החלטות ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין חברות לנאמנות של בנקים

28.12.05
 
החלטות ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין חברות לנאמנות של בנקים
 
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון נתנה ביום ה-25 בדצמבר את החלטותיה בעניינן של שלוש חברות לנאמנות של תאגידים בנקאיים. הבקשות להטלת עיצום כספי הן פרי של ביקורות מקיפות שביצעו צוותי הביקורת של הפיקוח על הבנקים, שבחנו את יישום הוראות החקיקה לעניין איסור הלבנת אצל החברות לנאמנות. הועדה החליטה להטיל עיצום כספי על שתי חברות לנאמנות: 500,000 ש"ח על החברה לנאמנות של בנק המזרחי, ו- 350,000 ש"ח על החברה לנאמנות של בנק איגוד. לגבי החברה לנאמנות של בנק דיסקונט הוחלט שלא להטיל עיצום כספי ולהסתפק בהתראה בכתב בלבד. החברות לנאמנות רשאיות לערער על החלטת הועדה בעניינן לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.
ההפרות והליקויים העיקריים – נגעו להפרות בגין הליכי זיהוי ואימות בעת פתיחת חשבון, לרבות, קבלת הצהרה על נהנה ובעל שליטה, ושמירה על מסמכי הזיהוי. כמו כן, נמצאו ליקויים בהליכי העברת הדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון, בדיווח על פי גודל הפעולה ובדיווח על פעולות בלתי רגילות. הועדה מצאה כי החברות לנאמנות פעלו לתיקון מהיר של הליקויים שנתגלו במהלך הביקורות.
ראוי להדגיש, כי אופי הפעילות בחברות לנאמנות מהווה סיכון להלבנת הון והפיקוח על הבנקים, אינו מקל ראש בדרישותיו מחברות אלו לציית להוראות החקיקה וההסדרה הנוגעות לאיסור הלבנת הון, אף אם בחברות אלו הפעילות הפיננסית מצומצמת יחסית וכוח האדם המועסק על ידן הינו מצומצם.
ועדת עיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, (להלן – החוק) ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים, בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, יואב להמן, ובהשתתפות עו"ד שמשון אלבק, היועץ המשפטי של הרשות לאיסור הלבנת הון (בעת הדיונים וקבלת ההחלטות), ודוד זקן, הממונה על איסור הלבנת הון בפיקוח על הבנקים. תפקיד הועדה הוא לדון בהפרות לכאורה של הוראות החקיקה לעניין איסור הלבנת הון, ולהחליט, לאחר ששמעה את טענות התאגיד הבנקאי, אם אכן הפר הוראות אלו; במקרה בו מוצאת הועדה כי התאגיד הבנקאי הפר את החובות המוטלות עליו, רשאית הועדה לשלוח לתאגיד הבנקאי התראה בכתב או להטיל עליו עיצום כספי עד לגובה של כ-2 מיליוני ש"ח.