הפיקוח על הבנקים בחוזר אל הבנקים

1.2.2006
 
הפיקוח על הבנקים בחוזר אל הבנקים:
"השלימו היערכותכם לקראת כניסתו לתוקף של יום עסקים ארוך ב 21 לחודש; יש להודיע לאלתר ללקוחות על שינוי בשעות הפעילות של הסניפים ,אם יהיה כזה"
 
הפיקוח על הבנקים שלח אתמול חוזר אל הבנקים בו הוא קורא להם להשלים את היערכותם לקראת כניסתו לתוקף של יום עסקים ארוך, שנקבע ליום 21.2.06, לרבות הסברים ללקוחותיהם. החוזר מציין כי השעה המאוחרת ביותר לביצוע הוראות לקוחות ביום עסקים היא השעה 18:30 ובימי שישי וערבי חג 14:00.
בחוזר מדגיש הפקוח כי לא תהיה דחייה במועד תחילת יום עסקים ארוך וכי על הבנקים להודיע לאלתר ללקוחותיהם על שינוי בשעות הפעילות של סניפיהם אם יהיה כזה. תאגיד בנקאי הנתקל בקושי בהיערכות כאמור מתבקש לדווח לפיקוח באופן מיידי.
החוזר מציין כי במסגרת ההסברים ללקוחות, ראוי כי הבנקים יבהירו ללקוחותיהם את המשמעויות העיקריות הנובעות מהארכת יום עסקים.
יודגש כי להוראה החדשה מגוון השלכות על לקוחות הבנקים, כמצוין:
ערך יום עסקים- החל מ-21.2.06, לא יהיה הבדל בין ביצוע פעולה בחשבון הבנק בשעות הבוקר לבין ביצוע בשעות אחר הצהריים של אותו יום (למעט ימי ששי וערבי חג). בשני המקרים הפעולה תרשם בערך אותו יום. כך לדוגמא, עד 21.2.06, שיק שנמשך/הופקד לפני שעה 15:00 קיבל ערך של אותו יום, ואילו שיק שנמשך/הופקד אחרי שעה 15:00 קיבל ערך של היום למחרת. על פי ההוראה החדשה כאמור – החל מה- 21.2.06 להוראות לקוחות לביצוע פעולות, הניתנות בכל יום עד לתום יום העסקים יהיה אותו ערך.  
שעות פעילות בסניפים - על פי הוראות המפקח, על הבנקים לעדכן את לקוחותיהם בדבר שעות הפעילות בסניפיהם. יודגש כי אין בהכרח חפיפה בין יום עסקים בנקאי לבין יום פעילות בנקאי. יתכן שסניף יהא פתוח בשעות שונות מאשר יום העסקים הבנקאי.  
תשלומים לרשויות וספקים אשר יבוצעו בתאריך מסוים יקבלו ערך של אותו יום, כל עוד יבוצעו עד השעה 18:30.  
פעולות המבוצעות שלא בדלפק סניף הבנק, אלא באמצעות מכשירים אוטומטיים או תיבות שירות- על הלקוח לבדוק עד איזו שעה ניתן לבצע פעולות על מנת שתרשמנה באותו יום. הבנק מחוייב החל מ- 21.2.06 לשים שילוט על המכשיר או התיבה מה היא השעה הנדונה.  
הבנקים נדרשים להציג בסניפיהם לוח זמנים אפשרי לביצוע פעולות, כגון: עסקאות בבורסה, פעולות מסויימות במטבע חוץ וכדומה, בהן הלקוח חייב להורות לבנק לבצען עד שעה מסויימת.