווח זה כולל, בין השאר, הצהרה כי פירמת רואי החשבון אשר ביקרה את הדוחות הכספיים המציאה חוות דעת לגבי הערכת ההנהלה את הבקרות הפנימיות על דיווח כספי. יישום הסעיף הוחל בחברות בארה"ב כבר בדוחות לשנים המסתיימות ביום 15.11.04 ואילך.