הפיקוח על הבנקים: הושלם הצעד האחרון לקראת יישומה של עסקת החבילה בנושא עמלות הבנקים

23.11.2005
 
הפיקוח על הבנקים: הושלם הצעד האחרון לקראת יישומה של עסקת החבילה בנושא עמלות הבנקים
 
המפקחת על המחירים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה פרסמה היום היתר כללי לבנקים לגבות עמלה בגובה של 1.21 ₪ עבור ארבעה שירותים בסיסיים בחשבון העובר ושב: משיכת מזומנים ממכשיר אוטומטי; הפקדת שיק בדלפק; חיוב החשבון בשל שימוש שנעשה בכרטיס האשראי של הלקוח; וחיובים על פי הרשאה.  
היתר זה הוא צעד מקדים ליישומה של עסקת החבילה בנושא עמלות הבנקים והוא נעשה כחלק בלתי נפרד ממנה.  
עסקת החבילה עליה הוסכם בוועדת הכלכלה של הכנסת, ואשר הנוסח הסופי של פרטיה גובש על ידי המפקח על הבנקים, תיכנס לתוקף ביום 1.12.2005. יישום עסקת החבילה צפוי להוזיל באופן משמעותי את עלות ניהול חשבון העובר ושב של רוב הלקוחות הפרטיים.  
במסגרת עסקת החבילה בוטלה עמלת השורה ובוטלו דמי ניהול החשבון הקבועים אותם שילמו הלקוחות הפרטיים. כל לקוח יוכל לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:  
תשלום עמלה על כל פעולה בסיסית בחשבון בסך 1.21 ₪, כאשר העמלה החודשית המינימאלית בחשבון רגיל תהיה 10 ₪ (הבנקים רשאים, כמובן, להמשיך להציע הנחות ללקוחות – כמו גמלאים, סטודנטים חיילים וכדו'). 1.
תשלום חודשי קבוע של 18 ₪ עבור סל של פעולות הכולל מכסות של פעולות בסיסיות. בגין פעולות נוספות מעבר למכסות שבסל ישלם הלקוח 1.21 לכל פעולה. 2.
סלי פעולות אחרים שיציעו הבנקים ללקוחות. 3.
בנוסף, כוללת עסקת החבילה הוזלה משמעותית של עמלות שונות במטרה להקל על הלקוח להעביר את חשבונו לבנק אחר. זאת, בד בבד עם כניסתה לתוקף גם של הוראת המפקח על הבנקים בדבר העברת פעילות וסגירת חשבון הלקוח. במסגרת זו הבנקים יגבו מלקוח המבקש לסגור את חשבונו ולעבור לבנק אחר עמלה מצטברת שלא תעלה על 40 ₪, גם אם הסכום המצטבר של הפעולות הכרוכות בהעברת החשבון עולה על סכום זה (אולם הבנקים רשאים לגבות מן הלקוח בנוסף,סכומים המשולמים על ידם לצד שלישי, כגון לברוקר בחו"ל וכיו"ב).  
על פי ההוראה בדבר העברת פעילות וסגירת חשבון הלקוח יחויב הבנק, בין היתר, למסור לכל לקוח המבקש לבחון את האפשרות או הכדאיות של העברת חשבונו לבנק אחר, מידע מפורט אודות נכסיו והתחייבויותיו בבנק וכל מידע אחר הדרוש לו לצורך קבלת ההחלטה. ההוראה מתייחסת הן לפעילות בחשבון הבנק והן לפעילות בכרטיסי חיוב שהונפקו על ידי הבנק.  
הפיקוח על הבנקים קורא ללקוחות לפנות לבנקים ולערוך סקר שוק לעניין מסלולי העמלות המוצעים על ידי הבנקים.  
הפיקוח על הבנקים גם קורא ללקוחות להסדיר את מסגרת האשראי בחשבונם עוד טרם כניסתה לתוקף של ההוראה האוסרת חריגות ממסגרת האשראי המאושרת בינואר 2006, ובהזדמנות זו לערוך סקר שוק לעניין הריבית שמציעים הבנקים השונים על מסגרות האשראי ולבחון את כדאיות המעבר לבנק הנותן תנאים טובים יותר.