יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2019

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מאי 2019 בסך 118,124 מיליוני דולרים, קיטון בסך של 619 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 31.9 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).

הקיטון מוסבר על ידי:

                          א.         שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 771 מיליוני דולרים.

                          ב.         העברות המגזר הפרטי בסך כ- 7 מיליוני דולרים.

מאידך, הקיטון קוזז על ידי:

                          א.         העברות הממשלה מחו"ל בסך כ- 109 מיליוני דולרים.

                          ב.         רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 50 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2]

סך הכול יתרות מטבע החוץ

מאי 2018

113,239

1,461

114,700

יוני 2018

3113,340

1,492

3114,832

יולי 2018

114,292

1,490

115,782

אוגוסט 2018

114,520

1,485

116,005

ספטמבר 2018

3113,980

1,478

3115,458

אוקטובר 2018

112,446

1,465

113,911

נובמבר 2018

113,405

1,651

115,056

דצמבר 2018

3113,525

31,754

115,279

ינואר 2019

3116,418

1,735

3118,153

פברואר 2019

3116,218

1,721

3117,939

מרץ 2019

3116,514

1,705

3118,219

אפריל 2019

117,044

1,699

118,743

מאי 2019

116,485

1,639

118,124

 

 

 

 

איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2019

6619.png
[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.

[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.

3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.