הפיקוח על הבנקים בטיוטת חוזר לבנקים: לאפשר תקופת הסתגלות בת 6 חודשים ביישום הוראת מסגרת האשראי

7.12.2005
 
הפיקוח על הבנקים בטיוטת חוזר לבנקים: לאפשר תקופת הסתגלות בת 6 חודשים ביישום הוראת מסגרת האשראי
יואב להמן: "אני קורא ללקוחות הבנקים להקדים ולהסדיר את מסגרת האשראי שלהם. הסדרת המסגרת תסייע לניהול התקין של החשבון הן מצד הבנק והן מצד הלקוח"
 
בחודשים האחרונים נתקבלו פניות בפיקוח מתאגידים בנקאיים ולקוחותיהם מהן מסתבר כי הם עדיין אינם ערוכים תפעולית לתחילת ההוראה, והחלתה בתאריך המיועד עלולה לגרום לתקלות רבות. זאת ועוד, נתקבלו פניות רבות מארגונים המייצגים את הצרכנים אשר מהן מתקבלת תמונה כאילו החלת ההוראה בתאריך המיועד עלולה להביא לקשיים מהותיים אצל עסקים קטנים שטרם נערכו כיאות להוראה.
לאור זאת, הפיץ היום הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, טיוטת חוזר אל הבנקים , בה הוא מציין כי יש בכוונתו לאפשר תקופת הסתגלות בת 6 חודשים ביישום ההוראה. יובהר כי לא מדובר בדחיית החלת מכלול ההוראה אלא בהקלות בישומה בתקופת ההסתגלות האמורה.
בטיוטה אשר תידון מחר עם נציגי הבנקים פרט המפקח את ההקלות המתוכננות לתקופת המעבר:
לא מוטלת חובה על הבנק לסרב לכבד משיכות של לקוחות שחשבונם בחריגה ממסגרת האשראי וניתנה לבנקים אורכה ליישום סעיף זה בהוראה עד ליום 1.07.06. .1
המפקח מדגיש בהודעתו כי יש לתת עדיפות עליונה לכך שהלקוחות לא יקלעו לקשיים עקב החזרות מסיבות "טכניות" והוא קורא לבנקים לפעול בזהירות מיוחדת בהחזרות אוטומטיות.  
ההיתר לבנקים לאפשר חריגות בחשבונות בתקופת ההסתגלות, יאפשר מחד שיקול דעת רחב לבנקים, שלא להחזיר צ'קים וחיובים גם ללקוחות שטרם הסדירו את המסגרת המתאימה לפעילותם, או שטרם השלימו את היערכותם ומאידך, ללקוחות יינתן פרק זמן נוסף להשלמת ההיערכות.  
הותר לבנקים להעמיד או לחדש מסגרות אשראי בתקופת ההסתגלות, גם ללווים עסקיים שסיבות מיוחדות גורמות לכך שלא ישלימו את הכנת הדוחות הכספיים, תוך פרק הזמן המירבי אשר נקבע בהוראות הפיקוח על הבנקים. 2.
הקלה זו מטרתה להקל על הסקטור העסקי ובפרט העסקים הקטנים, ולמנוע מהם מצוקת אשראי שתיווצר רק עקב איחור בהגשת דוחות כספיים לבנקים. עם זאת, מדגיש המפקח, כי קבלת הדוחות הכספיים כשלעצמה חשובה לצורך ניהול סיכוני האשראי של הבנק וקרא לבנקים להמשיך ולהקפיד על דרישה זו מן הלקוחות העיסקיים.  
המפקח מדגיש בטיוטה כי ככלל אין לחייב לקוח במסגרת אשראי מסויימת אם איננה דרושה לו או אינו חפץ בה. הבהרה זו ניתנת בעקבות תלונות אשר הובאו לידיעת הפיקוח בדבר מקרים כאלה.  
המפקח מציין כי הוא רואה חשיבות רבה בהמשך ההערכות, במטרה לאפשר יישום מלא של ההוראה לאחר תקופת ההסתגלות. בהתאם לכך הודיע היום המפקח כי הפיקוח על הבנקים ימשיך לעקוב אחר התקדמות ההיערכות – שיעור החשבונות שהוסדרה להם מסגרת אשראי מתאימה ומספר והיקף החריגות בבנקים השונים, ויוודא שתהליך ההטמעה יתבצע בהדרגה תוך מיזעור הקשיים הפוטנציאליים ללקוחות.