המפקח על הבנקים, היום בוועידה הפיננסית השנתית של מעריב קונגרסים

22.11.2005
 
המפקח על הבנקים, היום בוועידה הפיננסית השנתית של מעריב קונגרסים:
"אני מוטרד ממגמה המסתמנת, לנסות לנצל את השינוי בנושא ניהול מסגרות האשראי, כדי לייקר עמלות ולגבות עמלות שלא היו בשימוש"
 
"אני מוטרד ממגמה המסתמנת, לנסות לנצל את השינוי בנושא ניהול מסגרות האשראי, כדי לייקר עמלות ולגבות עמלות שלא היו בשימוש, במקום להרים את נס התחרות גם בתחום זה." כך אמר היום יואב להמן, המפקח על הבנקים בוועידה הפיננסית השנתית של מעריב קונגרסים, אשר נערכה היום בתל-אביב. המפקח הוסיף כי אלה בדיוק הסימנים של אותה גישה בסיסית שגויה בה נקטו הבנקים בעבר, שהביאה עליהם את הרפורמות ואת הפיקוח על עמלות נוספות והצעות חקיקה בתחום זה.
בהתייחס לשינוי הצפוי בנושא ניהול מסגרות האשראי בחשבונות עובר ושב וחח"ד, הדגיש המפקח, כי זוהי הזדמנות הן ללקוחות הבנק והן לבנקים: על לקוחות הבנק לנצל את השינוי לתכנון פיננסי מושכל – של ההוצאות להכנסות, של הרכב החוב, ושל הבנק המציע לו את התנאים הטובים.
"על הבנקים לנצל את ההוראה לשיפור הניהול והבקרה בתחום האשראי, לשיפור התקשורת והקשר המתמשך עם הלקוח", אמר.
המפקח הבהיר כי ההוראה החדשה אינה אמורה לגרום לאי כיבוד חיוב כלשהו שמכובד כיום על ידי הבנקים, והוכנסו בה מנגנוני הגמישות הנדרשים לבנקים על מנת ליישם עיקרון זה.
"הרפורמות האחרונות בשוקי הכספים וההון – השינויים המבניים, הסרת החסמים, הקלת המעבר של הלקוחות בין בנקים ובשוק ההון, שיפור הניהול והבקרה – כל אלה הם תשתיות לשכלול וייעול השווקים, להגברת התחרות ולבנקאות ושוק הון מודרניים. חשוב שהלקוחות והבנקים ינצלו תשתיות אלה אחרת יעדי הרפורמות יוחמצו וההשקעות בהן יהיו לריק", ציין המפקח במסגרת סקירתו בכנס.
יישום הרפורמות, הדגיש המפקח, היה מחוייב על רקע תחרות לא מספקת במערכת הבנקאית והתממשות ניגודי העניינים בפעילותה בשוק ההון, ומשום שתהליכים הדרגתיים לא הביאו לשיפור של ממש בהיבטים אלה. ההתנגדות העזה לרפורמות בשוקי ההון והטענות שהועלו כנגדן בדבר הנזק שייגרם הן לבנקים והן לציבור כתוצאה מיישומן, התבררו כלא נכונות. הרפורמות יצאו לדרך, ומימושן הוא אף מהיר מכפי שנצפה על ידי האופטימיים שבתומכי הרפורמות. פירות הרפורמות עדיין לא באים לביטוי, והם יתממשו עם כניסתם של השחקנים החדשים למוצרי השקעה ואשראי אלטרנטיביים ומתחרים לאלה של הבנקים.
הרפורמות משפיעות באופן ישיר על הבנקים – על הבנקים יהיה לבנות אסטרטגיה עסקית חדשה (בעקבות השינויים המבניים של וועדת בכר), לפתח, לנהל, לשווק ולתפעל את המכשירים הפיננסיים וערוצי הפעילות הטכנולוגיים החדשניים, וכל זאת במקביל ובמשולב להיערכות הנרחבת הנדרשת להטמעת הסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים של ניהול ובקרת הסיכונים לסוגיהם.