החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה ביום 05.05.2015, להטיל עיצום כספי בסך 1.15 מיליוני ש"ח על הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן - "הבנק"), בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - "החוק"), שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בבנק בשנת 2013. ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 (להלן - "הצו") שגררו, כאמור, עיצום כספי בסכום כולל של 1.15 מיליוני ש"ח.
ההפרות נבעו מאי דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעילות בלתי רגילה של לקוחות; בהקשר זה רוצה הוועדה להדגיש מספר תבחינים - "דגלים אדומים" – שיכול שיראו כפעילות בלתי רגילה:
 
  1. ניהול פעילות עסקית של לקוחות בחשבונות שנפתחו כחשבונות פרטיים;

  2. הלוואות המובטחות בפיקדונות של צדדים קשורים (Back to Back);

  3. ניהול פעילות עסקית, לרבות העברות בינלאומיות, ללא זיקה לישראל על ידי תושבי חוץ.

בהחלטתה התחשבה הוועדה בהיערכות הבנק וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים. הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את התרשמותה מהשיפור בטיפול בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בבנק ומהצעדים שננקטו על ידי הבנק מאז שנת 2008 עת הוטל עליו עיצום כספי.​
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, וחברים בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס, ועו"ד דרור גולדשטיין מהפיקוח על הבנקים.
​​​​