העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (10/05) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (09/05) השוק האפור

11.12.2005
 
העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (10/05) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (09/05) ה"שוק האפור"
 
 
 
 
1. הריביות והמרווחים (באחוזים)
אוקטובר 2005 ספטמבר 2005 אוגוסט 2005 יולי 2005 הריבית הממוצעת על סך האשראי לציבור:
6.80 6.59 6.58 6.63 סך הכל
5.99 5.83 5.78 5.83 אשראי זמן קצוב
9.68 9.44 9.56 9.53 עו"ש ביתרת חובה וחח"ד
הריבית הממוצעת על פיקדונות הציבור:
2.94 2.86 2.89 2.83 סך הכל
3.23 3.16 3.18 3.11 פיקדונות לזמן קצוב
1.09 1.08 1.17 1.09 עו"ש ביתרת זכות
3.87 3.73 3.69 3.81 פער הריבית – ההפרש בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות
3.35 3.14 3.08 3.30 המרווח הפיננסי –בין תשואת הנכסים לעלות ההתחייבויות
7.01 7.01 7.05 עלות האשראי הלא צמוד לצורך חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות*
לסדרת הנתונים
2. יתרות המגזר הלא צמוד (במיליארדי ₪)
אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי
185.8 182.4 180.3 179.0 יתרת האשראי לציבור
145.5 143.0 141.5 140.6 מזה: ללקוחות עסקיים
264.7 265.4 267.1 268.1 יתרת פיקדונות הציבור
* על פי חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ("שוק אפור") – העלות המרבית הכוללת של האשראי בהלוואה מסוג זה תהיה פי שניים ורבע מהעלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד. נתון זה הינו זמני עד לפרסומו ב"ילקוט הפירסומים".