הפיקוח על הבנקים מוביל הסדרה של סטנדרט לבנקאות פתוחה בישראל

לקול הקורא


בנק ישראל רואה חשיבות לאומית בקידום הבנקאות הפתוחה במערכת הפיננסית בישראל. על מנת לאפשר זאת, החל בנק ישראל בפרויקט של הסדרת סטנדרט
API לבנקאות פתוחה. הפרויקט צפוי להיות מיושם באופן מלא על ידי המערכת הבנקאית בישראל במהלך שנת 2020. הסדרה זו הינה צעד נוסף במסגרת הצעדים שנוקט בנק ישראל לקידום התחרות במערכת הבנקאית בישראל ויישום הרפורמה להגברת התחרות (רפורמת שטרום).

הבנקאות הפתוחה תאפשר לצדדים שלישיים לקבל מבנקים, בהסכמת הלקוח,  מידע פיננסי של הלקוח. שיתוף המידע עשוי להביא לשיפור השירותים הניתנים ללקוח, לעידוד כניסה של שחקנים פיננסיים חדשים, ולהגברת התחרות על השירותים הפיננסיים. על מנת להצליח ליהנות מהיתרונות הרבים שניתן להפיק מה- ecosystem של הבנקאות הפתוחה, נדרשת הסדרה של סטנדרט API למערכת הפיננסית באמצעותו ניתן יהיה להעביר מידע בין גופים פיננסיים לצדדים שלישיים, ובכלל זה חברות פינטק.

הסטנדרט לבנקאות פתוחה יכלול הגדרה של מילון נתונים בנקאי רחב, שירותים, כללי המערכת, אבטחת המידע והגנה על פרטיות המידע. המידע הפיננסי של הלקוח יכלול מידע כגון: יתרת עו"ש, תנועות בחשבון עו"ש, עמלות וריביות, מידע על האשראי שנטל הלקוח מהבנק, מידע על הפיקדונות והחסכונות של הלקוח בבנק, ועוד. על בסיס מידע זה, יוכלו להתפתח שירותים שונים, ובכללם: ריכוז של מידע מחשבונות בבנקים שונים של הלקוח, השוואת עלויות פיננסיות, מתן הצעות ערך פיננסיות ותיווך פיננסי, ייעוץ על התנהלות פיננסית, ייזום פעולות פיננסיות (תשלומים, חיסכון, וכו') ועוד.

בצעד זה מצטרף בנק ישראל לשורה של רגולטורים מובילים בעולם _(כדוגמת בריטניה, אוסטרליה ואחרים) המפרסמים עקרונות של בנקאות פתוחה למערכת הפיננסית במדינתם.

כחלק מהליך ההסדרה של הבנקאות הפתוחה, בנק ישראל מקיים שיח שוטף עם משרדי הממשלה והרגולטורים הרלוונטיים, ובנוסף עם המערכת הבנקאית ועם נותני השירותים החדשים (חברות הפינטק). על מנת לחזק שיח זה ולהתאים את הסטנדרט שיקבע לצרכים של חברות אלו,  פרסם היום בנק ישראל קול קורא לחברות הפינטק, בו הן נקראות להציף בפני בנק ישראל סוגיות שונות הרלוונטיות לפרויקט.